• 0
Про нову парадигму формування поняття економічного простору інноваційних бізнес-структур

ПРО НОВУ ПАРАДИГМУ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ІННОВАЦІЙНИХ БІЗНЕС-СТРУКТУР

ON THE NEW PARADIGM OF FORMATION OF THE CONCEPT OF ECONOMIC SPACE FOR INNOVATIVE BUSINESSES

Олександр МОРОЗОВ,

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,

Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Детальніше
  • 0
Інтеграція економіки України в глобальне господарство: проблеми та перспективи

ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

UKRAINE ECONOMY’S INTEGRATION INTO THE GLOBAL ECONOMY: PROBLEMS AND PROSPECTS

Петро КУЦИК,

кандидат економічних наук,
ректор Львівського торговельно-економічного університету

Petro KUTSYK,
Ph.D. in Economics,
Rector of Lviv Trade and Economic University

Олег КОВТУН,
кандидат економічних наук,
Львівський торговельно-економічний університет

Oleh KOVTUN,

Ph.D. in Economics,
Lviv Trade and Economic University

Григорій БАШНЯНИН,
доктор економічних наук,
Львівський торговельно-економічний університет

Hrygoriy BASHNYANYN,
Doctor of Economics,
Lviv Trade and Economic University

Володимир ШЕВЧУК,
доктор економічних наук,
перший проректор Національної академії статистики, обліку та аудиту, Київ

Volodymyr SHEVCHUK,
Doctor of Economics,
First Pro-rector of National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kyiv
Детальніше
  • 0
Особливості марикультури в світі і Україні: стан та перспективи розвитку

ОСОБЛИВОСТІ МАРИКУЛЬТУРИ В СВІТІ І УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

FEATURES OF MARICULTURE IN THE WORLD AND IN UKRAINE: STATUS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Інна ІРТИЩЕВА,

доктор економічних наук, професор,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Inna IRTYSHCHEVA,

Doctor of Economics, Professor,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Дарія АРЧИБІСОВА,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Daria ARCHYBISOVA,
Master students, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Ганна РИЖКОВА,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Hanna RYZHKOVA,

Master students, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv
Детальніше
  • 0
Структурні диспропорції розвитку аграрного сектора України: інституціональне підґрунтя та механізми подолання

СТРУКТУРНІ ДИСПРОПОРЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПІДГРУНТЯ ТА МЕХАНІЗМИ ПОДОЛАННЯ

STRUCTURAL DISPARITIES OF THE DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE: INSTITUTIONAL GROUNDS AND GETTING OVER MECHANISMS

Василь ГОЛЯН,

доктор економічних наук, професор,
Громадська організація «Європейський аналітичний центр», Київ

Vasyl’ GOLYAN,

Doctor of Economics, Professor,
European Analytical Centre, Kyiv

Леся СТЕШЕНКО,
кандидат економічних наук,
Національний університет харчових технологій, Київ

Lesya STESHENKO,
Ph.D. in Economics,
National University of Food Technologies, Kyiv
Детальніше
  • 0
Сировинна орієнтація аграрного сектора України: інституціональне підґрунтя та секторальні особливості

СИРОВИННА ОРІЄНТАЦІЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ ТА СЕКТОРАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

RAW SPECIALIZATION OF THE AGRARIAN FIELD OF UKRAINE: INSTITUTIONAL GROUNDS AND SECTORAL PECULIARITIES

Ніна ПЕТРУХА,

завідувач відділу докторантури і аспірантури Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», Київ

Nina PETRUKHA,
Head of the Post-graduate department of the State Educational and Research institution “Academy of Financial Management”, Kyiv

Сергій КУЗЬМЕНКО,

аспірант,
Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», Київ

Serhiy KUZ’MENKO,
Postgraduate student,
Scientific-Research Financial Institute of the State Educational and Research institution “Academy of Financial Management”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Раціоналізація аграрного природокористування в зоні ризикового землеробства: регіональні особливості

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ АГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ЗОНІ РИЗИКОВОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

IMPROVEMENT OF AGRARIAN NATURE MANAGEMENT IN THE AREA OF RISK FARMING: REGIONAL PECULIARITIES

Владислав САВЧУК,

Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Vladyslav SAVCHUK,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше