Реформування сфери науки України: оптимізація через результативність


РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ НАУКИ УКРАЇНИ: ОПТИМІЗАЦІЯ ЧЕРЕЗ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

REFORMATION OF UKRAINE’S SCIENTIFIC SPHERE: OPTIMIZATION THROUGH AN EFFECTIVENESS

Любов ФЕДУЛОВА
,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Lubov FEDULOVA,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting,
Ukrainian NAS, Kyiv

У статті здійснено оцінку особливостей розвитку науки у світі та в Україні. Розроблено й обґрунтовано напрями реформування наукової сфери в розрізі галузей науки. Акцентовано увагу на системному підході до впровадження організаційно-інституційних механізмів діяльності наукової сфери з урахуванням положень новітніх концепцій та особливостей розвитку підсистеми генерації знань національних інноваційних систем.

It is estimated the features development’s features of science in Ukraine and all over the world. It is developed and grounded the directions of scientific sphere’s reformation from the branches of science’s point of view. Attention is accented on the systemic approach to the organizational-institutional application of the mechanisms of scientific sphere’s activity taking into account the latest conceptions and features of national innovative system’s knowledge generation.
Детальніше
Науковий супровід – необхідна умова успішності постсоціалістичних перетворень в Україні


НАУКОВИЙ СУПРОВІД – НЕОБХІДНА УМОВА УСПІШНОСТІ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ

SCIENTIFIC SUPPORT AS A NECESSARY CONDITION OF POSTSOCIALIST TRANSFORMATIONS’ SUCCESSFULLNESS IN UKRAINE

Лариса ЯРЕМКО
,
доктор економічних наук,
Львівська комерційна академія

Larysa YAREMKO,
PhD Еconomics,
Lviv Academy of Сommerce

Обґрунтовується доцільність та необхідність системного використання наукових знань для розбудови національної економіки на ринкових засадах, а також вибору моделі економічної системи та шляхів її досягнення.

The author substantiates the necessity and expedience of the systematic use of scientific knowledge for the purposes of the national market economy’s development, the model’s choice of the economic system and ways of its achievement.
Детальніше
Макроекономічний вимір проблеми хабарництва: аналітика і взаємозв’язки


МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР ПРОБЛЕМИ ХАБАРНИЦТВА: АНАЛІТИКА І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ

MACROECONOMIC DIMENSION OF BRIBERY PROBLEM: ANALYTICS AND CO-RELATIONS

Казимир ВОЗЬНИЙ
,
кандидат економічних наук,
Тернопільський національний економічний університет

Kazymyr VOZ’NY,
PhD Economics,
Ternopil National Economic University

Тетяна ВОЗЬНА,
Тернопільський національний економічний університет

Tetyana VOZ’NA,
Ternopil National Economic University

У статті досліджено механізм неявних зв’язків між динамікою макроекономічних процесів та рівнем корумпованості національної економічної системи, зроблено спробу дати кількісну оцінку природи такого роду зв’язків і тенденцій їх взаємозалежності через показники валового внутрішнього продукту та індексу сприйняття корупції.

In the article the mechanism of existing correlations between macroeconomic processes dynamics and national economic system corruption level is researched, the attempt to qualitatively evaluate the nature of these correlations and trends of their inter-dependence through the indexes of Gross Domestic Product and Corruption Perception Index is made.
Детальніше
Пріоритетні напрями інтелектуального забезпечення інноваційного розвитку економіки регіонів України


ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

PRIORITY DIRECTIONS OF INTELLECTUAL PROVIDING OF UKRAINIAN REGIONS’ INNOVATIVE ECONOMY DEVELOPMENT

Олександр КОЛТУНОВИЧ
,
радник голови районної ради,
Луцька районна рада

Oleksandr KOLTUNOVYCH,
Advisor of the Head of district council,
Lutsk council district

У статті обґрунтовується необхідність формування й розвитку системи інтелектуального забезпечення інноваційного розвитку економіки на регіональному рівні. Проведено аналіз та оцінку рівня інтелектуального забезпечення інноваційного розвитку економіки регіонів України.

In the article the necessity of intellectual providing of innovation economy development at the regional level is grounded. It is analyzed and evaluated the level of intellectual providing of Ukrainian regions’ innovation economy development.
Детальніше
Уроки торговельної суперечки щодо експорту сиру в Російську Федерацію


УРОКИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ СУПЕРЕЧКИ ЩОДО ЕКСПОРТУ СИРУ В РОСІЙСЬКУ ФЕДЕРАЦІЮ

THE LESSONS OF TRADE ARGUMENT CONCERNING THE CHEESE EXPORT TO THE RUSSIAN FEDERATION

Тамара ОСТАШКО
,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Tamara OSTASHKO,
PhD Economics,
Institute for Economy and Forecasting,
Ukrainian NAS, Kyiv

У статті визначено чинники торговельної суперечки з приводу обмежень імпорту сирів з України на російському ринку. Масштаби конфлікту оцінено на основі аналізу товарообігу молочних продуктів між Україною та Російською Федерацією, структури та прогнозів розвитку світових ринків сиру. Визначено ризики в торгівлі молочними продуктами з РФ, оцінено можливі негативні наслідки торговельного конфлікту й розроблено рекомендації щодо їх подолання та уникнення втрат доходів від експорту в майбутньому.

This paper reveals the origins of trade argument concerning the restrictions of cheese import from Ukraine on Russian market. The scale of conflict is evaluated based on the analysis of dairy products’ trade between Ukraine and the Russian Federation and on the structure and forecasts of global cheese markets. Risks in dairy products trade with Russia are specified, consequences of trade conflict are evaluated and recommendations are provided to overcome negative consequences and to avoid losses of export earnings in future.
Детальніше
Сільські домогосподарства України в умовах глобалізації


СІЛЬСЬКІ ДОМОГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

RURAL HOUSEHOLDS OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Дмитро КРИСАНОВ
,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Dmytrо KRYSANOV,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Людмила УДОВА,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Ludmyla UDOVA,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Ольга ВАРЧЕНКО,
доктор економічних наук,
Білоцерківський національний аграрний університет

Olga VARCHENKO,
PhD Economics,
Bila Tserkva National Agrarian University

Проаналізовано вплив глобалізаційних процесів на функціонування й розвиток сільських домогосподарств; систематизовано виклики глобалізації для аграрного сектора та розкрито різнопланові ефекти й негативні наслідки, що мають місце в сільській місцевості. Виявлено тенденції та оцінено роль різних джерел у формуванні доходів сільських домогосподарств, особливу увагу приділено аналізу їх сільськогосподарської діяльності. Обґрунтовано пропозиції, спрямовані на обмеження та подолання негативних наслідків, гальмування процесів майнового розшарування й поглиблення соціальної нерівності.

An influence of globalization processes on functioning and development of rural households is analyzed; the calls of globalization for an agrarian sector are systematized and the different effects and negative consequences that take place in rural locality are exposed. Tendencies are educed and the role of different sources is appraised in forming of profits of rural households, the special attention is spared to the analysis of them agricultural activity. The suggestions, sent to limitation and overcoming of negative consequences, braking of processes of property stratification and deepening of social inequality, are grounded.
Детальніше
Сучасний стан цукрової галузі україни: проблеми та перспективи розвитку


СУЧАСНИЙ СТАН ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

THE CURRENT STATE OF THE SUGAR INDUSTRY IN UKRAINE: PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Інна ДИНЬКО
,
Луцький національний технічний університет

Іnna DYN’KO,
Lutsk National Technical University

У статті розглядаються особливості бурякоцукрового виробництва. Здійснено загальний огляд стану цукрової промисловості України. Проаналізовано експортний потенціал України. Досліджено основні проблеми цукрової галузі на сучасному етапі кризи аграрної сфери, а також перспективи подальшого розвитку бурякоцукрового виробництва України. Встановлено, що основними шляхами підвищення економічної ефективності виробництва цукру є зростання його продуктивності, зниження витрат і вдосконалення каналів реалізації.

The article outlines the peculiarities of the sugar production process. The general overview of the Ukrainian sugar industry has been fulfilled. Additionally, the exporting potential of Ukraine has been analyzed. This research paper also reviews the main problems of the sugar industry on the current stage of the agricultural crisis and considers the prospects of the further development of Ukrainian sugar production. It is determined that the basic ways of increasing the sugar production economic efficiency is the growth of its productivity, lowering the expenditures and expanding the selling channels.
Детальніше