Система планів сучасного промислового підприємства
СИСТЕМА ПЛАНІВ СУЧАСНОГО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

SYSTEM OF PLANS OF MODERN INDUSTRIAL ENTERPRISE

Юрій ЄГУПОВ,

кандидат економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Yuriy YEHUPOV,
Ph.D in Economics,
Odessa National Economic University

Статтю присвячено проблемі побудови системи планів сучасного промислового підприємства. Досліджено існуючі підходи до класифікації планів. Доведено, що види планів підприємства не настільки різноманітні, як види планування, і можуть бути систематизовані на основі незначної кількості класифікаційних ознак.
Сформульовано завдання визначення необхідного й достатнього набору класифікаційних ознак, на основі якого може бути сформована система планів підприємства, що забезпечує комплексність і безперервність процесу планування діяльності підприємства.
Визначено базову класифікаційну ознаку, що лежить в основі побудови всієї системи планів підприємства. Базова ознака – зміст і мета (призначення) планів – служить критерієм виділення основних видів планів підприємства. Усі інші ознаки використовуються для їхньої конкретизації в розрізі найважливіших якісних характеристик. Склад останніх доцільно обмежити трьома головними параметрами, включаючи: регулярність розробки планів; предмет планування; тривалість планового періоду. Відповідними однойменними ознаками (крім базового) слід обмежити й класифікацію видів планів підприємства.
Обґрунтовано авторську позицію щодо складу планів у розрізі класифікаційних ознак і горизонту розробки кожного з його видів. Досліджено зміст планів, що виділяються за базовою класифікаційною ознакою.

The article deals with the problem of constructing a system of plans for a modern industrial enterprise. Present approaches to the classification of plans have been explored. It has been proved that the types of enterprise plans are not as diverse as the types of planning, and can be arranged because of a small number of classification characteristics.
The objective of defining the necessary and sufficient set of classification characteristics, which is considered to be the basis for the formation of an enterprise planning system, ensuring the complexity and continuity of the enterprise planning process has been formulated.
The basic classification feature that is the cornerstone of the entire enterprise planning system has been defined. The basic sign - the content and purposes (function) of plans - serves as a criterion for identifying the main types of enterprise plans. All other signs are used for their specification in the context of the most important qualitative characteristics. The structure of the latter can be limited by three key parameters, including: the regularity of plan development, the subject of planning, the duration of the planning period. The classification of the types of enterprise plans should be limited by the corresponding characteristics of the same name (besides the basic one).
The author’s position concerning the structure of plans in the context of classification characteristics and the horizon for the development of each of its types has been substantiated. The content of the plans identified according to the basic classification criterion has been investigated.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали