Сучасні реалії гібридного підприємництва
СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ГІБРИДНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

PRESENT-DAY REALITIES OF HYBRID ENTREPRENEURIAL BUSINESS

Володимир ПАРСЯК,

доктор економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Volodymyr PARSYAK,
Doctor of Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Марина СОЛЕСВІК,
доктор економічних наук,
Бізнес-школа Університету міста Норд, Норвегія

Maryna SOLESVIK,
Doctor of Economics,
Nord University Business School, Norway

Сьогоденне життя стає дедалі складнішим. Новітні технології, стрімка цифровізація економіки, загострення конкурентної боротьби на товарних ринках та ринках праці вимагають від людини (з її стабільними нестачами й оригінальними потребами) знаходити нові інструменти протистояння небаченим дотепер викликам та загрозам. Одним з них віднедавна вважається гібридне підприємництво, тобто таке, що ґрунтується на поєднанні особою роботи за наймом із одночасною реалізацією власних бізнес-ініціатив. Придивимося до цього явища пильніше, аби зрозуміти, чи несе воно позитив і для наших співвітчизників.

Today’s life is becoming increasingly difficult. New technologies, rapid digitalization of the economy, increased competition in product and labour markets require individuals to find new tools to oppose still unprecedented challenges and threats. One of such tools is hybrid entrepreneurship that is based on a combination of individual employment with the simultaneous implementation of entrepreneurial initiatives. Let us consider this phenomenon more closely in order to understand whether it is suitable for our fellow citizens.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали