• 0
Потужність економічних систем: принцип невиродженості

ПОТУЖНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ПРИНЦИП НЕВИРОДЖЕНОСТІ

POWER OF ECONOMIC SYSTEMS: THE PRINCIPLE OF AVERAGENESS

Олександр МОРОЗОВ,

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,
Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Сергій ВЛАСЕНКО,
кандидат економічних наук, експерт з інноваційного розвитку,
Нацiональна науково-технологiчна асоцiацiя України

Sergiy VLASENKO,
Ph.D in Economics, Expert for the innovation development,
National Science&Technology Association of Ukraine

Тімур МОРОЗОВ,
кандидат економічних наук,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ

Timur MOROZOV,
Ph.D. in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv
Детальніше
  • 0
Охорона інтелектуальної власності й стимулювання інноваційного розвитку в Україні та світі

ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Й СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION AND INNOVATIVE DEVELOPMENT STIMULATION IN UKRAINE AND GLOBALLY

Володимир ХАУСТОВ,

кандидат технічних наук,
учений секретар Інституту економіки та прогнозування НАН України

Volodymyr KHAUSTOV,
Ph.D. in Technical Sciences,
Academic Secretary, Institute for Economy and Forecasting of Ukrainian NAS, Kyiv
Детальніше
  • 0
Аналіз дебіторської заборгованості підприємства за допомогою економіко-математичних методів

АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ

THE ANALYSIS OF ACCOUNTS RECEIVABLE OF AN ENTERPRISE USING THE ECONOMIC AND MATHEMATICAL METHODS

Тетяна ПАЯНОК,

кандидат економічних наук,
Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь

Tetyana PAYANOK,
Ph.D. in Economics,
University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin’

Алла САВЧЕНКО,

кандидат економічних наук,
Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь

Alla SAVCHENKO,
Ph.D. in Economics,
University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin’
Детальніше
  • 0
Про нову парадигму формування поняття економічного простору інноваційних бізнес-структур

ПРО НОВУ ПАРАДИГМУ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ІННОВАЦІЙНИХ БІЗНЕС-СТРУКТУР

ON THE NEW PARADIGM OF FORMATION OF THE CONCEPT OF ECONOMIC SPACE FOR INNOVATIVE BUSINESSES

Олександр МОРОЗОВ,

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,

Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Детальніше
  • 0
Інтеграція економіки України в глобальне господарство: проблеми та перспективи

ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

UKRAINE ECONOMY’S INTEGRATION INTO THE GLOBAL ECONOMY: PROBLEMS AND PROSPECTS

Петро КУЦИК,

кандидат економічних наук,
ректор Львівського торговельно-економічного університету

Petro KUTSYK,
Ph.D. in Economics,
Rector of Lviv Trade and Economic University

Олег КОВТУН,
кандидат економічних наук,
Львівський торговельно-економічний університет

Oleh KOVTUN,

Ph.D. in Economics,
Lviv Trade and Economic University

Григорій БАШНЯНИН,
доктор економічних наук,
Львівський торговельно-економічний університет

Hrygoriy BASHNYANYN,
Doctor of Economics,
Lviv Trade and Economic University

Володимир ШЕВЧУК,
доктор економічних наук,
перший проректор Національної академії статистики, обліку та аудиту, Київ

Volodymyr SHEVCHUK,
Doctor of Economics,
First Pro-rector of National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kyiv
Детальніше
  • 0
Особливості марикультури в світі і Україні: стан та перспективи розвитку

ОСОБЛИВОСТІ МАРИКУЛЬТУРИ В СВІТІ І УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

FEATURES OF MARICULTURE IN THE WORLD AND IN UKRAINE: STATUS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Інна ІРТИЩЕВА,

доктор економічних наук, професор,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Inna IRTYSHCHEVA,

Doctor of Economics, Professor,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Дарія АРЧИБІСОВА,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Daria ARCHYBISOVA,
Master students, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Ганна РИЖКОВА,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Hanna RYZHKOVA,

Master students, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv
Детальніше
  • 0
Украина в международных рейтингах конкурентоспособности и инновационного развития

УКРАИНА В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

UKRAINE IN THE INTERNATIONAL RATINGS OF COMPETITIVENESS AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

Наталия КУХАРСКАЯ,

доктор экономических наук,
Одесский национальный экономический університет

Nataliуa KUКHARSKAYA,
Doctor of Economics,
Odessa National Economic University
Детальніше