Нейромаркетинг — теорія та практика впливу на підсвідомість споживача

НЕЙРОМАРКЕТИНГ — ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ВПЛИВУ НА ПІДСВІДОМІСТЬ СПОЖИВАЧА

NEUROMARKETING – THEORY AND PRACTICE OF INFLUENCE OVER CONSUMER’S SUBCONSCIOUSNESS

Михайло ОКЛАНДЕР
,
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету

Mykhailo OKLANDER,
Doctor of Economics, Professor,
Head of Department of Marketing, Odessa National Polytechnic University

Юлія ГУБАРЄВА,
керівник відділу реклами офіційного дилера Honda в Одесі ТОВ «ФОРТУНА ГРУП ЛТД»

Yuliya GUBAREVA,
Head of Advertising Department of the official dealer Honda in Odessa «FORTUNA GROUP LTD» LLC

У статті визначено сутність нейромаркетингу, специфіка якого полягає у використанні психотерапевтичних досліджень мозку для здійснення впливу на поведінку споживачів. Виділено наступні розділи нейромаркетингу: маркетингові дослідження з визначенням реакцій мозку; аромамаркетинг; аудіомаркетинг; психологія кольору. Систематизовано прогресивний світовий досвід для використання українськими підприємствами.

The article defines the essence of neuromarketing, the specificity of which is the use of psychotherapy research of the brain to influence consumer behaviour. The following parts of neuromarketing are defined: market research to determine the reactions of the brain; scent marketing; audiomarketing; psychology of colour. It is systematized the progressive world experience for Ukrainian enterprises.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали