Вплив зовнішньоекономічних чинників на формування сукупної пропозиції українських товаровиробників

ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

THE IMPACT OF EXTERNAL ECONOMIC FACTORS ON THE FORMATION OF UKRAINIAN PRODUCERS AGGREGATE SUPPLY

Лідія КУЗНЄЦОВА
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Lidiya KUZNETSOVA,
PhD in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Тетяна ШИНКОРЕНКО,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Tetyana SHYNKORENKO,
PhD in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Олександр БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Oleksandr BILOTSERKIVETS’,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Визначено найбільш вагомі зовнішньоекономічні чинники та проаналізовано тенденції їх впливу на формування сукупної пропозиції в Україні. Встановлено, що важливими диспропорціями формування сукупної пропозиції є надмірна залежність української економіки від зовнішнього попиту та відставання від країн-партнерів за нормою накопичення основного капіталу. Оцінено співвідношення між темпами зростання ВВП України та темпами зростання ВВП в країнах-партнерах, вплив інфляційних процесів на динаміку пропозиції на внутрішньому ринку. На основі використання таблиць «витрати-випуск» здійснено оцінку імпортомісткості українського експорту в цілому та за окремими видами економічної діяльності, зроблено сценарний прогноз цінової конкурентоспроможності українських товарів на світовому ринку.

The most important external factors are identified and trends of their impact on the aggregate supply in Ukraine are analysed. The important disparities of aggregate supply are established: excessive dependence of the Ukrainian economy on external demand and backlog of partner countries at a rate of fixed capital formation.
Correlation between GDP growth in Ukraine and GDP growth in partner countries are reviewed; the impacts of inflation on the dynamics of demand in the domestic market are estimated. On the basis of the table "input-output" import content of Ukrainian exports as a whole and for individual economic activities is estimated. Scenario forecast of price competitiveness of Ukrainian goods on the world market is carried out.

Повний текст статті
Детальніше
Сучасні тенденції розвитку грошово-кредитної політики Європейського центрального банку

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ

MODERN TRENDS OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK’S MONETARY POLICY DEVELOPMENT

Максим ЩЕГЛЮК
,
аспірант,
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет ім. Вадима Гетьмана»

Maksym SHCHEGLIUK,
Postgraduate student,
SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

У статті виокремлено визначення, мету, напрями та цілі грошово-кредитної політики ЄЦБ, вивчено феномен інфляції та показано, як ЄЦБ здійснює заходи щодо її регулювання. Досліджено положення Договору про функціонування Європейського Союзу, які стосуються монетарної політики, виокремлено цілі та інструменти монетарної політики Європейського центрального банку. З’ясовано та узагальнено головні принципи, якими керується ЄЦБ у своїй діяльності. Сформовано механізм грошово-кредитної політики, що включає такі складові, як економічний аналіз, стратегія грошово-кредитної політики, офіційні процентні ставки та ціноутворення.

The article singles out the definition, aim, direction and goals of monetary policy of the ECB, analyses the phenomenon of inflation and shows how the ECB implements measures on its regulation. The article investigates provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning monetary policy and defines the aims and instruments of monetary policy of the European Central Bank. It is shown and summarized the main principles of the ECB activities. The mechanism of monetary policy, including such components as economic analysis, strategy of monetary policy, official interest rates and pricing is formed.

Повний текст статті
Детальніше
Трансформації міжнародних економічних відносин як фактор удосконалення інтеграційних процесів

ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ЯК ФАКТОР УДОСКОНАЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

THE TRANSFORMATIONS OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS AS A FACTOR OF IMPROVEMENT THE INTEGRATION PROCESSES

Володимир ШЕДЯКОВ
,
доктор соціологічних наук,
кандидат економічних наук, Київ

Volodymyr SHEDYAKOV,
Dr. Sc. in Sociology,
PhD in Economics, Kyiv

Досліджуються можливості, які надають міжнародні економічні відносини після поглиблення та прискорення інтеграційних процесів. Розглядаються умови продуктивного використання міжнародних відносин для здійснення успішної (пост) модернізації економіки. Для визначення перспективних форм і національних моделей розвитку особлива увага приділяється вивченню глобальних трансформацій, управлінських інновацій, ролі суб’єктності необхідних реформ, а також ціннісно-смислових комплексів.

The possibilities of international economic relations after the deepening and acceleration of the integration process are investigated. The conditions of productive using of international relations for the successful implementation of the (post) modernization of the economy are elaborated. To identify promising forms and national models of development, particular attention is paid to the study of global transformations, management innovation, the role of subjectivity necessary reforms, as well as the value and meaning complexes.

Повний текст статті
Детальніше
Газові «хаби» Європи. Створення Східноєвропейського газового хаба

ГАЗОВІ «ХАБИ» ЄВРОПИ. СТВОРЕННЯ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ГАЗОВОГО ХАБА

EUROPEAN GAS "HUBS". ESTABLISHMENT OF EASTERN EUROPEAN GAS HUB

Владислав РАМАЗАНОВ
,
аспірант,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Vladyslav RAMAZANOV,
Postgraduate student,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Вітчизняний паливно-енергетичний комплекс вимагає раціонального підходу до управління, вдосконалення енергетичної стратегії щодо посилення економічної та забезпечення енергетичної безпеки держави як важливих складових національної безпеки, спрямованої на зниження впливу зовнішніх факторів ризиків, недопущення розвитку кризових ситуацій в енергозабезпеченні країни. У статті досліджено основні проблеми диверсифікації постачання природного газу і запропоновано шляхи їх вирішення.

The national fuel and energy complex requires the rational approach to management, improvement of power strategy as to strengthening of economic and providing state’s energetic security as important constituents of the national security aimed at reducing the influence of external risks factors, non-admission of crisis situations development in terms of country’s energy supply. In the article the basic problems of diversification of natural gas supply are investigated and the ways to solve them are offered.

Повний текст статті
Детальніше
Інвестиційне кредитування як метод фінансування інвестиційних проектів

ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ ЯК МЕТОД ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

INVESTMENT LENDING AS A METHOD OF INVESTMENT PROJECTS FINANCING

Світлана УРВАНЦЕВА
,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Svitlana URVANTSEVA,
SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

Розглянуто ґенезу трактування поняття «інвестиційний кредит». Наведено порівняльну характеристику основних форм фінансування інвестиційних проектів за участі кредитної установи. Запропоновано узагальнене визначення сутності проектного фінансування та інвестиційного кредитування.

The article deals with the genesis consideration of “investment loan” definition. The author provides comparative characteristics of the main forms of investment projects financing involving credit institution. A generalized definition of the project financing and investment lending essence are suggested.

Повний текст статті
Детальніше
Цивилизационная специфика глобальных экономических процессов

ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ СПЕЦИФИКА ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

CIVILIZATIONAL PECULIARITIES OF THE GLOBAL ECONOMIC PROCESSES

Светлана РАДЗИЕВСКАЯ
,
кандидат экономических наук,
кандидат филологических наук,
Государственный экономико-технологический университет транспорта, Киев

Svitlana RADZIYEVSKA,
PhD in Economics,
PhD in Philology,
State University of Economics and Technology for Transport, Kyiv

В статье рассматриваются возможные особенности проявления глобальных экономических процессов в странах, принадлежащих к разным цивилизациям. Характерной чертой современного мира является ускорение глобализации, вызывающей усиление миграционных процессов и порождающей тем самым новые проблемы сосуществования людей, принадлежащих к разным цивилизациям и придерживающихся разных, порой несовместимых, систем ценностей и культур. Поэтому цивилизационный фактор становится весьма важным в развитии мировых экономических процессов, оказывает на них существенное воздействие и в свою очередь подвергается их воздействию. Проведенный в работе анализ особенностей цивилизаций и возможностей их влияния на глобальные экономические процессы позволяет утверждать, что сделать правильные выводы о перспективах мировой экономической системы можно только с учетом духовнокультурных основ жизни формирующих ее государств. И это подтверждает, что реализуемая в настоящее время неолиберальная модель глобализации вступает в противоречие со всеми локальными цивилизациями и, что особенно важно, – с самой западной цивилизацией, так как сопровождается усилением процессов секуляризации, ослабляя ее.

The possibility of the specific development of the global economic processes in countries belonging to different civilizations is being discussed. One of the characteristic features of the modern world is the acceleration of the globalization development which causes the migration processes strengthening and generates thereby new problems of coexistence of people belonging to different civilizations and adhering to different, sometimes incompatible, systems of values and cultures. That is why the civilization factor plays special role in the development of the world economic processes, influences them and in turn is exposed to their influence. The analysis of the civilization peculiarities and their possible influence on the global economic processes, carried out in the research, allows to state that drawing the correct conclusions on the topic requires taking into account the spiritual and cultural roots of the corresponding states. It actually becomes evident that the neoliberal model of globalization conflicts with all the local civilizations and – what is especially important – with the western civilization itself as the realization of this model is characterized by the strengthening of the secularization process which weakens the western civilization.

Полный текст статьи
Детальніше
Усовершенствование правового регулирования государственного контроля в организационно-хозяйственных отношениях с предприятиями

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

IMPROVING OF REGULATION OF STATE CONTROL IN ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC RELATIONS WITH ENTERPRISES

Наталия НИКИТЧЕНКО
,
кандидат юридических наук,
докторант Института экономико-правовых исследований НАН Украины

Nataliya NYKYTCHENKO,
PhD in Justice,
doctoral student of the Institute of Economics and Legal Studies, NAS of Ukraine

В данной статье проанализировано понятие контроля с точки зрения хозяйственного права, приведены аргументы того, что контроль не может быть сугубо фискальной функцией хотя бы потому, что без его эффективной организации невозможно определять перспективы и планировать работу. Отождествление контроля с чисто фискальным реагированием в отношении подконтрольных объектов искажает смысл его организационно-хозяйственной природы, которая в первую очередь ставит целью не наказать, а добиться эффективного функционирования экономики в целом.

The notion of control is analysed in economic law contemplation, arguments that control cannot be a purely fiscal function only because prospects cannot be defined and work cannot be planned without its efficient organization are adduced in this article. Identification of control with a purely fiscal reaction in respect to control objects distorts the sense of its organizational and economic nature, which puts in the first place not punishment but achieving efficient operation of national economy in the whole.

Полный текст статьи
Детальніше