• 0
Потужність економічних систем: принцип невиродженості

ПОТУЖНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ПРИНЦИП НЕВИРОДЖЕНОСТІ

POWER OF ECONOMIC SYSTEMS: THE PRINCIPLE OF AVERAGENESS

Олександр МОРОЗОВ,

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,

Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Сергій ВЛАСЕНКО,
кандидат економічних наук, експерт з інноваційного розвитку,
Нацiональна науково-технологiчна асоцiацiя України

Sergiy VLASENKO,

Ph.D in Economics, Expert for the innovation development,
National Science&Technology Association of Ukraine

Тімур МОРОЗОВ,
кандидат економічних наук,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ

Timur MOROZOV,

Ph.D. in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv
Детальніше
  • 0
Державна політика розвитку автомобілебудування: зарубіжний досвід та українські реалії

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

NATIONAL AUTOMOTIVE INDUSTRY DEVELOPMENT POLICY: FOREIGN PRACTICES AND UKRAINIAN REALITIES

Павло КЕРІМОВ,

аспірант,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Pavlo KERIMOV,
Post-graduate student,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv
Детальніше