• 0
Стан фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму в Україні

СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

THE STATE OF FINANCIAL SUPPORT OF INVESTMENT ACTIVITIES OF THE TOURISM FIELD ENTERPRISES IN UKRAINE

Тетяна Майорова,

доктор економічних наук,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Tatiana MAYOROVA,

Doctor of Economics,
“Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

Світлана УРВАНЦЕВА,

кандидат економічних наук,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Svitlana URVANTSEVA,
Ph.D. in Economics,
”Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

Олена ШУПЛАТ,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Olena SHUPLAT,
“Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”
Детальніше
  • 0
Результати і перспективи підвищення ставок акцизного податку на алкогольні напої і тютюнові вироби

РЕЗУЛЬТАТИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ СТАВОК АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ НА АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ І ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ

OVERALL RESULTS AND PROSPECTS OF THE INCREASE OF EXCISE DUTIES ON ALCOHOLIC BEVERAGES AND MANUFACTURED TOBACCO

Володимир ОЛЕФІР,

кандидат економічних наук,
Інститут економіки і прогнозування НАН України, Київ

Volodymyr OLEFIR,
Ph.D. in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Критерії облікової ідентифікації нематеріальних активів

КРИТЕРІЇ ОБЛІКОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

CRITERIA FOR ACCOUNTING IDENTIFICATION OF INTANGIBLE ASSETS

В’ячеслав ДИБА,

кандидат економічних наук,
ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Vyacheslav DYBA,
Ph.D. in Economics,
Vadym Hetman Kyiv National Economic University
Детальніше
  • 0
Развитие энергетического сектора Азербайджана

РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА АЗЕРБАЙДЖАНА

DEVELOPMENT OF THE ENERGY SECTOR OF AZERBAIJAN

Илхам ЕМИНБЕЙЛИ,

Баку, Азербайджан

Ilham EMINBEYLI,

Baku, Azerbaijan
Детальніше
  • 0
Критерії визначення ключових показників ефективності ПАТ «Укрзалізниця»

КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

CRITERIA FOR DETERMINING KEY PERFORMANCE INDICATORS OF PJSC “UKRZALIZNYTSIA”

Олексій ЗІЦЬ,

аспірант,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Oleksiy ZITS’,

Postgraduate student,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv
Детальніше
  • 0
Інституціональні зміни у переробних ланках лісового сектору: пріоритети та детермінанти

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ У ПЕРЕРОБНИХ ЛАНКАХ ЛІСОВОГО СЕКТОРУ: ПРІОРИТЕТИ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ

INSTITUTIONAL CHANGES IN PROCESSING CHAINS OF FOREST SECTOR: PRIORITIES AND DETERMINANTS

Владислав РОШКЕВИЧ,

аспірант,
Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», Київ

Vladyslav ROSHKEVYCH,
Postgraduate student,
Science and Research Institute of the National Academic Institution “Academy of Financial Management”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Формуванння інфраструктурного забезпечення сфери гостинності

ФОРМУВАНННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ

FORMATION OF INFRASTRUCTURE SUPPORT IN HOSPITALITY FIELD

Оксана ДИШКАНТЮК,

кандидат технічних наук,
Одеська національна академія харчових технологій

Oksana DYSHKANTIUK,

Ph.D. in Technics,
Odessa National Academy of Food Technologies
Детальніше