Проблеми розвитку промисловості та розбудови ефективної промислової політики в Україні

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

PROBLEMS OF INDUSTRY DEVELOPMENT AND CREATION OF EFFECTIVE INDUSTRIAL POLICY IN UKRAINE

Юрій КІНДЗЕРСЬКИЙ
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Yuriy KINDZERSKYI,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Розкрито проблеми розвитку вітчизняної промисловості в контексті структурно-виробничих, товарно-ринкових, зовнішньоекономічних, інвестиційно-відтворювальних аспектів функціонування галузі та здійснюваної щодо неї державної політики. Запропоновано деякі напрями удосконалення цієї політики на основі відновлення активної господарської ролі держави.

Problems of development of Ukrainian industry in a context of structurally-manufacturing, market, external economic, investment aspects of branch functioning and a state policy carried out in it are opened. Some directions of improvement this policy on the basis of restoration the active economic role of the state are offered.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали