Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН УкраїниІнститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень Національної Академії наук України (ІПРЕЕД НАН України) – створений в 1991 році на базі Одеського відділення Інституту економіки АН УРСР, що було започатковано у травні 1970 р. – відомий академічний заклад економічного профілю на Півдні України.

Головне завдання Інституту полягає у проведенні фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на розвиток та поглиблення теоретичних основ, формування науково-прикладного фундаменту стратегії сталого соціально-еколого-економічного розвитку України, нових системних рішень тактичного та програмного характеру щодо посилення конкурентоспроможності економіки Українського Причорномор’я та Українського Придунав’я.

Стратегічні напрями наукових досліджень Інституту полягають у наступному:
- теорія і методологія реструктуризації господарських комплексів, формування механізмів інституційних трансформацій в економіці;
- економічна політика і механізми забезпечення сталого розвитку і конкурентоспроможності морегосподарського комплексу, туристичної та рекреаційної сфери в умовах активізації інтеграційних процесів;
- політика інституційно-організаційних перетворень і формування економічних відносин у сфері природокористування та забезпечення екологічної безпеки;
- стратегія і механізми зміцнення потенціалу Українського Причорномор'я та Українського Придунав’я, подолання соціально-економічних диспропорцій його розвитку.

Впровадження результатів наукових розробок Інституту реалізуються шляхом надання наукових доповідей, доповідних записок, аналітичних записок Уряду України, Комітету Верховної Ради України, РНБО та іншим зацікавленим державним установам і відомствам, підготовки монографій, виступів у пресі, надання консультацій з усіх напрямків своєї наукової діяльності.

З метою координації наукової діяльності, підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, апробації та впровадження результатів наукових досліджень, Інститутом спільно з ВУЗами України з 2004 року створено 5 навчально-наукових комплексів, зокрема з Одеським державним економічним університетом, Національним університетом кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв), Одеською національною академією харчових технологій, Одеським національним політехнічним університетом та Одеським державним екологічним університетом.

В ІПРЕЕД НАН України створено науково-консультаційний госпрозрахунковий центр, основними напрямами діяльності якого є: надання консультаційних послуг за профілем наукової діяльності Інституту з актуальних питань економіки і управління для підприємств, організацій і установ народного господарства; організація маркетингових досліджень; розробка рекомендацій і пропозицій щодо впровадження нових методів господарювання в умовах ринкових відносин.

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН УкраїниДиректор
Б.В. Буркинський - академік НАН України,
доктор економічних наук,
професор
(722-29-05)

Заступники директора з наукової роботи

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН УкраїниІнститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України


О.М. Котлубай – доктор
економічних наук, професор
(724-60-00)

С.К. Харічков - доктор
економічних наук,
професор (724-60-39)
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Вчений секретар
Н.І. Хумарова - кандидат економічних наук, с.н.с. (722-66-74)
Заступник директора з загальних питань
В. Тісовський (722-24-97)Науковий потенціал

В Інституті працює 129 співробітників, у тому числі 57 наукових співробітника, з яких 12 докторів наук, в т.ч. 1 дійсний член НАН України, 31 – кандидат наук.

Структура Інституту

В Інституті функціонує шість відділів, кожний з яких забезпечує важливі напрямки наукових досліджень:

відділ ринкових механізмів і структур (академік НАН України, д.е.н., проф. Буркинський Б.В., тел. 722-29-05) – дослідження теоретичних проблем формування, функціонування і розвитку товарних ринків; розробка рекомендацій щодо регулювання ринкових відносин та відтворювальних процесів в економіці регіонів;

відділ економічного регулювання природокористування (д.е.н., проф. Харічков С.К., тел. 724-60-39) – теоретичні проблеми економіки і управління природокористування та наукові засади екологічно збалансованого розвитку на регіональних та локальних рівнях;

відділ економіко-екологічних проблем приморських регіонів (д.е.н., проф. Степанов В.М., тел. 724-39-90) – теоретичні проблеми ефективного використання природно-ресурсного потенціалу морів України та приморських регіонів, забезпечення їх економіко-екологічної безпеки;

відділ розвитку підприємництва (д.е.н., проф. Бутенко А.І., тел. 722-00-82) – наукові засади перспективного розвитку підприємницького сектору України;


відділ соціально-економічного розвитку приморських регіонів (д.е.н., проф. Осипов В.М., тел. 724-58-54) – дослідження соціально-економічних проблем розвитку приморських регіонів;

відділ ринку транспортних послуг (д.е.н, проф.. Котлубай О.М., тел. 724-60-00) – наукові основи формування транспортної політики, ефективного використання транспортно-технологічних систем та розвитку ринку транспортних послуг.


Адреса інституту: 65044, Україна, м. Одеса, Французький бульвар, 29.
Тел./факс: (048) 722-29-05, 722-66-11.
E-mail: [email protected], [email protected]
www.impeer.od.ua


Друкувати
Найбільш популярні матеріали