• 0
Зміст № 4 (318) квітень 2013 року
ПОДІЇ
EVENTS


ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЫБОРА ВЕКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ (итоги форума «Экономические аспекты стратегического выбора Украины в вопросах взаимодействия со странами Таможенного союза и Единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС»)
1
PRIORITY DIRECTIONS OF ECONOMIC UKRAINE INTEGRATION’S VECTOR CHOICE (summary of the conference «Economic aspects of Ukraine’s strategic choice concerning cooperation with countries of the Custom Union and the Common Economic Space within the framework of the EurAsEC »)

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Наталія ПОПЛЕВІЧЕВА
ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ, ЯК ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
4
Nataliya POPLEVICHEVA
COUNTERACTION TO THE LAUNDERING OF THE PROCEEDS FROM CRIME IN THE PUBLIC SECTOR, AS THE STATE MECHANISM REDUCING THE SHADOW ECONOMY
Детальніше
Зміст № 3 (317) березень 2013 рокуПОДІЇ
EVENTS


МОЛОДІ ВЧЕНІ ТА НОВАТОРИ ОБ’ЄДНУЮТЬСЯ
(підсумки презентації «Всеукраїнської спілки молодих вчених та новаторів» 14 березня 2013 року в Київському будинку вчених НАН України)
1
YOUNG SCIENTISTS AND INNOVATORS COOPERATE
(summary of the presentation «Ukrainian union of young scientists and innovators» held March, the 14th at Kyiv House of Scientists of NAS of Ukraine)

АКТУАЛЬНО
ACTUAL


Олександр ПАВЛОВ
ЖИТТЯ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ: РЕАЛІЇ ТА СУСПІЛЬНІ ОЧІКУВАННЯ
4
Oleksandr PAVLOV
THE LIFE ON RURAL TERRITORIES: THE REALITIES AND SOCIAL EXPECTATIONS

Сергій ОЛІФЕРУК
ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
7
Sergiy OLIFERUK
NATURAL RESOURCE POTENTIAL OF AGRICULTURE: MANAGEMENT DEVELOPMENT
Детальніше
Зміст № 2 (316) лютий 2013 рокуПОДІЇ
EVENTS

НОВЕ БАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ЗАХИСТУ КОНКУРЕНЦІЇ

(підсумки проведення «Дня відкритих дверей Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України»)
1
NEW VISION OF THE FUTURE COMPETITION’S GUARD

(summary of the «Open House Volyn regional territorial office of the Antimonopoly Committee of Ukraine»)

ГУРУ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ УПРАВЛІННЯ
(до 75-річчя професора Олексія Гудзинського)
60а
GURU OF DOMESTIC MANAGEMENT SCIENCE

(to the 75th anniversary of professor Oleksiy Hudzynsky)

АКТУАЛЬНО
ACTUAL


Вадим БАРДАСЬ
РАЗВЕРТЫВАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ КОМПАНИИ ЗА МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
4
Vadym BARDAS’
EXPANSION OF HIGH-PERFORMANCE IT-INFRASTRUCTURE OF ENTERPRISE IN A MINIMUM TIME

ДУМКИ З ПРИВОДУ
THOUGHTS ON


Василь ГРОМ
ВСЕ СКЛАДНІШЕ СТАЄ УТРИМУВАТИ ДОВОЛІ УСПІШНИЙ БІЗНЕС, ЩО В СВОЇЙ ОСНОВІ МІСТИТЬ НЕПРОЗОРІ МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПАРТНЕРСТВА
6
Vasyl’ GROM
IT IS GETTING MORE DIFFICULT TO KEEP AN SUCCESS BUSINESS, WHICH CONTAINS OPAQUE MECHANISMS OF PARTNERSHIP

ЗАМІТКИ ЕКОНОМІСТА
NOTES OF ECONOMIST


Василий ГОЛЯН
СФЕРА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЛЖНА СТАТЬ ПОЛИГОНОМ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ИНСТИТУТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
8
Vasyl’ GOLYAN
THE FIELD OF NATURE MANAGEMENT SHOULD BECOME A POLYGON FOR IMPLEMENTATION OF INSTITUTES OF PUBLIC AND PRIVATE PARTNERSHIP
Детальніше
Зміст № 1 (315) січень 2013 рокуПОДІЇ
EVENTS

ЛЮДИНА, ЯКА ВИПЕРЕДИЛА ЧАС

(9 лютого Нобелівському лауреату Джозефу Стігліцу виповнилося 70 років)
1
THE MAN, WHO FORESTALLED THE TIME

(Joseph Stiglitz, a recipient of the Nobel Memorial Prize is 70)

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА. МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
(итоги Межрегиональной конференции, посвященной проблемам и перспективам инновационного развития субрегиона «Северный Донбасс»)
56
THE QUALITY OF LIFE. GREEN ECONOMY. INTERMUNICIPAL COOPERATION

(results of Inter-regional conference, devoted to problems and perspectives of «Severny Donbass» region’s innovative development)

ТАЛАНТ, ПОМНОЖЕНИЙ НА ПРАЦЮ І ПІДКРІПЛЕНИЙ ХАРИЗМОЮ
(до 75-річчя академіка НААН України Бориса Пасхавера)
60
TALENT MULTIPLIED BY WORK AND SUPPORTED BY CHARISMA

(in connection with the 75th anniversary of the Academician of NAAS Borys Pashaver)

ПРОФЕСОРУ АНАТОЛІЮ БУТЕНКУ – 75
60а
PROFESSOR ANATOLIY BUTENKO IS 75

АКТУАЛЬНО
ACTUAL


Вадим БАРДАСЬ
КАК СНИЗИТЬ ИТ-ЗАТРАТЫ В КОМПАНИИ И ДОСТИЧЬ БЕЗОТКАЗНОСТИ РАБОТЫ ИТ-ОБОРУДОВАНИЯ?
4
Vadym BARDAS’
HOW TO REDUCE COMPANY’S’ IT-EXPENDITURES AND ACHIEVE FLAWLESS PERFORMANCE OF IT-EQUIPMENT?
Детальніше
Зміст № 12 (314) грудень 2012 рокуПОДІЇ
EVENTS


НОВИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
(підсумки Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки»)
1
A NEW LOOK AT THE PROBLEMS OF ACCOUNTING, ANALYSIS AND CONTROL IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION
(summary of International scientific and practical conference «Contemporary problems and perspectives of development of accounting, analysis and control in conditions of economy’s globalization»)

ЩОРІЧНІ ЛУКІНОВСЬКІ ЧИТАННЯ
(підсумки теоретичного семінару на тему «Проблеми розвитку форм господарювання на селі в дослідженнях І.І.Лукінова»)
71
ANNUAL LUKINOV’S LECTURING
(summary of theoretical seminar on a theme «Problems of farming forms’ development in Lukinov’s studies»)

Ігор ДЕМ’ЯНЧУК, Юрій КОВАЛЕНКО
ЧОМУ НЕ ЗРОБИТИ LNG-ТЕРМІНАЛ НА ІМ’Я УКРАЇНСЬКИХ МІЛЬЯРДЕРІВ?
75
Igor DEMIANCHUK, Yuriy KOVALENKO
WHY NOT MAKE LNG-TERMINAL BY NAME OF UKRAINIAN MULTIMILLIONAIRES?
Детальніше
Зміст № 11 (313) листопад 2012 рокуПОДІЇ
EVENTS


Конференция пользователей Qlikview 2012
1
Conference of Qlikview 2012 Users

Інші події
83
Other Events

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES TIME


Михайло МАКАРЕНКО, Віктор МИРОНЕНКО
УКРАЇНА – ТРАНЗИТНА ДЕРЖАВА?
4
Mykhaylo MAKARENKO, Victor MYRONENKO
IS UKRAINE A TRANSIT STATE?

Ірина БОБУХ
НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО, ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЗИЦІЯ: ВЗАЄМНИЙ ВПЛИВ ТЕНДЕНЦІЙ ФОРМУВАННЯ
9
Iryna BOBUKH
NATIONAL WEALTH, BALANCE OF PAYMENTS AND INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION: MUTUAL INFLUENCE OF FORMATION TENDENCIES

Ольга ШПЕНЮК
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВАЛЮТНО-КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
16
Olga SHPENYUK
THE MAIN DIRECTIONS OF EXCHANGE RATE POLICY OF UKRAINE FOR MAINTAINING A STABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

АГРАРНИЙ СЕКТОР
AGRARIAN SECTOR


Дмитро КРИСАНОВ
РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕРОБНО-ХАРЧОВОГО ВИРОБНИЦТВА
21
Dmytrо KRYSANOV
PROVIDING FOOD PROCESSING PRODUCTION WITH RESOURCES
Детальніше
Зміст № 10 (312) жовтень 2012 рокуПОДІЇ
EVENTS


ТАЛАНТ, ЕНЕРГІЯ ТА СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ
(до 70-річчя академіка НАН України Б.В. Буркинського)
1
TALENT, ENERGY AND STRATEGIC VISION
(to the 70th anniversary of Academician of Ukrainian NAS B.V. Burkyns'kyi)

ПРОГНОЗИ
67
FORECASTS


Парламентські вибори 2012
68
Parliamentary elections 2012

Віктор Пінчук відкрив новий завод
70
Viktor Pinchuk has opened a new factory

НАУКОВА ДУМКА ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
(Підсумки ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми планування в ринкових умовах», присвяченої 50-річчю заснування Хмельницького національного університету)
70a
SCIENTIFIC OPINION ON THE PROBLEMS OF PLANNING nowadays
(Results of the XI International scientific conference «Problems of planning in market economy» dedicated to the 50th anniversary of the Khmelnitsky National University)

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES TIME


Мария ЕРМИЛОВА
ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ВОЗВРАТА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
4
Mariya YERMILOVA
POSSIBLE SCENARIOS FOR THE WORLD MONETARY SYSTEM DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF RETURNING TO USING OF PRECIOUS METALS
Детальніше