Зростання ролі духовного виробництва як чинника трансформацій відчуження праці
ЗРОСТАННЯ РОЛІ ДУХОВНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ЧИННИКА ТРАНСФОРМАЦІЙ ВІДЧУЖЕННЯ ПРАЦІ

INTELLECTUAL PRODUCTION’S ROLE INCREASING AS A FACTOR OF ALIENATION OF LABOUR’ TRANSFORMATION

Володимир ШЕДЯКОВ
,
доктор соціологічних наук,
кандидат економічних наук, Київ

Volodymyr SHEDYAKOV,
Dr. Sc. in Sociology,
PhD in Economics, Kyiv

Аналізується зв’язок між підвищенням значення духовного виробництва для життєдіяльності суспільства і постсучасними трансформаціями відчуження праці. Вивчаються основні потоки духовного виробництва / духовної творчості, насамперед науково-інтелектуальний та художньо-образний.
Спонтанність розглядається як невід’ємна риса творчості, а осяяння – глибоко індивідуальний стан. Однак створення сприятливих умов для творчості, праці в духовному виробництві характеризується як невідкладне суспільне завдання в умовах формування анклавів економіки знання і загальних пост сучасних трансформаціях.
Зроблено висновок про суспільну ефективність об’єднання публічних і приватних інтересів (у першу чергу механізмів державно-приватного партнерства) і розвитку науково-освітньо-виробничих комплексів.

The relationship between the increase in the value of production for the spiritual life of society and post-modern transformation of the alienation of labour is analysed. The basic flows of spiritual production / spiritual creativity, above all, scientific and intellectual, artistic and imaginative are learned.
Spontaneity is regarded as an integral feature of creativity and inspiration – deeply individual condition. However, the creation of favourable conditions for creativity, work in spiritual production is characterized as a pressing social problem in the formation of enclaves of knowledge economy and general postmodern transformation.
The conclusion about the effectiveness of the public association of public and private interests (primarily public-private partnership) and the development of scientific-educational-industrial complexes is provided.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали