Зміст № 1 (351) січень 2016 року
ПОДІЇ
EVENTS


Зустріч віце-президента НАН України С.І.Пирожкова з провідними вченими Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»
1a
Meeting of the Vice-President of the NAS of Ukraine S.I.Pyrozhkov with the leading scientists of Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”

ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


СЕРГІЙ ПИРОЖКОВ: ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ МАЄ СТАТИ СТРАТЕГІЧНИМ НАПРЯМОМ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УМОВАХ НОВОЇ СИСТЕМИ ГЕОПОЛІТИЧНИХ КООРДИНАТ ТА ПРИРОДНО-РЕСУРСНИХ ОБМЕЖЕНЬ
2
SERHIY PYROZHKOV: THE ENVIRONMENTAL ECONOMICS IS TO BECOME THE STRATEGIC DIRECTION OF ECONOMIC RESEARCH IN TERMS OF A NEW SYSTEM OF GEOPOLITICAL COORDINATES AS WELL AS NATURAL AND RESOURCE RESTRICTIONS

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Александр МОРОЗОВ
ОБЪЕКТИВНОСТЬ «РЕДУКЦИИ» ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ
4
Aleksandr MOROZOV
OBJECTIVITY OF “REDUCTION” OF HUMAN CONSCIOUSNESS INTO THE MATERIAL ECONOMIC VALUES

Павло ПІДЛІСНИЙ
ВНУТРІШНІЙ ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ: ІСТОРІЯ, ПРОБЛЕМИ, НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
10
Pavlo PIDLISNYI
INLAND WATER TRANSPORT: HISTORY, PROBLEMS, DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

Володимир ХАУСТОВ
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТРАТЕГІЙ ОХОРОНИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ СВІТУ
21
Volodymyr KHAUSTOV
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STRATEGIES OF INDUSTRIAL PROPERTY PROTECTION IN UKRAINE AND OTHER COUNTRIES

Алла ПАВЛЮК
РОЗВИТОК ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ
25
Alla PAVLIUK
DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PARKS IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROMOTION POLICY DIRECTIONS

Мирослав БОГІРА
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ АГРОФОРМУВАНЬ У РИНКОВИХ УМОВАХ
29
Myroslav BOHIRA
PECULIARITIES OF ESTABLISHING AGRICULTURAL COMPANIES UNDER THE MARKET CONDITIONS

ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР
FINANCIAL SECTOR


Володимир ПІХОЦЬКИЙ
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
31
Volodymyr PIKHOTSKYI
FOREIGN PRACTICE OF ARRANGEMENT OF STATE FISCAL CONTROL AND THE OPPORTUNITIES OF ITS APPLICATION IN UKRAINE

Юрій ПІХОЦЬКИЙ
СУТНІСТЬ АУДИТУ ДЕРЖАВНИХ РЕСУРСІВ ЯК ФОРМА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
35
Yuriy PIKHOTSKYI
ESSENCE OF AUDIT OF STATE RESOURCES AS A FORM OF FINANCIAL CONTROL

ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА
APPLIED ECONOMICS


В’ячеслав ДИБА
ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ, СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ВИМІР НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
39
Vyacheslav DYBA
INTELLECTUALIZATION, SOCIAL RESPONSIBILITY, ACCOUNTING AND ANALYTICAL MEASUREMENT OF INTANGIBLE ASSETS

Олександра МЕЛЬНИК, Анна РАДЬКО
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ІНТЕРАКТИВНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ
42
Oleksandra MEL’NYK, Anna RAD’KO
USAGE OF THE SYSTEM OF INTERACTIVE MARKETING COMMUNICATIONS TO ENSURE THE COMPETITIVENESS OF DOMESTIC ENTERPRISES AT AN INTERNATIONAL MARKET

Василь МАГАС
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОРЯДКУ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
46
Vasyl’ MAHAS
FORMATION OF COMPETITIVE ORDER IN UKRAINE: TOPICALITY AND MAIN PRINCIPLES

Ірина НАУМЕНКО
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ
49
Iryna NAUMENKO
RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISES MANAGEMENT BASED ON THE BALANCED SYSTEM

ЗАМІТКИ ЕКОНОМІСТА
NOTES OF ECONOMIST


Володимир РЯБОШЛИК
П’ЯТЬ ПОСТУЛАТІВ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
53
Volodymyr RYABOSHLYK
FIVE POSTULATES OF NEW ECONOMIC THEORY


Друкувати
Найбільш популярні матеріали