Оптимальні шляхи і способи забезпечення безпечного харчування населення України

ОПТИМАЛЬНІ ШЛЯХИ І СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ХАРЧУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

REASONABLE WAYS AND MEANS TO PROVIDE SAFE NUTRITION OF UKRAINIAN POPULATION

Юлія ЗАБАРНА
,
Національний університет біоресурсів і природокористування, Київ

Yuliya ZABARNA,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Розглянуто сучасний стан продовольчої безпеки в Україні, зокрема в аспекті безпеки харчування населення, досліджуються питання щодо ефективності здійснення державного контролю та нагляду, які покликані захистити права споживача, забезпечити якість та безпеку харчових продуктів, проблеми правового регулювання в даному сегменті ринку, а також недоліки української системи регулювання безпечного харчування населення. Визначено проблемні сфери для формулювання пріоритетних напрямів державного регулювання у галузі харчування населення. Запропоновано підходи до формування механізму забезпечення продовольчої безпеки в Україні.

The current state of food security in Ukraine, particularly in terms of population’s food safety is investigated, the issues as to the effectiveness of state control and supervision aimed at protection of consumer rights and ensuring quality and safety of food, problems of legal regulation in this market field, and disadvantages of Ukrainian regulatory system for safe nutrition are analysed. The field’s problem issues are determined to formulate priority directions of state regulation in the field of population’s nutrition. The approaches to form the mechanism of food safety in Ukraine are suggested.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали