Сучасний стан розвитку кредитних спілок України

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

THE CURRENT STATE OF UKRAINIAN CREDIT UNION’S DEVELOPMENT


Оксана ЄЛІСЄЄВА,
доктор економічних наук,
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара

Oksana YELISEYEVA,
PhD Economics,
Oles Honchar Dnipropetrovsk
National University

Герман СТОЯНОВ,
Дніпропетровський
національний університет
імені Олеся Гончара

German STOYANOV,
Oles Honchar
Dnipropetrovsk
National University

Статтю присвячено економіко-статистичному аналізу сучасного стану й тенденціям розвитку кредитних спілок України. Досліджуються показники діяльності кредитних спілок протягом 2005-2012 років. Висвітлено основні проблеми, що заважають розвитку кредитних спілок в Україні.

The article is dedicated to the analysis of the contemporary situation on Ukraine’s market of credit unions during 2005-2012 years. In some developed countries in the world the position of credit unions as financial institutions is strong enough. As well credit unions are spread in Scandinavian and Balkan peninsular countries, Canada, USA, France, Belgium and other modern economics countries.


Друкувати
Svyat
Група: Гості 13 мая 2013 08:50
1


Основи діяльності та функціонування кредитних спілок в Україні
На сьогодні, в Україні кредитні спілки, незважаючи на те, що після їх відновлення минуло небагато часу, поступово завойовують свою нішу на ринку кредитів населення.
Відповідно до Закону України «Про кредитні спілки», кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.
Діяльність кредитної спілки грунтується на таких основних принципах:
· добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
· рівноправності членів кредитної спілки;
· самоврядування;
· гласності [3].
Кредитна спілка є юридичною особою, що засновується фізичними особами, які досягли 18-річного віку, об’єднані за ознакою місце проживання, професійною діяльністю, навчанням тощо, незалежно від громадянства, але за умови їх постійного проживання на території України, які не обмежені судом у дієздатності та не перебувають у місцях позбавлення волі [11].
Щодо майнової основи діяльності кредитної спілки, то вона діє на основі самофінансування, несе відповідальність за наслідки своєї діяльності та виконання зобов'язань перед своїми членами, партнерами, державним та місцевими бюджетами у межах вартості майна, яке належить їй на праві власності [9].
Кредитна спілка створюється на підставі рішення установчих зборів. Чисельність засновників (членів) кредитної спілки не може бути менше ніж 50 осіб, які відповідно можуть бути членами кредитної спілки та об'єднані хоча б за однією з таких ознак: мають спільне місце роботи чи навчання або належать до однієї професійної спілки, об'єднання професійних спілок, іншої громадської чи релігійної організації або проживають в одному селі, селищі, місті, районі, області [3]. Рішення про створення кредитної спілки оформляється протоколом установчих зборів, який підписують голова та секретар зборів.
Найбільш популярні матеріали