Зміст № 2 (340) лютий 2015 року
ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


Михайло ВОЙНАРЕНКО: «ВІЙНА ВРЕШТІ-РЕШТ ЗАКІНЧИТЬСЯ, І ДУЖЕ НАГАЛЬНИМ СТАНЕ ПИТАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ Й ВІДРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ САМЕ З РЕГІОНІВ І САМЕ З ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНИХ ІНІЦІАТИВ»
4
Mykhaylo VOYNARENKO: “THE WAR IS GOING TO END AT LAST AND THE ISSUE OF RESTORATION OF UKRAINIAN ECONOMY STARTING FROM REGIONS USING CLASTER INITIATIVES WILL BE ACUTE”

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Віктор ЛІР, Олександр БИКОНЯ
ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
9
Victor LIR, Oleksandr BYKONYA
ECONOMIC MECHANISMS OF DEMAND MANAGEMENT AT ELECTRICITY MARKET

Сергій ШКАРЛЕТ, Максим ДУБИНА
ІСТОРИКО-ГЕНЕТИЧНІ ФОРМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
14
Serhiy SHKARLET, Maksym DUBYNA
HISTORICAL AND GENETIC FORMS OF INTERPRETATION OF ESSENCE AND CONTENTS OF ECONOMY’S DEVELOPMENT INFORMATIONAL STAGE

Петро КУЦИК, Олег КОВТУН, Григорій БАШНЯНИН
МЕХАНІЗМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ ЯК КЛЮЧОВИХ АКТОРІВ СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛІЗОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ
18
Petro KUTSYK, Oleh KOVTUN, Hryhoriy BASHNYANYN
MECHANISMS OF ACTIVITY AND DEVELOPMENT OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS AS KEY FACTORS TO MODERN GLOBAL ECONOMY

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
INSTITUTIONAL ECONOMICS


Юліана КУДЛЯК
ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ РЕГУЛЯТОРНИХ ВИМОГ ДО ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ
25
Yuliana KUDLYAK
FEATURES OF THE TRANSFORMATION OF BANKING SYSTEM OF UKRAINE UNDER THE CONDITIONS OF STRENGTHENING OF BANK REGULATORY REQUIREMENTS

Катерина ЛЕВЧЕНКО
РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НА РИНКАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ
31
Kateryna LEVCHENKO
DEVELOPMENT OF INSTITUTIONAL INVESTORS’ FINANCIAL ASSET MANAGEMENT SERVICES ON EMERGING MARKETS ECONOMIES

Сергій ПЕТРУХА, Ніна ПЕТРУХА, Костянтин КУНИЦЬКИЙ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД, РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ
36
Serhiy PETRUKHA, Nina PETRUKHA, Kostyantyn KUNYTSKYI
INFORMATION-ADVISORY PROVIDING OF AGRARIAN SECTOR DEVELOPMENT: FOREIGN EXPERIENCE, RECOMMENDATIONS FOR UKRAINE

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
NATURE MANAGEMENT


Михайло СТУПЕНЬ, Світлана Рогач , Іван РІЙ
МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
42
Mykhaylo STUPEN’, Svitlana Rogach, Ivan RIY
MECHANISM OF ECONOMIC REGULATION OF LAND RELATIONS

Максим ШЕСТАК
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ТА ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ
44
Maksym SHESTAK
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN FOREST ECONOMY: PROMISING DIRECTIONS AND PROBLEMS OF INSTITUTIONALISATION

ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА
APPLIED ECONOMICS


Фарман КАСУМОВ, Натаван ГАСАНОВА
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ
47
Farman KASUMOV, Natavan GASANOVA
METHODOLOGY OF SCIENTIFIC INNOVATIONS’ ASSESSMENT

Олександр ЛІТВІНОВ
ЗНОС ТА ВІДТВОРЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
51
Oleksandr LITVINOV
WEAR AND TEAR OF ENTERPRISE’S NON-MATERIAL RESOURCES

ЗАМІТКИ
55
NOTES

РЕЦЕНЗІЇ
REVIEWS


Олександр АМОША
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КЛАСТЕРИЗАЦІЇ: СВІТОВИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД (на колективну монографію за наук. редакцією докт. екон. наук, проф. М.Войнаренка «Кластери в економіці України»)

Oleksandr AMOSHA
THEORY AND PRACTICE OF CLUSTERISATION: GLOBAL AND NATIONAL EXPERIENCE (On collective monograph edited by M. Voynarenko “Clusters in institutional economy”)

Андрій ГРИЦЕНКО
КЛАСТЕРИ З ПОГЛЯДУ ТЕОРІЙ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ (на монографію М.Войнаренко «Кластери в інституційній економіці»)
1
Andriy HRYTSENKO
CLUSTERS FROM THE STANDPOINT OF INSTITUTIONALISM (On M. Voynarenko’s monograph “Clusters in institutional economics”)

Маргарита ШАРКО
НОВЕ БАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА (на монографію О. Гончар «Актуалізація управління потенціалом підприємства за умов євроінтеграції»)
56а
Marharyta SHARKO
NEW VISION OF ENTERPRISE’S POTENTIAL MANAGEMENT PROBLEMS (On O. Honchar’s monograph “Actualization of management of enterprise’s potential under eurointegration conditions”)


Друкувати
Найбільш популярні матеріали