• 0
Земельна реформа в Україні: пріоритети та інституційні передумови поглиблення

ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: ПРІОРИТЕТИ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ПОГЛИБЛЕННЯ

LAND REFORM IN UKRAINE: PRIORITIES AND INSTITUTIONAL PRECONDITIONS FOR THEIR DEEPENING

Василь ГОЛЯН,

доктор економічних наук, професор
Громадська організація «Європейський аналітичний центр», Київ

Vasyl’ GOLYAN,

Doctor of Economics, Full Professor,
Public Institution “European Analytical Centre”, Kyiv

Сергій ПЕТРУХА,

заступник директора Інституту післядипломної освіти Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», Київ

Serhiy PETRUKHA,
Deputy Director of the Institute of Postgraduate Education of the Academy of Financial Management of the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv

Андрій ЗАБЛОВСЬКИЙ,

кандидат історичних наук, керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, Київ

Andriy ZABLOVSKIY,

Candidate of Historical Sciences, Head of the Secretariat of the Council of Entrepreneurs under the Cabinet of Ministers of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Ярослав Солтис: Коли видаєш кредит, треба дивитись позичальнику в очі та слухати, що він тобі розповідає
Ярослав СОЛТИС
КОЛИ ВИДАЄШ КРЕДИТ, ТРЕБА ДИВИТИСЬ ПОЗИЧАЛЬНИКУ В ОЧІ ТА СЛУХАТИ, ЩО ВІН ТОБІ РОЗПОВІДАЄ

Yaroslav SOLTYS
GRANTING A LOAN, ONE HAS TO LOOK INTO BORROWER’S EYES AND LISTEN WHAT THEY SAY AND HOW THEY EXPLAIN
Детальніше
  • 0
Макроекономічний аналіз ринку небанківських фінансових посередників та перспективи інтеграції державного капіталу

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО КАПІТАЛУ

MACROECONOMIC ANALYSIS OF THE MARKET OF NON-BANK FINANCIAL INTERMEDIARIES AND PROSPECTS FOR STATE CAPITAL INTEGRATION

В’ячеслав ШВАЙДАК,

аспірант,
Національна академія управління, Київ

Vyacheslav SHVAYDAK,
Post-graduate student,
National Academy of Management, Kyiv

Андрій ЛЕХІЦЬКИЙ,
радник голови правління ПАТ «Банк Альянс», Київ

Andriy LEKHITSKIY,
Counsellor of Chairman of the Management Board at PJSC “Bank Alliance”, Kyiv

Антон ГРИЦЕНКО,
Університет митної справи та фінансів, Дніпро

Anton GRYTSENKO,

University of Customs and Finance, Dnipro
Детальніше
  • 0
До особливостей динаміки сільськогосподарського виробництва в Івано-Франківській області

ДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИНАМІКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

TO THE PECULIARITIES OF THE DYNAMICS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN IVANO-FRANKIVSK OBLAST

Ігор САЧОВСЬКИЙ,

кандидат економічних наук,
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ

Ihor SACHOVSKY,
Ph.D. in Economics,
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk
Детальніше
  • 0
Відношення суб’єкт – об’єкт як «цілеспільний ефект» у структурі економічного простору

ВІДНОШЕННЯ СУБ’ЄКТ – ОБ’ЄКТ ЯК «ЦІЛЕСПІЛЬНИЙ ЕФЕКТ» У СТРУКТУРІ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

RELATION SUBJECT – OBJECT AS «WHOLE GENERAL EFFECT» IN THE STRUCTURE OF ECONOMIC SPACE

Олександр МОРОЗОВ,

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,
Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Детальніше