Раціональне природокористування як елемент сталого розвитку сільських територій

РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

RATIONAL NATURE USING AS AN ELEMENT OF RURAL AREAS SUSTAINAbLE DEVELOPMENT

Інна ІРТИЩЕВА
,
доктор економічних наук,
Національний університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Inna IRTYSHCHEVA,
Doctor of Economics,
National Shipbuilding University named after Admiral Makarov, Mykolaiv

Тетяна СТРОЙКО,
доктор економічних наук,
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Tetyana STROYKO,
Doctor of Economics,
Mykolaiv National University named after V.O. Sukhomlynskiy

Маріанна СТЕГНЕЙ,
кандидат економічних наук,
Мукачівський державний університет

Marianna STEHNEI,
PhD in Economics,
Mukachevo State University

У статті обґрунтовано основні напрями раціонального землекористування як одного з основних елементів сталого розвитку сільських територій. Досліджено сучасний рівень забруднення навколишнього середовища. Визначено першочергові напрями, здатні забезпечити передумови для формування системи сталого розвитку сільських територій.

The basic directions of rational land using as one of the basic elements of rural areas sustainable development are grounded in the article. Is investigated the modern level of environmental pollution. The priority areas that are able to provide the preconditions for sustainable development system forming of rural areas are identified.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали