Зарубіжний досвід організації державного фінансового контролю та можливість його використання в Україні
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

FOREIGN PRACTICE OF ARRANGEMENT OF STATE FISCAL CONTROL AND THE OPPORTUNITIES OF ITS APPLICATION IN UKRAINE

Володимир ПІХОЦЬКИЙ,

доктор економічних наук, заслужений економіст України,
начальник територіального управління Рахункової палати України по Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях

Volodymyr PIKHOTSKYI,
Doctor of Economics, Honoured economist of Ukraine,
Manager of regional department of Court of Editors of Ukraine in Lviv, Volyn, Rivne, Ternopil, Ivano-Frankivsk and Zakarpattya region

Досвід організації державного фінансового контролю в розвинутих зарубіжних країнах в умовах євроінтеграції держави вимагає відповідних змін і у сфері державного фінансового контролю та державного аудиту. Аналіз законодавства іноземних держав щодо діяльності незалежних органів державного фінансового контролю свідчить про необхідність підвищення ефективності державного фінансового контролю в Україні. Застосування органами контролю такого виду аудиту, як аудит ефективності, сприяє керованості й прозорості державного сектору економіки.

The practice of state fiscal control in developed foreign countries in terms of European integration requires appropriate change both in state fiscal control and public audit. Analysis of the legislation of foreign countries regarding the activities of independent state financial control authorities brings about the need to improve the efficiency of state fiscal control in Ukraine. The use of this type of audit (efficiency audit) by control bodies facilitates controllability and transparency of the economy’s public sector.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали