• 0
Формуванння інфраструктурного забезпечення сфери гостинності

ФОРМУВАНННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ

FORMATION OF INFRASTRUCTURE SUPPORT IN HOSPITALITY FIELD

Оксана ДИШКАНТЮК,

кандидат технічних наук,
Одеська національна академія харчових технологій

Oksana DYSHKANTIUK,

Ph.D. in Technics,
Odessa National Academy of Food Technologies
Детальніше
  • 0
Поведінкова економіка та сталий розвиток: ключові аспекти взаємозв’язку

ПОВЕДІНКОВА ЕКОНОМІКА ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

BEHAVIOURAL ECONOMICS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: KEY ASPECTS OF COORDINATION

Ірина БОБУХ,

доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Iryna BOBUKH,
Doctor of Economics,
Institute for Economy and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv
Детальніше
  • 0
Фінансовий ринок та інвестиційні процеси в Україні: досягнення , проблеми та перспективи розвитку

ФІНАНСОВИЙ РИНОК ТА ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: ДОСЯГНЕННЯ , ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

FINANCIAL MARKET AND INVESTMENT PROCESSES IN UKRAINE: ACHIEVEMENTS, PROBLEMS AND PROSPECS

Євгеній РЕДЗЮК,

кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ

Yevheniy REDZIUK,

Ph.D. in Economics,
Institute of Economy and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv
Детальніше
  • 0
Проблеми оцінювання економічної діяльності підприємств сільського зеленого туризму

ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

PROBLEMS OF ASSESSMENT OF ECONOMIC ACTIVITIES OF GREEN RURAL TOURISM ENTERPRISES

Марія ІЛЬЇНА,

кандидат соціологічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Mariya ILLINA,
Ph.D. in Sociology,
Public Institution “Institute of Economics of Natural Resources Use and Sustainable Development of National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Монетарна політика як елемент суспільного договору: логіко-історичний аналіз

МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ: ЛОГІКО-ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ

MONETARY POLICY AS PART OF SOCIAL CONTRACT: THE LOGICAL AND HISTORICAL ANALYSIS

Тетяна КРИЧЕВСЬКА,

кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Tetiana KRYCHEVSKA,
Ph.D. in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Оцінка якості українського інституційного середовища в системі Індексу глобальної конкурентоспроможності

ОЦІНКА ЯКОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ ІНДЕКСУ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

QUALITY RATING OF UKRAINIAN INSTITUTIONAL ENVIRONMENT IN THE SYSTEM OF THE GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX

Тетяна СТРОЙКО,

доктор економічних наук,
Миколаївський національний університет імені В.Сухомлинського

Tetiana STROYKO,
Doctor of Economics,
Mykolaiv National University named after V.Sukhomlynskiy

Дмитро ДУШЕЙКО,
Миколаївський національний університет імені В.Сухомлинського

Dmytro DUSHEYKO,
Mykolaiv National University named after V.Sukhomlynskiy
Детальніше
  • 0
Телепортація соціально-економічної відповідальності держави в Україні

ТЕЛЕПОРТАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

TELEPORTATION OF SOCIO-ECONOMIC RESPONSIBILITY OF THE STATE IN UKRAINE

Інна КРЮКОВА,

кандидат економічних наук,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Inna KRIUKOVA,
Ph.D. in Economіcs,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

Сергій ПРИЙМУК,

кандидат історичних наук,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Serhiy PRYIMUK,
Ph.D. in Historical Sciences,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv
Детальніше