• 34
Зміст № 7 (357) липень 2016 року
ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Тетяна МАЙОРОВА, Світлана УРВАНЦЕВА, Олена ШУПЛАТ
СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
3
Tatiana MAYOROVA, Світлана УРВАНЦЕВА, Olena SHUPLAT
THE STATE OF FINANCIAL SUPPORT OF INVESTMENT ACTIVITIES OF THE TOURISM FIELD ENTERPRISES IN UKRAINE

Володимир ОЛЕФІР
РЕЗУЛЬТАТИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ
СТАВОК АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ НА АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ
І ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ
8
Volodymyr OLEFIR
OVERALL RESULTS AND PROSPECTS OF THE INCREASE OF EXCISE DUTIES ON ALCOHOLIC BEVERAGES AND MANUFACTURED TOBACCO

В’ячеслав ДИБА
КРИТЕРІЇ ОБЛІКОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
12
Vyacheslav DYBA
CRITERIA FOR ACCOUNTING IDENTIFICATION OF INTANGIBLE ASSETS
Детальніше
  • 68
Зміст № 6 (356) червень 2016 року
ПОДІЇ ЧЕРВНЯ
1
EVENTS OF JUNE


ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Ірина БОБУХ
ПОВЕДІНКОВА ЕКОНОМІКА ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ
4
Iryna BOBUKH
BEHAVIOURAL ECONOMICS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: KEY ASPECTS OF COORDINATION

Євгеній РЕДЗЮК
ФІНАНСОВИЙ РИНОК ТА ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
9
Yevheniy REDZIUK
FINANCIAL MARKET AND INVESTMENT PROCESSES IN UKRAINE: ACHIEVEMENTS, PROBLEMS AND PROSPECTS

Марія ІЛЬЇНА
ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ
16
Mariya ILLINA
PROBLEMS OF ASSESSMENT OF ECONOMIC ACTIVITIES OF GREEN RURAL TOURISM ENTERPRISES
Детальніше
  • 51
Зміст № 5 (355) травень 2016 року
ЮВІЛЕЇ
ANNIVERSARIES


РЕКТОРУ ЛЬВІВСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПЕТРУ КУЦИКУ – 50!

LVIV UNIVERSITY OF TRADE AND ECONOMICS RECTOR PETRO KUTSYK CELEBRATING HIS 50th ANNIVERSARY

ПОДІЇ
EVENTS


КРАЇНА ПОТРЕБУЄ РАДИКАЛЬНИХ РЕФОРМ
1-2
THE COUNTRY NEEDS RADICAL REFORMS

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Тетяна КРИЧЕВСЬКА
МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ: ЛОГІКО-ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ
4
Tetiana KRYCHEVSKA
MONETARY POLICY AS PART OF SOCIAL CONTRACT: THE LOGICAL AND HISTORICAL ANALYSIS

Детальніше
  • 0
Зміст № 4 (354) квітень 2016 року
ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Гаррі КАСПАРОВ
ПРОМОВА У ФУЛТОНІ
2
Garry KASPAROV
THE FULTON SPEECH

Віра НАНІВСЬКА
ПРО ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВЛАДИ
5
Vira NANIVSKA
ON THE EXERCISE OF POWER

КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ ТА РИЗИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
6
THE KEY CHALLENGES AND RISKS FOR UKRAINE

ТЕЖ ВИКЛИК ЧАСУ
8
A CHALLENG AS WELLE…

ІНІЦІАТИВИ
THE INITIATIVES


НАРОДНА ЕКОНОМІКА
9
THE PEOPLE’S ECONOMY
Детальніше
  • 34
Зміст № 3 (353) березень 2016 року
ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Ірина АНТОНЕНКО, Ірина МЕЛЬНИК
КРУЇЗНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
3
Iryna ANTONENKO, Iryna MEL’NYK
CRUISE TOURISM IN UKRAINE: TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Георгій ЕЙТУТІС, Олексій ЗІЦЬ
ПРОДУКТИВНІСТЬ ВАГОНА – КОМПЛЕКСНИЙ ПОКАЗНИК ВИКОРИСТАННЯ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
9
Heorhiy EYTUTIS, Oleksiy ZITS’
PRODUCTIVITY OF A RAILWAY CAR AS A COMPLEX INDICATOR OF USING JSK “UKRZALIZNYTSIA” FREIGHT CARS

Володимир ШЕВЧУК
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ УКРАЇНИ
12
Volodymyr SHEVCHUK
TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN BANKS’ REFINANCING SYSTEM
Детальніше
  • 0
Зміст № 2 (352) лютий 2016 року
ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Наталія КРАУС
РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ СТРУКТУРОЮ В РАМКАХ ДІЇ «ВІТРЯКА ІННОВАЦІЙ»
4
Nataliya KRAUS
IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE PROJECT BY A BUSINESS ENTITY WITHIN THE FRAMEWORK OF “WINDMILL OF INNOVATIONS”

Олександр ЯЦЕНКО
РОЛЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ У КРЕДИТНО-ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТОВАРОВИРОБНИКІВ АПК УКРАЇНИ
9
Oleksandr YATSENKO
ROLE OF THE BANKING SYSTEM IN THE CREDIT AND FINANCIAL SECURITY OF AGRO-INDUSTRY PRODUCERS OF UKRAINE

Світлана МІНАКОВА, Віталій МІНАКОВ
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
12
Svitlana MINAKOVA, Vitaliy MINAKOV
FACTORS OF FORMATION LOGISTICAL TRANSPORT SYSTEMS UNDER THE GLOBALIZATION CONDITIONS
Детальніше
  • 85
Зміст № 1 (351) січень 2016 року
ПОДІЇ
EVENTS


Зустріч віце-президента НАН України С.І.Пирожкова з провідними вченими Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»
1a
Meeting of the Vice-President of the NAS of Ukraine S.I.Pyrozhkov with the leading scientists of Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”

ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


СЕРГІЙ ПИРОЖКОВ: ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ МАЄ СТАТИ СТРАТЕГІЧНИМ НАПРЯМОМ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УМОВАХ НОВОЇ СИСТЕМИ ГЕОПОЛІТИЧНИХ КООРДИНАТ ТА ПРИРОДНО-РЕСУРСНИХ ОБМЕЖЕНЬ
2
SERHIY PYROZHKOV: THE ENVIRONMENTAL ECONOMICS IS TO BECOME THE STRATEGIC DIRECTION OF ECONOMIC RESEARCH IN TERMS OF A NEW SYSTEM OF GEOPOLITICAL COORDINATES AS WELL AS NATURAL AND RESOURCE RESTRICTIONS
Детальніше