Зміст № 5 (331) травень 2014 рокуПОДІЇ
EVENTS

Якість освітніх послуг – абсолютна цінність


Quality of educational services is an absolute value

ЗАМІТКИ ЕКОНОМІСТА
NOTES OF ECONOMIST
Фундаментальна категорія сучасного життя

1
Fundamental category of modern life

АКТУАЛЬНО
ACTUAL


Володимир ПАРСЯК
МОРСЬКА ЕКОНОМІКА ЯК ЧИННИК ПІДНЕСЕННЯ КРАЇНИ
3
Volodymyr PАRSYAK
MARITIME ECONOMY AS THE FACTOR OF PROSPERITY OF THE COUNTRY

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


«ЖЕЛЕЗНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК», КОГДА ВСЕ БИССЕКТРИСЫ СВОДЯТСЯ К КАЧЕСТВУ
6
«IRON TRIANGLE», WHEN ALL BISECTRICES ADD UP TO QUALITY
Детальніше
Зміст № 4 (330) квітень 2014 рокуНАШІ ПАРТНЕРИ
OUR PARTNERS


ПЕРШИЙ ДІЛОВИЙ ТЕЛЕКАНАЛ: ДЛЯ ТИХ, ХТО ПЕРШИЙ
1a
FIRST BUSINESS CHANNEL: FOR THE FIRST

ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


МИХАЙЛО ОКЛАНДЕР:
«Щоб бути ефективним, маркетинг повинен змінитися»
1
MYKHAYLO OKLANDER:
«In order to be effective, marketing has to undergo changes»

ВОЛОДИМИР ДІДУХ:
«Значний інтерес до волинського сапропелю проявляють бізнесові структури, адже вартість однієї тонни 65% озерного сапропелю становить від 300 доларів США»
4
VOLODYMYR DIDUKH:
“Business structures show high interest in Volyn’s region sapropel as 1 ton of 65% lacustrine sapropel price starts from $300”

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Олександр АЛИМОВ, Вікторія МИКИТЕНКО
ІНВАРІАНТНІ ВИМІРИ ТЕОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ ТА ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЦІЛЕОРІЄНТОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
6
Oleksandr ALYMOV, Viktoriya MYKYTENKO
INVARIANT ADAPTATION THEORY OF POLITICAL ECONOMY AND MANAGEMENT PRACTICES IN THE CONTEXT OF REALIZATION TECHNOLOGIES OF PURPOSEFUL FORMING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE
Детальніше
Зміст № 3 (329) березень 2014 рокуНАШІ ПАРТНЕРИ
OUR PARTNERS


ПЕРШИЙ ДІЛОВИЙ ТЕЛЕКАНАЛ: ДЛЯ ТИХ, ХТО ПЕРШИЙ
1a
FIRST BUSINESS CHANNEL: FOR THE FIRST

ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


Володимир ШЕДЯКОВ:
«Соціальне розшарування стає результатом не тільки корупції, а й відсутності дієвих соціальних ліфтів, повноцінної можливості «самому зробити себе»
1
Volodymyr SHEDYAKOV:
«Social layering is not the result of corruption only, but the absence of efficient social lifts and full ability of «making yourself»

БІЗНЕС-АНАЛІТИКА
BUSINESS ANALYTICS


Вадим БАРДАСЬ
ГРИВНЯ ГОТУЄ НОВІ СЮРПРИЗИ: ПРОГНОЗ КУРСУ ДОЛАРА НА 2014 РІК
4
Vadym BARDAS’
DOES HRYVNIA HAVE A SURPRISE IN STORE FOR US? DOLLAR EXCHANGE RATE PREDICTION FOR 2014
Детальніше
Зміст № 2 (328) лютий 2014 рокуНАШІ ПАРТНЕРИ
OUR PARTNERS


ПЕРШИЙ ДІЛОВИЙ ТЕЛЕКАНАЛ: ДЛЯ ТИХ, ХТО ПЕРШИЙ

FIRST BUSINESS CHANNEL: FOR THE FIRST

ЮВІЛЕЇ
ANNIVERSARIES


ВІД СІЛЬСЬКОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ВІДОМОГО ВЧЕНОГО: РЕЗУЛЬТАТ СПЛАВУ ДОЛІ І ТАЛАНУ НЕПЕРЕСІЧНОЇ ЛЮДИНИ
(До 65-річчя Олександра Івановича Павлова)
60
FROM RURAL TEACHER TO FAMOUS SCIENTIST: OUTSTANDING PERSON’S FATE
(To the 65th anniversary of Oleksandr Ivanovych Pavlov)

ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


Герман СТОЯНОВ:
«Мы находимся на пороге структурных изменений в розничном банковском бизнесе, и кто раньше сформирует антикризисные подходы к формированию своей стратегии развития на 2015–2017 годы, тот и будет властвовать на рынке»
1
German STOYANOV:
«We are at the point of structural changes in bank business and the first to develop the approaches to new development strategy for 2015–2017 years will rule at the market»
Детальніше
Зміст № 1 (327) січень 2014 рокуРЕЦЕНЗІЇ
REVIEWS


Костянтин СИТНИК
БЕЗПЕКА ЯК СИСТЕМНА ПАРАДИГМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ Й БУТТЯ СУСПІЛЬСТВА
(на монографію «Інноваційно-інвестиційна і технологічна безпека трансформації регіональних економічних систем» [М.А. Хвесик, А.В. Степаненко, Г.О. Обиход, О.М. Ляшенко, Н.В. Дацій, А.М. Сундук, І.О. Ілляшенко])
1a
Kostyantyn SYTNYK
SAFETY AS A SYSTEM-BASED PARADIGM OF THE STABLE SOCIETY’S BEING AND DEVELOPMENT
(on the monograph «Innovation, investment and technology safety of regional economies’ transformation» [M.А. Khvesyk, А.V. Stepanenko, G.О. Obykhod, О.М. Lyashenko, N.V. Datsiy, A.М. Sunduk, I.О. Illyashenko])

Дем’ян БОГИНЯ
ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
(на монографію С. Гринкевич «Трансформації відтворення трудового потенціалу України в інформаційній економіці»)
40
Demyan BOHYNYA
TRANSFORMATION OF THE EMPLOYMENT POTENTIAL REPRODUCTION IN THE CONTEXT OF INFORMATION ECONOMY
(on the monograph of S. Grynkevych «Transformation of Ukraine’s employment potential reproduction in the information economy»)
Детальніше
Зміст № 12 (326) грудень 2013 рокуЮВІЛЕЇ
ANNIVERSARIES


Володимир ПАРХОМЕНКО та Фарман КАСУМОВ відсвяткували свої ювілеї

Volodymyr PARKHOMENKO and Farman KASUMOV celebrated their anniversaries

ЛІТОПИС ПОДІЙ
RECORD


СУВОРИЙ ГРУДЕНЬ 2013
1
SEVERE DECEMBER 2013

ОСОБИСТОСТІ
PERSONS


Пам’яті Віктора Олександровича ТОЧИЛІНА
76
In memory of Victor Oleksandrovych TOCHYLIN

КОНФЕРЕНЦІЇ
CONFERENCES


ФІНАНСИ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
4
FINANCES OF INSTITUTIONAL SECTORS OF UKRAINIAN ECONOMY

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Сергій ШВЕЦЬ
ПРОБЛЕМА НАРОЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ДИСБАЛАНСУ
6
Sergiy SHVETS’
THE PROBLEM OF UKRAINIAN ECONOMICS’ INVESTMENT CAPITAL AUGMENTATION UNDER THE CONDITIONS OF BUDGET IMBALANCE STRENGTHENING
Детальніше
Зміст № 11 (325) листопад 2013 рокуЮВІЛЕЇ
ANNIVERSARIES


НА НАУКОВІЙ НИВІ З МАКСИМАЛЬНОЮ ВІДДАЧЕЮ
(До 70-річчя Ігоря Васильовича Прокопи)

IN SCIENCE WITH MAXIMAL EFFICIENCY
(To the 70th anniversary of Igor Vasylyovych Prokopa)

ДОКТОРУ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ ОСИПОВУ ВЛАДИМИРУ НИКОЛАЕВИЧУ – 65
1
DOCTOR OF ECONOMICS, PROFESSOR OSIPOV VLADIMIR NIKOLAYEVICH CELEBRATES HIS 65th ANNIVERSARY

ВІДОМОМУ ВЧЕНОМУ ЯРОСЛАВУ КОВАЛЮ – 80
68а
FAMOUS SCIENTIST YAROSLAV KOVAL IS 80

ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


ПРОФЕСОР ВОЛОДИМИР ДІДУХ:
«Наша країна особлива з точки зору природних багатств, у тому числі родючих ґрунтів. Їх потрібно берегти як незалежність держави»
4
PROFESSOR VOLODYMYR DIDUKH:
«Our country is particular from the standpoint of its natural resources including fertile soil. It is to be respected like state’s independence»
Детальніше