Землевпорядний факультет Львівського національного аграрного університетуОрганізація високоефективного використання земель була, є і буде завжди важливим питанням для держави, землевласників та землекористувачів. Забезпечення виконання такого важливого завдання стало основою для формування системи управління земельними ресурсами, де важливе місце належить землеустрою і земельному кадастру. Власне, тому ще у 1865 році започатковано вивчення землевпорядного циклу дисциплін, таких як геодезія, меліорація і дренаж, креслення. Згодом у навчальний план включено вивчення такої дисципліни як мірництво.

З розвитком продуктивних сил виникла необхідність виконання великих обсягів землевпорядних робіт у країні. З цією метою у 1947 році засновано землевпорядний факультет, який став першим навчальним осередком з підготовки інженерів-землевпорядників у Західному регіоні України. На той час інженерів-землевпорядників готували землевпорядні факультети при Одеському і Харківському сільськогосподарських інститутах, які в основному обслуговували південно-східні та центральні області України. На західноукраїнських землях таких спеціалістів практично не було. Таким чином, створення землевпорядного факультету у Львові було об’єктивною потребою.

Перші п’ять років землевпорядний факультет не мав свого деканату і студенти були підпорядковані деканату лісогосподарського факультету. І тільки в 1947 році, коли кількість студентів зросла до 250 чоловік, був створений окремий деканат факультету.

Фундатором і першим деканом факультету був професор О.Д. Шулейкін, який очолював його до 1967 року. Після цього факультет очолив к.е.н., доцент К.М. Баєв, а в 1978 році – к.е.н., доцент Я.І. Лютий, який пропрацював на посаді декана до 1992 року. Це був перший декан – вихованець цього ж факультету. З 1992 року факультет очолював к.е.н., доцент В.І. Пастернак, а з липня 1997 р. – к.е.н., доцент, член-кореспондент УЕАН Р.Й. Гулько, з липня 1999 року – доктор економічних наук, професор, академік УЕАН Д.І. Гнаткович, а з квітня 2001 року – кандидат економічних наук, доцент О.Я. Микула, а з вересня 2006 року – доктор економічних наук, професор, академік УЕАН М.Г. Ступень – випускник факультету.

Згадуючи сьогодні далекі часи, треба віддати належне О.Д. Шулейкіну як фундатору факультету. Заслуги його в становленні факультету надзвичайно великі. Це була людина з унікальними організаторськими здібностями, глибиною мислення. О.Д. Шулейкін знаходив правильний розв’язок найскладніших на той час питань, він користувався великим авторитетом як в інституті, так і за його межами.

Першою спеціальною кафедрою на факультеті була кафедра геодезії, організована одночасно з відкриттям набору студентів на факультет. Її завідувачем був старший викладач М.В. Соловйов.

В кінці 1950 року на факультеті була створена основна профілююча кафедра – кафедра землевпорядного проектування, яку очолив доктор економічних наук, професор О.Д. Шулейкін.

У перші роки на факультеті функціонувало тільки стаціонарне відділення зі щорічним набором студентів 50 чоловік. Проте відсів студентів у процесі навчання був великим. Так, з першого набору інститут закінчив лише 21 чоловік, а з другого – 30 чоловік. Такої кількості спеціалістів було замало, щоб задовольнити потреби виробництва, тому у 1959 році на факультеті відкривається заочна форма підготовки спеціалістів зі щорічним прийомом 50 чоловік. Це було значним поліпшенням кадрового питання, оскільки на заочну форму навчання були залучені кращі виробничники. Ця форма навчання існує і сьогодні.

В 60-ті роки набуває актуальності проблема соціально-економічної перебудови села: удосконалення сільського розселення, забудови і благоустрою сіл, спорудження виробничих комплексів, удосконалення сільських шляхів тощо. Для цього потрібні були спеціально підготовлені висококваліфіковані кадри.

У зв’язку з цим в 1961 році на факультеті була створена кафедра планування і забудови сільських населених місць, яку очолив кандидат технічних наук, доцент Ю.Ф. Соломін, а в 1965 році на факультеті була відкрита нова спеціалізація «Архітектура і планування сільських населених місць» із прийомом 25 чоловік. На базі цієї спеціалізації у 1977 році був організований будівельний факультет, який потім був перейменований у факультет сільськогосподарського будівництва.

Вже в 60-ті роки актуальною стає проблема оцінки землі як засобу виробництва, введення в практику земельного кадастру. Такий захід був необхідний для покращення використання земель, більш обґрунтованого визначення структури посівних площ в окремих господарствах і регіонах, підвищення продуктивності земель. Для цього потрібні були нові спеціалісти.

З метою концентрації наукових сил для вивчення цих питань на факультеті створена в 1968 році кафедра землевпорядкування, яка пізніше (1972 р.) була перейменована у кафедру земельного кадастру. Кафедру з дня її організації очолив кандидат економічних наук, доцент Т.П. Магазинщиков.

В 1974 році на основі спеціальності «землеустрій» була відкрита спеціалізація «земельний кадастр» із набором 25 чоловік. Пізніше (1986 р.) вона була оформлена як спеціальність 1517 – «управління земельними ресурсами і їх охорона».

З 1986 року набір на стаціонарне відділення був скорочений до двох груп, одна з яких мала спеціалізацію «землевпорядне проектування», друга – «управління земельними ресурсами і їх охорона». Скоротився набір і на заочне відділення.

Землевпорядний факультет Львівського національного аграрного університетуВ період, коли постала проблема проведення земельної реформи в зв’язку зі зміною земельних відносин в суверенній Україні, переходом до багатоукладних форм господарювання, виникла велика потреба в інженерах землевпорядниках. І в цих умовах набір на факультеті знову розширюється до 75 чоловік на стаціонарному відділенні і до 50 чоловік на заочному.

За час функціонування факультету, включаючи і період підготовки інженерів-землевпорядників при лісогосподарському факультеті, випущено 6934 чоловіка (одержали дипломи інженерів-землевпорядників), в тому числі на стаціонарній формі навчання – 3612 чол. і на заочній – 3322 чол. (станом на 1 липня 2012 року). Випускники факультету успішно розв’язують проблеми виробництва і працюють в різних сферах національного господарства України та беруть активну участь у політичному житті держави.

Навчальну, наукову та виховну роботу студентів забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, у якому 6 академіків та член-кореспондентів галузевих академій, 6 професорів та докторів наук, 27 доцентів та кандидатів наук. У складі факультету нині входить шість кафедр: землевпорядного проектування (завідувач – доцент П.П. Колодій), земельного кадастру (завідувач – професор М.Г. Ступень), геодезії та гідромеліорації (завідувач – доцент С.С. Перій), управління земельними ресурсами (завідувач – професор А.Я. Сохнич), кафедра іноземних мов (завідувач – Л.Я. Лихочвор), фізичної культури (завідувач – старший викладач В.О. Тищенко).

Навчання на землевпорядному факультеті забезпечує якісну прикладну, професійну та наукову підготовку за освітніми рівнями: бакалавр (4 роки), спеціаліст (1 рік), магістр (1 рік).

Випускники факультету нині плідно працюють над здійсненням земельної реформи в Україні, виконуючи роботи щодо юридичного оформлення права власності осіб на землю, видачі правовстановлюючих документів та реєстрації права на земельні ділянки, чим забезпечують тверді гарантії власності на землю. Спеціалісти-землевпорядники виконують роботи з обліку і грошової оцінки земель та нерухомості, займаються розробленням проектів приватизації земель, поділу їх на середні земельні частки (паї), формуванням нових сільськогосподарських підприємств на приватно-орендних засадах та впорядкуванням їх територій.

За останні роки сфера діяльності землевпорядників значно розширилася і на землі населених пунктів, особливо міст, де активно відбувається приватизація землі і нерухомості.

Сьогодні землевпорядний факультет – це важливий підрозділ університету, де навчається 466 студентів денної та близько 500 студентів заочної форми. Для випускників навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, членів ННВК університету діє скорочений термін навчання. Факультет разом з інститутом післядипломної освіти веде підготовку землевпорядників за скороченою програмою навчання з числа осіб, які мають вищу аграрну освіту і працюють в системі Держкомзему України.

Згідно з наказом Мінагропрому України, Міністерства освіти України та Держкомзему України від 8 жовтня 1993 р., факультет є базовим у підвищенні кваліфікації землевпорядних кадрів.

У 1997 році на базі студентської землевпорядної експедиції, заснованої в 1968 році, створено Західний науково-дослідний інститут землеустрою та земельного кадастру, в якому частина студентів факультету проходить практику, а кафедри проводять свою госпдоговірну роботу. Західний науково-дослідний інститут землеустрою та земельного кадастру очолює доктор економічних наук, професор А.Я. Сохнич.

Випускники факультету нині успішно розв’язують завдання земельної реформи в Україні, працюючи в різних сферах державних земельних органів країни.

Сьогодні очолюють Головні управління земельних ресурсів Держкомзему наші випускники у Львівській області – С.Ярмус, Волинській області –В.Василенко, Хмельницькій області – О.Лохмотов, Чернівецькій області – Г.Верденюк.

За роки суверенної України випускники факультету тривалий час працювали на керівних посадах в Державному комітеті України із земельних ресурсів: академік, директор Інституту землеустрою УААН Л.Я. Новаковський – головою, доктор економічних наук А.М. Третяк – першим заступником голови, кандидат економічних наук О.Я. Панчук – начальником Головного управління державного земельного кадастру. Багато років працював в апараті Кабінету Міністрів України, радником голови Держкомзему України випускник факультету Я.М. Конопада.

Головним спеціалістом працює в Комітеті Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин наш випускник М.Г. Красник.

Багато випускників факультету очолювали обласні головні управління земельних ресурсів, науково-дослідні та проектні інститути землеустрою, районні і міські органи земельних ресурсів. Серед них: М.І. Пшевлоцький (Львівське обласне головне управління земельних ресурсів), В.Ю. Радчук (Івано-Франківське), В.І. Шимон (Закарпатське), М.І. Поліщук (Рівненське), М.М. Воляк (Тернопільське), Г.Д. Ямнюк (Чернівецьке), С.О. Шабала (Волинське), Ю.І. Яремко (Херсонське обласне управління земельних ресурсів).

Плідно працюють директорами НДІП Інститутів землеустрою: кандидати економічних наук – Й.І. Дорош, О.В. Новосад, Б.В. Кульчицький, В.Ю. Пересоляк, В.А. Білокінський та ін.

Землевпорядний факультет Львівського національного аграрного університетуЗемлевпорядний факультет також пишається своїми випускниками, які працювали на науково-педагогічній ниві: доктор економічних наук, професор Д.І. Гнаткович, (ЛНАУ), кандидати економічних наук, доценти: М.А. Мицай, І.М. Мартинюк, В.В. Назарчук, Я.І. Лютий, М.В. Дроздяк, В.І. Пастернак, М.Ф. Абрамович, Д.І. Солярчук, В.Л. Любчик. Нині продовжують активну науково-педагогічну діяльність доктори економічних наук, професори В.В. Горлачук, А.Я. Сохнич, М.Г. Ступень, П.Г. Казьмір (ЛНАУ), З.Ф. Бриндзя (Тернопільська АНГ); кандидати економічних наук, доценти: М.В. Андріїшин, З.П. Флекей, К.Я. Кондратенко, Р.П. Возняк, Л.М. Тібілова, Г.К. Лоїк, Р.Й. Гулько, В.І. Ярмолюк, П.П. Колодій, О.Я. Микула, Л.Ф. Ковалишин, М.С. Богіра, Н.Є. Стойко, Н.Р. Шпік, Г.Б. Нестеренко, Р.М. Курильців.

Чимало випускників факультету стали відомими вченими не тільки в Україні, а й за її межами, які очолюють науково-дослідні установи та спеціальні кафедри вищих навчальних закладів. Серед них: доктори економічних наук Л.Я. Новаковський, А.М. Третяк, Г.Д. Гуцуляк, М.Д. Лесечко, В.В. Горлачук, З.Ф. Бриндзя, професор П.Г. Казьмір, А.Я. Сохнич, М.Г. Ступень, кандидат наук Д.А. Капуш. До числа відомих вчених належить також випускник нашого факультету, кандидат економічних наук М.В. Андріїшин, який в 70-х роках організував і був першим директором Всесоюзного науково-дослідного інституту земельних ресурсів.

Крім того, факультет разом з Інститутом післядипломної освіти веде підготовку землевпорядників за скороченою програмою навчання з числа осіб, які мають вищу аграрну освіту і працюють на керівних посадах в системі Держкомзему України.

На факультеті функціонує навчально-методичний комплекс, до складу якого увійшли землевпорядні відділення 8 технікумів.

За результатами роботи Державної атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України спеціальність «Землеустрій та кадастр» у 2010 році була ліцензована за ІV рівнем з правом проведення освітньої діяльності і підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра. Також на освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр» акредитовано спеціальності «Геоінформаційні системи і технології», «Економіка довкілля і природних ресурсів», діють курси «Оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок». На факультеті передбачається поглиблена підготовка фахівців за спеціалізаціями: «Регулювання земельних та майнових відносин», «Оцінка землі та нерухомості», «Охорона земель», «Управління територіями».

Вчені факультету ведуть теоретичні і прикладні дослідження, спрямовані на забезпечення реформування земельних відносин у напрямку зміни форм власності на землю, створення нових форм землекористування та організації раціонального використання й охорони земель. Ряд наукових пропозицій вчених факультету використано при підготовці Законів Верховної Ради України.

За роки існування факультету сформувалися дві основні наукові школи із: землевпорядного проектування (проф. О.Д. Шулейкін) і земельного кадастру (проф. Т.П. Магазинщиков і проф. Д.І. Гнаткович), які нині успішно продовжують професор П.Г. Казьмір, професор М.Г. Ступень та доцент М.С. Богіра. Вихованцями цих наукових шкіл захищено 4 докторські і 38 кандидатських дисертацій. В останні роки почала формуватися наукова школа управління земельними ресурсами (професор В.В. Горлачук, професор А.Я. Сохнич) закладено основи наукової школи з геодезичних досліджень під керівництвом доцента С.С. Перія.

За роки незалежності України факультет налагодив зв’язки із вченими навчальних закладів і науково-дослідних установ Австрії, Данії, Швеції, Фінляндії, Польщі, Словаччини та Македонії шляхом проведення спільних симпозіумів, конференцій, стажування викладачів.

Студенти ІІІ і ІV курсів проходять ознайомчу сільськогосподарську практику у Великобританії і Німеччині, студенти ІІ курсу – навчальну практику у Македонії.

Навчальний процес на всіх спеціальних кафедрах ведеться в тісному зв’язку із найновішими досягненнями землевпорядної науки і практики. Цьому сприяє активна участь викладачів у випуску навчальних посібників, методичних рекомендацій, залучення до занять працівників філіалів всіх кафедр на виробництві, виконання курсових і дипломних проектів на об’єктах, що відповідають сучасним формам землеволодіння і землекористування.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали