• 0
Зустріч віце-президента НАН України С.І.Пирожкова з провідними вченими Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

Зустріч віце-президента НАН України С.І.Пирожкова з провідними вченими Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

Meeting of the Vice-President of the NAS of Ukraine S.I.Pyrozhkov with the leading scientists of Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Developm ent of the Na tional Academy of Sciences of Ukraine”
Детальніше
  • 0
Сергій Пирожков: «Економіка природокористування має стати стратегічним напрямом економічних досліджень в умовах нової системи геополітичних координат та природно-ресурсних обмежень»

СЕРГІЙ ПИРОЖКОВ:
«Економіка природокористування має стати стратегічним напрямом економічних досліджень в умовах нової системи геополітичних координат та природно-ресурсних обмежень»

SERHIY PYROZHKOV:
“The environmental economics is to become the strategic direction of economic research in terms of a new system of geopolitical coordinates as well as natural and resource restrictions”
Детальніше
  • 0
Объективность «редукции» человеческого сознания в материальные экономические ценности

ОБЪЕКТИВНОСТЬ «РЕДУКЦИИ» ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ

OBJECTIVITY OF «REDUCTION» OF HUMAN CONSCIOUSNESS INTO THE MATERIAL ECONOMIC VALUES

Александр МОРОЗОВ,

доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины,
Национальный технический університет Украины «Киевский политехнический институт»

Oleksandr MOROZOV,
Doctor of Technical Sciences, Professor, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”
Детальніше
  • 0
Внутрішній водний транспорт: історія, проблеми, напрями розвитку

ВНУТРІШНІЙ ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ: ІСТОРІЯ, ПРОБЛЕМИ, НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

INLAND WATER TRANSPORT: HISTORY, PROBLEMS, DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

Павло ПІДЛІСНИЙ,

доктор економічних наук,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Pavlo PIDLISNYI,
Doctor of Economics,
State Economics and Technological University of Transport, Kyiv
Детальніше
  • 0
Порівняльний аналіз cтратегій охорони промислової власності в Україні та інших країнах світу

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ CТРАТЕГІЙ ОХОРОНИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ СВІТУ

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STRATEGIES OF INDUSTRIAL PROPERTY PROTECTION IN UKRAINE AND OTHER COUNTRIES

Володимир ХАУСТОВ,

кандидат технічних наук,
учений секретар Державної установи «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, Київ

Volodymyr KHAUSTOV,
Ph.D. in Technical Sciences,
academic secretary of Public Institution “Institute for Economics and Forecasting” of the NAS of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Розвиток індустріальних парків в Україні: проблеми та напрями політики стимулювання

РОЗВИТОК ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ

DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PARKS IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROMOTION POLICY DIRECTIONS

Алла ПАВЛЮК,

кандидат економічних наук,
Національний інститут стратегічних досліджень, Київ

Alla PAVLIUK,
Ph.D. in Economics,
National Institute for Strategic Studies, Kyiv
Детальніше
  • 0
Особливості створення агроформувань у ринкових умовах

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ АГРОФОРМУВАНЬ У РИНКОВИХ УМОВАХ

PECULIARITIES OF ESTABLISHING AGRICULTURAL COMPANIES UNDER THE MARKET CONDITIONS

Мирослав БОГІРА,

кандидат економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Myroslav BOHIRA,
Ph.D. in Economics,
L’viv National Agrarian University
Детальніше