Проблеми та перспективи модернізації системи трудових відносин в Україні

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE LABOUR RELATIONS SYSTEM’S MODERNIZATION IN UKRAINE

Володимир ШЕДЯКОВ
,
доктор соціологічних наук,
Національний інститут стратегічних досліджень, Київ

Volodymyr SHEDYAKOV,
PhD Sociology,
National Institute for Strategic Studies, Kyiv

У статті досліджуються трудові відносини, їх характер і вектор змін. Виявляються різнорівневі чинники впливу на процеси трансформації, можливості й загрози у зв'язку з цим для національної економіки. Аналізуються ймовірні шляхи адаптації до модернізаційних змін глобального масштабу.

Labour relations, their character and vector of changes, are examined in the article. The multilevel factors of influence on the processes of transformation, possibilities and threats in this connection for national economy come to light. The credible ways of adaptation to the modernization changes of global scale are analyzed.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали