Моделювання пропозиції на інвестиційному ринку за допомогою використання економетричних методів


МОДЕЛЮВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ НА ІНВЕСТИЦІЙНОМУ РИНКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МЕТОДІВ

MODELING THE SUPPLY WITHIN THE INVESTMENT MARKET THROUGH THE USE OF ECONOMETRIC METHODS

Ігор КОБУШКО
,
кандидат економічних наук,
Сумський державний університет

Igor KOBUSHKO,
PhD Economics,
Sumy State University

У статті досліджено основні чинники впливу на пропозицію на вітчизняному інвестиційному ринку. Побудовано авторську модель інвестиційної пропозиції на основі використання економетричного інструментарію, яка порівняно з існуючими моделями звертає увагу на часові лаги рядів залежної й незалежної ознак.

It is analyzed main factors affecting the supply in the domestic investment market. It is constructed the author’s model of investment supply through the use of econometric tools that in compare with existing models, draws attention to the time series lags of the dependent and independent at tributes.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали