Зміст № 7 (321) липень 2013 рокуПОДІЇ
EVENTS


ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ УКРАИНЫ
(Итоги круглого стола «Таможенный Союз и Зона свободной торговли с Европой: проблемы и перспективы для Украины», Донецк, 21 июня 2013 года)
1
INTEGRATION PERSPECTIVES OF UKRAINE
(Results of the panel discussion «The Customs union and Free trade area with Europe: problems and perspectives for Ukraine», Donetsk, June 21, 2013)

VІІІ ПЛЕНУМ СПІЛКИ ЕКОНОМІСТІВ УКРАЇНИ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Екологічно чисте виробництво – основа підвищення якості продукції на товарних ринках України»
(Рівне, 19–20 вересня 2013 року)
66
THE VІІІ PLENUM SESSION OF UKRAINIAN ECONOMISTS UNION AND ALL-UKRAINIAN SCIENCE AND PRACTICAL CONFERENCE
«Ecologically –friendly production is the basis of quality improvement at Ukrainian product markets»
(Rivne, September, 19–20, 2013)

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME

Василь НАДРАГА
АСПЕКТНИЙ ПІДХІД У МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ
4
Vasyl’ NADRAGA
ASPECT APPROACH IN METHODOLOGY OF RISKS RESEARCH OF SOCIAL INEQUALITY
Детальніше
  • 0
Зміст № 6 (320) червень 2013 рокуПОДІЇ
EVENTS


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЦІ…
1
ACTUAL PROBLEMS OF RAILROAD DEVELOPMENT

Щодо аспірантури та докторантури в Державному економіко-технологічному університеті транспорту
63
Concerning postgraduate studies and doctoral studies at State University for Transport Economy and Technologies

Інтерв’ю з Олександром МАЗУРЧАКОМ – радником голови Київської міської державної адміністрації
66
Interview with Oleksandr MAZURCHAK, advisor of the Head of Kyiv City State Administration

САМИЙ НЕЗВИЧАЙНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ У КИЄВІ!
68
MOST UNUSUAL ECONOMIC FORUM IN KYIV!

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Сергій ШКАРЛЕТ, Валерій ІЛЬЧУК, Ірина ЛИСЕНКО
МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОБЛЕМНИХ РЕГІОНІВ
4
Serhiy SHKARLET, Valeriy ILCHUK, Iryna LYSENKO
MODERNIZATION OF PRODUCTIVE FORCES AS DETERMINANT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF PROBLEMATIC REGIONS
Детальніше
  • 85
Зміст № 5 (319) травень 2013 рокуСТРАТЕГИЯ
STRATEGY


Акиф АЛИЗАДЕ
РОЛЬ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРА ГЕЙДАРА АЛИЕВА В РАЗВИТИИ НАУКИ
6
Akif ALIZADEH
ROLE OF NATIONAL LEADER HEYDAR ALIYEV IN DEVELOPMENT OF SCIENCE

Зияд САМЕДЗАДЕ
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА
11
Ziyad SAMADZADEH
ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY OF AZERBAIJAN

Али АББАСОВ
ПОЛИТИКА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СОВРЕМЕННОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
16
Ali ABBASOV
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES POLICY OF MODERN AZERBAIJAN

Зия МАМЕДОВ
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
21
Ziya MAMMADOV
THE DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT SYSTEM IN AZERBAIJAN
Детальніше
  • 0
Зміст № 4 (318) квітень 2013 року
ПОДІЇ
EVENTS


ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЫБОРА ВЕКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ (итоги форума «Экономические аспекты стратегического выбора Украины в вопросах взаимодействия со странами Таможенного союза и Единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС»)
1
PRIORITY DIRECTIONS OF ECONOMIC UKRAINE INTEGRATION’S VECTOR CHOICE (summary of the conference «Economic aspects of Ukraine’s strategic choice concerning cooperation with countries of the Custom Union and the Common Economic Space within the framework of the EurAsEC »)

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Наталія ПОПЛЕВІЧЕВА
ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ, ЯК ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
4
Nataliya POPLEVICHEVA
COUNTERACTION TO THE LAUNDERING OF THE PROCEEDS FROM CRIME IN THE PUBLIC SECTOR, AS THE STATE MECHANISM REDUCING THE SHADOW ECONOMY
Детальніше
Зміст № 3 (317) березень 2013 рокуПОДІЇ
EVENTS


МОЛОДІ ВЧЕНІ ТА НОВАТОРИ ОБ’ЄДНУЮТЬСЯ
(підсумки презентації «Всеукраїнської спілки молодих вчених та новаторів» 14 березня 2013 року в Київському будинку вчених НАН України)
1
YOUNG SCIENTISTS AND INNOVATORS COOPERATE
(summary of the presentation «Ukrainian union of young scientists and innovators» held March, the 14th at Kyiv House of Scientists of NAS of Ukraine)

АКТУАЛЬНО
ACTUAL


Олександр ПАВЛОВ
ЖИТТЯ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ: РЕАЛІЇ ТА СУСПІЛЬНІ ОЧІКУВАННЯ
4
Oleksandr PAVLOV
THE LIFE ON RURAL TERRITORIES: THE REALITIES AND SOCIAL EXPECTATIONS

Сергій ОЛІФЕРУК
ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
7
Sergiy OLIFERUK
NATURAL RESOURCE POTENTIAL OF AGRICULTURE: MANAGEMENT DEVELOPMENT
Детальніше
Зміст № 2 (316) лютий 2013 рокуПОДІЇ
EVENTS

НОВЕ БАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ЗАХИСТУ КОНКУРЕНЦІЇ

(підсумки проведення «Дня відкритих дверей Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України»)
1
NEW VISION OF THE FUTURE COMPETITION’S GUARD

(summary of the «Open House Volyn regional territorial office of the Antimonopoly Committee of Ukraine»)

ГУРУ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ УПРАВЛІННЯ
(до 75-річчя професора Олексія Гудзинського)
60а
GURU OF DOMESTIC MANAGEMENT SCIENCE

(to the 75th anniversary of professor Oleksiy Hudzynsky)

АКТУАЛЬНО
ACTUAL


Вадим БАРДАСЬ
РАЗВЕРТЫВАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ КОМПАНИИ ЗА МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
4
Vadym BARDAS’
EXPANSION OF HIGH-PERFORMANCE IT-INFRASTRUCTURE OF ENTERPRISE IN A MINIMUM TIME

ДУМКИ З ПРИВОДУ
THOUGHTS ON


Василь ГРОМ
ВСЕ СКЛАДНІШЕ СТАЄ УТРИМУВАТИ ДОВОЛІ УСПІШНИЙ БІЗНЕС, ЩО В СВОЇЙ ОСНОВІ МІСТИТЬ НЕПРОЗОРІ МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПАРТНЕРСТВА
6
Vasyl’ GROM
IT IS GETTING MORE DIFFICULT TO KEEP AN SUCCESS BUSINESS, WHICH CONTAINS OPAQUE MECHANISMS OF PARTNERSHIP

ЗАМІТКИ ЕКОНОМІСТА
NOTES OF ECONOMIST


Василий ГОЛЯН
СФЕРА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЛЖНА СТАТЬ ПОЛИГОНОМ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ИНСТИТУТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
8
Vasyl’ GOLYAN
THE FIELD OF NATURE MANAGEMENT SHOULD BECOME A POLYGON FOR IMPLEMENTATION OF INSTITUTES OF PUBLIC AND PRIVATE PARTNERSHIP
Детальніше
Зміст № 1 (315) січень 2013 рокуПОДІЇ
EVENTS

ЛЮДИНА, ЯКА ВИПЕРЕДИЛА ЧАС

(9 лютого Нобелівському лауреату Джозефу Стігліцу виповнилося 70 років)
1
THE MAN, WHO FORESTALLED THE TIME

(Joseph Stiglitz, a recipient of the Nobel Memorial Prize is 70)

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА. МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
(итоги Межрегиональной конференции, посвященной проблемам и перспективам инновационного развития субрегиона «Северный Донбасс»)
56
THE QUALITY OF LIFE. GREEN ECONOMY. INTERMUNICIPAL COOPERATION

(results of Inter-regional conference, devoted to problems and perspectives of «Severny Donbass» region’s innovative development)

ТАЛАНТ, ПОМНОЖЕНИЙ НА ПРАЦЮ І ПІДКРІПЛЕНИЙ ХАРИЗМОЮ
(до 75-річчя академіка НААН України Бориса Пасхавера)
60
TALENT MULTIPLIED BY WORK AND SUPPORTED BY CHARISMA

(in connection with the 75th anniversary of the Academician of NAAS Borys Pashaver)

ПРОФЕСОРУ АНАТОЛІЮ БУТЕНКУ – 75
60а
PROFESSOR ANATOLIY BUTENKO IS 75

АКТУАЛЬНО
ACTUAL


Вадим БАРДАСЬ
КАК СНИЗИТЬ ИТ-ЗАТРАТЫ В КОМПАНИИ И ДОСТИЧЬ БЕЗОТКАЗНОСТИ РАБОТЫ ИТ-ОБОРУДОВАНИЯ?
4
Vadym BARDAS’
HOW TO REDUCE COMPANY’S’ IT-EXPENDITURES AND ACHIEVE FLAWLESS PERFORMANCE OF IT-EQUIPMENT?
Детальніше