Аналіз змістовних характеристик фінансово-економічного регулювання у сфері природокористування
АНАЛІЗ ЗМІСТОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ANALYSIS OF CONTENT CHARACTERISTICS OF FINANCIAL AND ECONOMIC REGULATION IN THE FIELD OF NATURE MANAGEMENT

Анатолій СУНДУК,

доктор економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Київ

Anatoliy SUNDUK,
Doctor of Economic Sciences,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

У статті досліджуються питання змістовних характеристик наукової категорії фінансово-економічного регулювання щодо сфери природних ресурсів. Визначаються функціональні характеристики процесу регулювання. Формуються підходи до розуміння регулювання в контексті взаємодії «кола природокористування» (natural resources using cycle, NRUC) та «кола ринкових процесів» (market processes cycle, MPC). Наводиться авторське тлумачення категорії фінансово-економічного регулювання.

The article deals with the issues of the content characteristics of the scientific category of financial and economic regulation for the field of natural resources. Functional characteristics of the regulation process have been determined. The approaches to understanding regulation in the context of the interaction between the natural resources using cycle (NRUC) and the market process cycle (MPC) have been formed. The author’s interpretation of the category of financial and economic regulation has been provided.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали