Оцінка рівня екологічної безпеки суднобудівного підприємства в системі екологічного менеджменту

ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУДНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ESTIMATION OF LEVEL OF ECOLOGICAL SAFETY AT SHIPBUILDING ENTERPRISE IN ECOLOGICAL MANAGEMENT SYSTEM

Ірина РЕМЕШЕВСЬКА
,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Iryna REMESHEVS’KA,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mуkolaiv

Ганна ТРОХИМЕНКО,
кандидат біологічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Ganna TROKHYMENKO,
PhD Biology,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mуkolaiv

Сергій ТИТОВ,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Sergiy TYTOV,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mуkolaiv

Обґрунтовано комплексну оцінку екологічної безпеки суднобудівного підприємства для прогнозування впливу техногенного забруднення на природне навколишнє середовище й людину з метою дослідження ефективності системи екологічного менеджменту.

The comprehensive assessment of ecological safety at shipbuilding enterprise to predict the impact of industrial pollution on the environment and humans to investigate the effectiveness of ecological management systems is substantiated.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали