Структурні диспропорції розвитку аграрного сектора України: інституціональне підґрунтя та механізми подолання
СТРУКТУРНІ ДИСПРОПОРЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПІДГРУНТЯ ТА МЕХАНІЗМИ ПОДОЛАННЯ

STRUCTURAL DISPARITIES OF THE DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE: INSTITUTIONAL GROUNDS AND GETTING OVER MECHANISMS

Василь ГОЛЯН,

доктор економічних наук, професор,
Громадська організація «Європейський аналітичний центр», Київ

Vasyl’ GOLYAN,

Doctor of Economics, Professor,
European Analytical Centre, Kyiv

Леся СТЕШЕНКО,
кандидат економічних наук,
Національний університет харчових технологій, Київ

Lesya STESHENKO,
Ph.D. in Economics,
National University of Food Technologies, Kyiv

Встановлено, що розвиток сільського господарства в Україні відзначається розбалансованістю та численними галузевими перегинами. Це обумовлено розвитком експортоорієнтованих видів сільськогосподарського виробництва, які в міжнародній спеціалізації не всі країни мають бажання розвивати з огляду на швидке виснаження ґрунтів. Проаналізовано основні тенденції виробництва рослинницької та тваринницької продукції, динаміку внесення органічних та мінеральних добрив, експорту зернових, поголів’я великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення. Сформовано напрями мінімізації структурних диспропорцій в аграрному секторі виходячи з перспектив становлення малих та середніх форм аграрного підприємництва.

It has been proved that the Ukrainian agriculture is not balanced and is characterized by a number of sectoral bends. This is due to the development of export-oriented types of agricultural production which a limited number of countries in international specialization are willing to develop for the reason that they cause exhaustion of soils. The main trends of plant and animal source food production, the dynamics of organic and mineral fertilizers application, the exports of grain, and cattle stock at agricultural enterprises as well as private farms have been analysed. The directions to minimize structural disparities in the agrarian sector based on prospects of establishment of small and middle agrarian businesses have been elaborated.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали