Деякі особливі елементи теорій менеджменту щодо управління соціально-економічними системами за правилами «спільних цілей»
ДЕЯКІ ОСОБЛИВІ ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ ЩОДО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ ЗА ПРАВИЛАМИ «СПІЛЬНИХ ЦІЛЕЙ»

SOME SPECIAL ELEMENTS OF THEORIES OF MANAGEMENT AS REGARDS MANAGING SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS UNDER THE RULES OF «COMMON GOALS»

Олександр МОРОЗОВ,

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,
Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Микола ШЕВЧЕНКО,
кандидат фізико-математичних наук, заслужений працівник освіти України,
Президія Національної академії наук України

Mykola SHEVCHENKO,
Ph.D. in Physical and Mathematical Sciences, Honoured educator of Ukraine,
Presidium of NAS of Ukraine

Аналіз деяких особливих елементів теорій менеджменту вказує на те, що на певному етапі свого розвитку ці елементи були певними метафорами. Спочатку система для управління розглядалась як «машина», і відповідно науковий менеджмент був спрямований на вивчення механіки цієї машини і способів збільшення її ККД. Потім у системах побачили «живий організм», і стали з’являтись моделі, що були побудовані на основі збігу організму та системи: життєві цикли, виживання, еволюція, розширення сфер впливу тощо. В епоху кібернетики в системах виявили «мізки». Нині соціально-економічні системи частіше за все розглядаються як «політичні системи». На кожному етапі розвитку соціально-економічних систем використання певних метафор дозволяє поглянути на ці системи з різних боків і під різними кутами, щоб з’ясувати їх головні цілі. Метафори дозволяють підштовхнути мислення менеджменту до пошуку збігів та аналогій, зокрема правил «спільних цілей» та нового «образу світу».

The analysis of some special elements of management theories highlights that on the certain stage of their development these elements were certain metaphors. At first the system for management was considered as a “machine” and, accordingly, the scientific management was aimed at studying the mechanics of this machine and methods to increase its efficiency. Then the systems were seen as a “living organism”, and models that were built on the basis of coincidence of organism and system appeared: life cycles, survivability, evolution, extension of spheres of influence, etc. In the times of cybernetics “brains” were revealed in the systems. Nowadays the socio-economic systems are more often considered as “political systems”. On every stage of development of the socio-economic systems, the use of certain metaphors allows to look at these systems’ main objectives from different angles and perspectives. Metaphors allow to urge thinking of management to the search of coincidences and analogies, in particular, rules of “common aims” and new “image of the world”.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали