Монетарні методи грошово-кредитної політики держави в Україні

МОНЕТАРНІ МЕТОДИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

PECUNIARY METHODS OF MONETARY AND CREDIT POLICY IN UKRAINE

Ігор ДОРОШЕНКО
,
кандидат економічних наук,
голова правління банку «Русский стандарт», Київ

Igor DOROSHENKO,
PhD Economics,
Head of the Board, Russian Standard Bank, Kyiv

Ігор АНКУДОВИЧ,
начальник управління ризик-менеджменту ПАТ «Банк «Ринкові технології», Київ

Igor ANKUDOVYCH,
Chief of the risk-management department, PJSC «Bank Market Technologies», Kyiv

У статті розкрито зміст та основні завдання грошово-кредитної політики держави. Обґрунтовано доцільність недопущення зниження курсу гривні як важливого чинника зростання темпів інфляції витрат. Виявлено чинники, що негативно впливають на платіжний баланс. Проаналізована практика застосування основних прийомів грошово-кредитної політики в Україні. Доведено, що операції з цінними паперами на відкритому ринку в умовах української дійсності є не основним, а допоміжним інструментом грошово-кредитної політики. Обґрунтовано основні заходи монетарної політики Національного банку України на найближчі роки.

The article deals with the contents and main objectives of monetary and credit policy. It is proved the expediency of preventing the decreasing of hryvnia’s rate as an important growth factor in inflation costs. The factors affecting the balance of payments are shown. It is analysed the practice of the basic techniques’ using of monetary and credit policy in Ukraine. It is proved that securities transactions on the open market in Ukrainian reality are the main and auxiliary tool of monetary policy. The main measures of monetary policy of the National Bank of Ukraine in the coming years are grounded.
Детальніше
Комплексна оцінка економічних ефектів від експорту електроенергії в країни ЄС

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ВІД ЕКСПОРТУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В КРАЇНИ ЄС

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE ECONOMIC EFFECTS OF ELECTRIC POWER EXPORT TO EU COUNTRIES

Олександр ДЯЧУК
,
кандидат технічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Oleksandr DIACHUK,
PhD Engineering,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Роман ПОДОЛЕЦЬ,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Roman PODOLETS’,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Віктор ТОЧИЛІН,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Viktor TOCHYLIN,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Богдан СЕРЕБРЕННІКОВ,
кандидат економічних наук,
НТУУ «Київський політехнічний інститут»

Bohdan SEREBRENNIKOV,
PhD Economics,
NTUU «Kyiv Polytechnic Institute»

Максим ЧЕПЕЛЄВ,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Maksym CHEPELYEV,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

У статті проведено сценарні оцінки економічних та екологічних наслідків зростання експорту електроенергії з України в країни ЄС з використанням обчислюваної моделі загальної рівноваги економіки України та моделі енергетичних систем «TIMES-Україна». Досліджено макроекономічні, галузеві та міжгалузеві ефекти розвитку зовнішньої торгівлі, виявлені відповідні економічні ризики.

This paper considers the possibility of electricity exports’ increasing from Ukraine to the EU. An assessment of the economic and environmental consequences on the basis of the computable general equilibrium model of Ukraine’s economy and the model of energy system «TIMES-Ukraine» are given. Analysis of macroeconomic, sectorial and crosssectorial effects is provided; the relevant economic risks are identified.
Детальніше
Процеси конвергенції між країнами-членами ЄС

ПРОЦЕСИ КОНВЕРГЕНЦІЇ МІЖ КРАЇНАМИ-ЧЛЕНАМИ ЄС

CONVERGENCE PROCESSES BETWEEN THE EU MEMBER-STATES

Романа МІХЕЛЬ
,
Львівський національний університет імені Івана Франка

Romana MIKHEL’,
Ivan Franko National University of L’viv

У статті проаналізовані інтеграційні процеси в Європейському Союзі, що відбувалися протягом 2000–2010 років. Економіки країн-членів зближуються дедалі більше, що означає вплив одних країн на інші всередині угруповання. Для дослідження процесів конвергенції було проведено факторний та кластерний аналіз основних макроекономічних і соціальних показників, на основі яких були сформовані кластерні групи країн-членів ЄС. За результатами дослідження проведено порівняльний аналіз сформованих кластерів у 2000 та 2010 роках.

The paper analyzes the process of integration in the European Union, which took place during 2000-2010. The economies of the member states converge more and more, what means that there is interaction between the countries inside the group. The study of the convergence process is carried out with the help of factor and cluster analysis of macroeconomic and social indicators that formed clusters within the EU member states. The study conducts a comparative analysis of the clusters in 2000 and 2010.
Детальніше
Інвестиційна політика технологічного розвитку промисловості України

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

INVESTMENT POLICY OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF UKRAINIAN INDUSTRY

Любов ФЕДУЛОВА
,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Lyubov FEDULOVA,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Виявлено та охарактеризовано тенденції інвестування в українську промисловість та визначено шляхи розвитку інвестиційної політики в напрямі забезпечення технологічного розвитку, серед яких розгортання нових макротехнологій на основі прогнозних опрацювань у рамках форсайта згідно з довгими циклами кон'юнктури, формування процесної взаємодії технологічно взаємозалежних секторів промисловості для реалізації конкурентних переваг як засобу організації потенційних «полюсів росту» конкурентоспроможності.

It is exposed and described the tendency of investing in Ukrainian industry and the ways of development of investment policy in the direction of providing of technological development are determined, among which development of new macrotechnologies on the basis of prognosis developments within the framework of forecasting in obedience to the long cycles of the state of affairs, forming of process co-operation technologically of interdependent sectors of industry for realization the competitive edges as mean of organization of potential «poles of growth» of competitiveness.
Детальніше
Проблеми формування організаційно-економічних основ розвитку системи трансферу екотехнологій в Україні

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ОСНОВ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ТРАНСФЕРУ ЕКОТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

THE PROBLEMS OF FORMATION THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC BASES OF THE TRANSFER SYSTEM’S DEVELOPMENT OF ECOTECHNOLOGIES IN UKRAINE

В’ячеслав СТЕПАНОВ
,
доктор економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Vyacheslav STEPANOV,
PhD Economics,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa

Вікторія БУТЕНКО,
асистент,
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Viсtoriya BUTENKO,
Assistant,
Odessa I.I.Mechnikov National University

У статті розглядаються постановочні питання методологічних основ і методичних підходів щодо формування системи трансферу екологічно чистих технологій. Особлива увага приділяється проблемі створення організаційно-економічного базису вітчизняної системи трансферу екотехнологій.

The article deals with the issue of the methodological foundations and methodological approaches to the formation of transfer eco-friendly technologies. Special attention is paid to the creation of organizational and economic basis of the national transfer system of ecotechnologies.
Детальніше
Регионально-отраслевое стратегирование: предметное поле, проблемы и перспективные подходы к решению

РЕГИОНАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОЕ СТРАТЕГИРОВАНИЕ: ПРЕДМЕТНОЕ ПОЛЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ

THE REGIONAL-BRANCH STRATEGIZING: SUBJECT FIELD, PROBLEMS AND APPROACH ES TO SOLVING

Оксана ФЕСЕНКО
,
кандидат экономических наук,
Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, Одеса

Oksana FESENKO,
PhD Economics,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa

В статье рассматриваются особенности процесса стратегирования в случае его использования для интегрированного управления регионом и отдельной отраслью экономики. Проблематика изучена на примере рыбохозяйственного комплекса Одесского региона. Предложены базовые контуры приложения системной парадигмы экономики к процессу регионально-отраслевого стратегического управления.

The article deals with strategizing features if this process is used for the integrated region and branch management. Problems were studied by the example of the Fisheries Industry in Odessa region. The author shows the application of system economics approaches to the of regional-branch strategizing.
Детальніше
Оцінка рівня розвитку соціально-економічної системи України

ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEM OF UKRAINE

Марія ДИХА
,
кандидат економічних наук,
Хмельницький національний університет

Mariya DYKHA,
PhD Economics,
Khmelnytskyi National University

У статті охарактеризовано етапи соціально-економічного розвитку держави. Здійснено оцінку реального рівня соціально-економічного розвитку на основі показника, результати розрахунку якого засвідчують необхідність докорінної модернізації соціально-економічної системи України.

The article describes the stages of social and economic development. The estimation of the actual level of socio-economic development on the basis of measurement results of calculations which indicate the need for radical modernization of socio-economic system of Ukraine.
Детальніше