Інвестиційний фактор інноваційного забезпечення раціонального природокористування

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

THE INVESTMENT FACTOR FOR INNOVATIVE ENSURING OF RATIONAL NATURE MANAGEMENT

Михайло СТУПЕНЬ
,
доктор економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Mykhaylo STUPEN’,
Doctor of Economics,
Lviv National Agrarian University

Ірина ЖАК,
Львівський національний аграрний університет

Iryna ZHAK,
Lviv National Agrarian University

У дослідженні охарактеризовано чинники формування екологічних інновацій, визначено напрями інвестування в екологічну сферу та фактори формування інвестиційної привабливості природокористування, сформульовано мету формування інвестиційної привабливості. Значну роль у стимулюванні інвестиційної діяльності має державний рівень, на якому формується законодавча база, тому питання щодо економічних інструментів на регіональному рівні розглядається у взаємозалежності з державним рівнем регулювання природокористування. Розглянуто концептуальну модель формування інвестиційної привабливості природокористування, яка передбачає управління еволюцією досліджуваного процесу, створення умов для впровадження у теорію і практику запропонованої моделі, розробки засобів, що забезпечують успішне її використання.

This research describes the main factors of environmental innovation formation, investing ways of environmental protection and formation factors of investment attractiveness of nature and also it was formulated the aim of investment attractiveness. The important role in stimulating investment plays the state level in which the legal framework is formed. So the question of economic instruments at the regional level is considered in the interdependence of state-level environmental management. It was considered the conceptual model of investment attractiveness of nature which provides evolution managing of researched process and creation the conditions of introduction of theory and practice of the proposed model, development of means which provide the successful use of these methods.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали