Інвестиційна політика технологічного розвитку промисловості України

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

INVESTMENT POLICY OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF UKRAINIAN INDUSTRY

Любов ФЕДУЛОВА
,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Lyubov FEDULOVA,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Виявлено та охарактеризовано тенденції інвестування в українську промисловість та визначено шляхи розвитку інвестиційної політики в напрямі забезпечення технологічного розвитку, серед яких розгортання нових макротехнологій на основі прогнозних опрацювань у рамках форсайта згідно з довгими циклами кон'юнктури, формування процесної взаємодії технологічно взаємозалежних секторів промисловості для реалізації конкурентних переваг як засобу організації потенційних «полюсів росту» конкурентоспроможності.

It is exposed and described the tendency of investing in Ukrainian industry and the ways of development of investment policy in the direction of providing of technological development are determined, among which development of new macrotechnologies on the basis of prognosis developments within the framework of forecasting in obedience to the long cycles of the state of affairs, forming of process co-operation technologically of interdependent sectors of industry for realization the competitive edges as mean of organization of potential «poles of growth» of competitiveness.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали