Організаційні засади впровадження інтегрованих систем управління якістю діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства: функціональний підхід

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД

ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF COMPUTER-INTEGRATED QUALITY CONTROL SYSTEM INTRODUCTION AT PLUMBING-SEWAGE ECONOMIES: FUNCTIONAL APPROACH

Тетяна КУЗНЕЦОВА
,
кандидат технічних наук,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Tetyana KUZNETSOVA,
PhD in Technics,
National University of Water Management and Nature Recourses Use, Rivne

Ольга ПАХАРЕНКО,
кандидат економічних наук,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Olga PAKHARENKO,
PhD in Economics,
National University of Water Management and Nature Recourses Use, Rivne

У статті розглянуто організаційні засади впровадження інтегрованих систем управління якістю (ІСУЯ) діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства. Обґрунтовано об’єктивність управління процесами екологізації діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства. Це визначає дієві організаційні перетворення в межах існуючої системи управління, цілей та завдань розвитку, виконання економічних, соціальних та екологічних функцій, що дозволило вдосконалити методичні підходи до формування інтегрованої системи управління якістю діяльності підприємства, а саме: визначено критерії вибору методу моделювання, виокремлено стандартні технологічні стадії та склад робіт з моделювання ІСУЯ; обґрунтовано методику структуризації цілей на основі існуючих проблем підприємства; розроблено послідовність кроків для досягнення ефективного функціонування ІСУЯ та класифікацію змодельованих процесів ІСУЯ підприємства.
Для ефективного запровадження ІСУЯ розроблено послідовність етапів і організації робіт згідно зі стандартами ДСТУ ISO 9001:2008 щодо визначення основних процесів розробки ІСУЯ, вимог внутрішніх аудитів, зокрема передсертифікаційного, який, на відміну від існуючих підходів, включає класифікатор екологічних аспектів, програм управління впливами на навколишнє середовище, зниження ризику безповоротних втрат та ефективного використання водних ресурсів.

In this article organizational principles of introduction of computer-integrated control system by quality activity of enterprises and plumbing-sewage economies are considered. It is underlined objectivity of management of ecologization processes of enterprises activity and plumbing-sewage economy which provides an effective organizational transformation within the limits of existing control system, therefore, it’s aims and development tasks, implementation of economic, social and ecological functions allow to perfect methodical approaches to form computer-integrated control system by quality activity of enterprise, namely, such criteria as design method. The technological standards and the composition of work are selected from the design of QMS; it is proposed the method of purposes structurization on the basis of existing enterprise problems; it is worked out the sequence of steps for achieving an effective functioning of QMS and classification of the modeled enterprise processes of QMS.
For an effective introduction of QMS the sequence of stages and organization of works according to the standards of QMS ISO 9001:2008 in relation to the determination of basic development of QMS, requirements of internal auditing process are provided, thus, pre-certification, which differs from existing approaches, includes classifying of ecological aspects, programs of management that influences the environment, declining of risk of inevitable losses and an effective use of water resources.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали