Зміст № 3 (329) березень 2014 рокуНАШІ ПАРТНЕРИ
OUR PARTNERS


ПЕРШИЙ ДІЛОВИЙ ТЕЛЕКАНАЛ: ДЛЯ ТИХ, ХТО ПЕРШИЙ
1a
FIRST BUSINESS CHANNEL: FOR THE FIRST

ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


Володимир ШЕДЯКОВ:
«Соціальне розшарування стає результатом не тільки корупції, а й відсутності дієвих соціальних ліфтів, повноцінної можливості «самому зробити себе»
1
Volodymyr SHEDYAKOV:
«Social layering is not the result of corruption only, but the absence of efficient social lifts and full ability of «making yourself»

БІЗНЕС-АНАЛІТИКА
BUSINESS ANALYTICS


Вадим БАРДАСЬ
ГРИВНЯ ГОТУЄ НОВІ СЮРПРИЗИ: ПРОГНОЗ КУРСУ ДОЛАРА НА 2014 РІК
4
Vadym BARDAS’
DOES HRYVNIA HAVE A SURPRISE IN STORE FOR US? DOLLAR EXCHANGE RATE PREDICTION FOR 2014
Детальніше
Зміст № 2 (328) лютий 2014 рокуНАШІ ПАРТНЕРИ
OUR PARTNERS


ПЕРШИЙ ДІЛОВИЙ ТЕЛЕКАНАЛ: ДЛЯ ТИХ, ХТО ПЕРШИЙ

FIRST BUSINESS CHANNEL: FOR THE FIRST

ЮВІЛЕЇ
ANNIVERSARIES


ВІД СІЛЬСЬКОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ВІДОМОГО ВЧЕНОГО: РЕЗУЛЬТАТ СПЛАВУ ДОЛІ І ТАЛАНУ НЕПЕРЕСІЧНОЇ ЛЮДИНИ
(До 65-річчя Олександра Івановича Павлова)
60
FROM RURAL TEACHER TO FAMOUS SCIENTIST: OUTSTANDING PERSON’S FATE
(To the 65th anniversary of Oleksandr Ivanovych Pavlov)

ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


Герман СТОЯНОВ:
«Мы находимся на пороге структурных изменений в розничном банковском бизнесе, и кто раньше сформирует антикризисные подходы к формированию своей стратегии развития на 2015–2017 годы, тот и будет властвовать на рынке»
1
German STOYANOV:
«We are at the point of structural changes in bank business and the first to develop the approaches to new development strategy for 2015–2017 years will rule at the market»
Детальніше
Зміст № 1 (327) січень 2014 рокуРЕЦЕНЗІЇ
REVIEWS


Костянтин СИТНИК
БЕЗПЕКА ЯК СИСТЕМНА ПАРАДИГМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ Й БУТТЯ СУСПІЛЬСТВА
(на монографію «Інноваційно-інвестиційна і технологічна безпека трансформації регіональних економічних систем» [М.А. Хвесик, А.В. Степаненко, Г.О. Обиход, О.М. Ляшенко, Н.В. Дацій, А.М. Сундук, І.О. Ілляшенко])
1a
Kostyantyn SYTNYK
SAFETY AS A SYSTEM-BASED PARADIGM OF THE STABLE SOCIETY’S BEING AND DEVELOPMENT
(on the monograph «Innovation, investment and technology safety of regional economies’ transformation» [M.А. Khvesyk, А.V. Stepanenko, G.О. Obykhod, О.М. Lyashenko, N.V. Datsiy, A.М. Sunduk, I.О. Illyashenko])

Дем’ян БОГИНЯ
ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
(на монографію С. Гринкевич «Трансформації відтворення трудового потенціалу України в інформаційній економіці»)
40
Demyan BOHYNYA
TRANSFORMATION OF THE EMPLOYMENT POTENTIAL REPRODUCTION IN THE CONTEXT OF INFORMATION ECONOMY
(on the monograph of S. Grynkevych «Transformation of Ukraine’s employment potential reproduction in the information economy»)
Детальніше
Зміст № 12 (326) грудень 2013 рокуЮВІЛЕЇ
ANNIVERSARIES


Володимир ПАРХОМЕНКО та Фарман КАСУМОВ відсвяткували свої ювілеї

Volodymyr PARKHOMENKO and Farman KASUMOV celebrated their anniversaries

ЛІТОПИС ПОДІЙ
RECORD


СУВОРИЙ ГРУДЕНЬ 2013
1
SEVERE DECEMBER 2013

ОСОБИСТОСТІ
PERSONS


Пам’яті Віктора Олександровича ТОЧИЛІНА
76
In memory of Victor Oleksandrovych TOCHYLIN

КОНФЕРЕНЦІЇ
CONFERENCES


ФІНАНСИ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
4
FINANCES OF INSTITUTIONAL SECTORS OF UKRAINIAN ECONOMY

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Сергій ШВЕЦЬ
ПРОБЛЕМА НАРОЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ДИСБАЛАНСУ
6
Sergiy SHVETS’
THE PROBLEM OF UKRAINIAN ECONOMICS’ INVESTMENT CAPITAL AUGMENTATION UNDER THE CONDITIONS OF BUDGET IMBALANCE STRENGTHENING
Детальніше
Зміст № 11 (325) листопад 2013 рокуЮВІЛЕЇ
ANNIVERSARIES


НА НАУКОВІЙ НИВІ З МАКСИМАЛЬНОЮ ВІДДАЧЕЮ
(До 70-річчя Ігоря Васильовича Прокопи)

IN SCIENCE WITH MAXIMAL EFFICIENCY
(To the 70th anniversary of Igor Vasylyovych Prokopa)

ДОКТОРУ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ ОСИПОВУ ВЛАДИМИРУ НИКОЛАЕВИЧУ – 65
1
DOCTOR OF ECONOMICS, PROFESSOR OSIPOV VLADIMIR NIKOLAYEVICH CELEBRATES HIS 65th ANNIVERSARY

ВІДОМОМУ ВЧЕНОМУ ЯРОСЛАВУ КОВАЛЮ – 80
68а
FAMOUS SCIENTIST YAROSLAV KOVAL IS 80

ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


ПРОФЕСОР ВОЛОДИМИР ДІДУХ:
«Наша країна особлива з точки зору природних багатств, у тому числі родючих ґрунтів. Їх потрібно берегти як незалежність держави»
4
PROFESSOR VOLODYMYR DIDUKH:
«Our country is particular from the standpoint of its natural resources including fertile soil. It is to be respected like state’s independence»
Детальніше
Зміст № 10 (324) жовтень 2013 рокуЮВІЛЕЇ
ANNIVERSARIES


АКАДЕМИК АЛЕКСАНДР АЛЫМОВ – ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА
30 сентября выдающемуся ученому исполнилось 90 лет
1a
ACADEMICIAN ALEKSANDR ALYMOV IS A LEGEND
September 30, the outstanding scientists celebrated his 90th anniversary

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Володимир ОЛЕФІР
ОЦІНКА ОБСЯГІВ НЕЛЕГАЛЬНОГО ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ
4
Volodymyr OLEFIR
ASSESSMENT THE SCALE OF ILLEGAL TURNOVER OF EXCISABLE GOODS

Людмила КОЗАРЕЗЕНКО
ФОРМУВАННЯ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
9
Lyudmyla KOZAREZENKO
FORMATION OF WELFARE AS A PRECONDITION OF HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT
Детальніше
Зміст № 9 (323) вересень 2013 рокуЮВІЛЕЇ
ANNIVERSARIES

Володимиру Данилевському – 70!
1a
Volodymyr Danylevsky is celebrating his 70th anniversary!

ФАКТИ Й ДУМКИ З ПРИВОДУ
FACTS AND THOUGHTS ABOUT

Євроінтеграція України
1
Ukraine eurointegration

ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


Володимир ПИЛИПЧУК:
«ЄВРОПА БАЖАЄ, ЩОБ УКРАЇНА СТАЛА ОДНИМ З ЛОКОМОТИВІВ ЄС, А НЕ ПРИЧІПНИМ ВАГОНОМ. ЄВРОПА ЗАЦІКАВЛЕНА, ЩОБ ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В ЄВРОСОЮЗ ДОДАЛА СВІЖОЇ КРОВІ В ЄС, А НЕ ВИСМОКТУВАЛА ЇЇ З ЄС»
69
Volodymyr PYLYPCHUK:
«EUROPE WANTS UKRAINE TO BECOME ONE OF THE EU’S DRIVING FORCES, NOT THE ATTACHED CAR. EUROPE IS INTERESTED IN UKRAINE’S ADDING NEW BLOOD TO THE EU, NOT SUCKING IT OUT»

ЛІТОПИС ПОДІЙ
RECORD


Ігор ДЕМ’ЯНЧУК
ЄС ЧИ МС? ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ВИБІР
79
Igor DEMIANCHUK
EU OR CU? CIVILIZATION CHOICE
Детальніше