Зміст № 12 (386) грудень 2018 року

ВИКЛИКИ ЧАСУ
ЕКОНОМІЧНІ ПРОГНОЗИ – 2019: УКРАЇНА І СВІТ
Олександр ГОНЧАРОВ
У 2019 ВІД ПОЛІТИКИ ЗНИЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТРЕБА ПЕРЕЙТИ ДО ПОЛІТИКИ ФОРСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
2
CHALLENGES OF TIME
ECONOMIC FORECASTS – 2019: UKRAINE AND THE WORLD
Oleksandr HONCHAROV
IN 2019 WE SHOULD SWITCH FROM INVESTMENT DECREASE POLICY TO INVESTMENT ACCELERATING POLICY

Ерік НАЙМАН
СВІТ УПРИТУЛ НАБЛИЗИВСЯ ДО ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
3
Erik NAYMAN
THE WORLD IS ON THE VERGE OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS

Володимир РЯБОШЛИК
2019 РІК – ЧЕРГОВИЙ ШАНС ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОВОРОТУ МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: МІЖ ОЛІГАРХАМИ ТА МВФ
4
Volodymyr RYABOSHLYK
THE YEAR OF 2019 IS ANOTHER CHANCE FOR ECONOMIC TURNAROUND UKRAINIAN ECONOMY MODEL: BETWEEN OLIGARCHS AND THE IMF

Олег УСТЕНКО
ІСНУЮЧИЙ В УКРАЇНІ ПОЛІТИЧНИЙ КЛАС (У СВОЇЙ БІЛЬШОСТІ) ЗНАХОДИТЬСЯ В АБСОЛЮТНОМУ КОНСЕНСУСІ З ОЛІГАРХАТОМ
5
Oleh USTENKO
THE EXISTING POLITICAL CLASS IN UKRAINE (BY AND LARGE) IS IN ABSOLUTE CONSENSUS WITH THE OLIGARCHS

Олександр СУГОНЯКО
БОРГОЗАЛЕЖНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ НЕ ЖИТТЄЗДАТНА БЕЗ ВЛИВАННЯ ЗОВНІШНІХ КРЕДИТІВ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ: ЖОРСТКІ РЕАЛІЇ
6
Oleksandr SUHONYAKO
THE DEBT-DEPENDENT MODEL OF THE ECONOMY IS NOT VIABLE WITHOUT THE INFUSION OF EXTERNAL LOANS CIVIL SOCIETY IN UKRAINE: TOUGH REALITIES

Володимир ЛАНОВИЙ
ВЛАДА ЯК СПРУТ, ЩО ЗНИЩУЄ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
7
Volodymyr LANOVYY
POWER AS AN OCTOPUS THAT DESTROYS CIVIL SOCIETY

Андрій САДОВИЙ
ВІДПОВІДЬ ПОРОШЕНКУ
8
Andriy SADOVYY
ANSWER TO POROSHENKO THOUGHTS ABOUT

ДУМКИ З ПРИВОДУ
Сергій ДОРОГУНЦОВ, Валерій ГЕЄЦЬ,
Леонід НОВАКОВСЬКИЙ

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ АРХІТЕКТОНІКИ
9
Serhiy DOROHUNTSOV, Valeriy HEYETS’,
Leonid NOVAKOVSKYY

NATURE MANAGEMENT IN UKRAINE. TRANSFORMATION OF THE INSTITUTIONAL ARCHITECTONICS

АКТУАЛЬНО
Василь ГОЛЯН
СФЕРА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У ТЕХНОЛОГІЧНО ПЕРИФЕРІЙНІЙ УКРАЇНІ. ЯКІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ НА ЧАСІ
11
ACTUAL
Vasyl’ GOLYAN
THE FIELD OF NATURE MANAGEMENT IN TECHNOLOGICALLY PROVINCIAL UKRAINE. WHICH OF INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS ARE CURRENTLY TOPICAL

ПОДІЇ
ЩОРІЧНІ ГРУДНЕВІ РУДЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ «МИКОЛА РУДЕНКО VERSUS КАРЛ МАРКС: УКРАЇНСЬКЕ ВИКРИТТЯ ПРИРЕЧЕНОСТІ МАРКСИЗМУ»
13
EVENTS
ANNUAL DECEMBER RUDENKO READINGS
«MYKOLA RUDENKO VS. KARL MARX: UKRAINIAN EXPOSURE OF THE DOOM OF MARXISM»

РЕЗОЛЮЦІЯ ЩОРІЧНИХ ГРУДНЕВИХ РУДЕНКІВСЬКИХ ЧИТАНЬ «МИКОЛА РУДЕНКО VERSUS КАРЛ МАРКС: УКРАЇНСЬКЕ ВИКРИТТЯ ПРИРЕЧЕНОСТІ МАРКСИЗМУ»
20
RESOLUTION OF THE ANNUAL DECEMBER RUDENKO READINGS «MYKOLA RUDENKO VS. KARL MARX: UKRAINIAN EXPOSURE OF THE DOOM OF MARXISM»

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Олександр ШУБАЛИЙ, Петро КОСІНСЬКИЙ
НАПРЯМИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ НА БАЗІ ПРИРОДНО-РЕСУРСНИХ КОМПЛЕКСІВ РЕГІОНУ
23
NATURE MANAGEMENT
Oleksandr SHUBALYY, Petro KOSINS’KYY
WAYS TO STIMULATE THE DEVELOPMENT OF PROCESSING INDUSTRIES ON THE BASIS OF NATURAL RESOURCE COMPLEXES OF THE REGION

ПІДСУМКИ
Сергій ДАЦЮК
ПІДСУМКИ РОКУ 2018. ВАЖЛИВІ ПОДІЇ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ВСЕ ЛЮДСТВА
38
RESULTS
Serhiy DATSYUK
THE 2018 RESULTS. IMPORTANT DEVELOPMENTS FOR THE FUTURE OF MANKIND

ДЕЩО З РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
42
EXCERPTS FROM THE WORK OF THE VERKHOVNA RADA OF UKRAINE


Друкувати
Найбільш популярні матеріали