Тенденції зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств: маркетинговий аспект
ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ

TRENDS IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF UKRAINIAN ENTERPRISES: MARKETING ASPECT

Ірина ГВОЗДЕЦЬКА,

кандидат економічних наук,
Хмельницький національний університет

Iryna HVOZDETS’KA
Ph.D. in Economics
Khmelnytskyi National University

Встановлено, що глобалізаційні процеси в усіх сферах життєдіяльності людини та суспільства стали нормою подальшої еволюції цивілізації. Сучасний рівень економічних зв’язків між країнами свідчить про трансформацію двосторонніх економічних відносин у багатосторонні, здійснення міжнародного поділу праці у світовому господарстві, зростання масштабів міграції робочої сили та масштабів традиційної зовнішньої торгівлі. Остання перетворюється на засіб безпосереднього обслуговування національних виробничих процесів, інтенсифікації та глобалізації міграції капіталу, активного обміну науково-технічними знаннями, прискореного розвитку сфери послуг, розширення процесів інтеграції економік країн і регіонів.
Міжнародна співпраця, зокрема торгівля, створює економічні та суспільно-політичні відносини, надаючи принципово нові можливості для комунікації, бізнесу, управління, добробуту на особистому, регіональному та національному рівнях. Врахування особливостей комплексу різнобічних факторів впливу поглиблення глобалізаційних процесів, а також особливостей стану країни вимагає об’єднання зусиль держави, бізнесу, громадських та міжнародних організацій, запровадження нових принципів їх взаємодії: партнерства, рівності, відкритості та прозорості. Участь у глобалізаційних процесах надважлива і для України.
Встановлено, що Україна за індексом глобальної конкурентоспроможності у 2015-2016 роках посіла 79-е місце серед 140 країн світу. Вона втратила найбільше позицій за показниками, які характеризують розвиток інфраструктури, макроекономічне середовище та розвиток фінансового ринку країни.

It has been established that globalization processes became the norm of the further evolution of civilization in all fields of human life and society. The current level of economic ties between the countries shows the transformation of bilateral economic relations into multilateral, the international division of labour in the world economy, the growth of the scale of labour migration and the scale of traditional foreign trade. The latter becomes a means of direct servicing of national production processes, intensification and globalization of capital migration, active exchange of scientific and technical knowledge, accelerated development of service sector, expansion of processes of integration of economies of countries and regions.
International cooperation, in particular trade, creates economic and socio-political relations, providing fundamentally new opportunities for communication, business, governance, and well-being at the personal, regional and national levels. Taking into account the peculiarities of the set of various factors influencing the deepening of globalization processes, as well as the peculiarities of the state of the country, requires the unification of the efforts of the state, business, public and international organizations, the introduction of new principles for their interaction: partnership, equality, openness and transparency. Participation in globalization processes is also of great importance for Ukraine.
It has been established that Ukraine ranked 79th among 140 countries in the index of global competitiveness in 2015-2016. It has lost most of its positions in terms of indicators that characterize the development of infrastructure, the macroeconomic environment and the development of the financial market of the country.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали