• 0
Модернізація продуктивних сил як визначальний чинник сталого розвитку проблемних регіонів

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОБЛЕМНИХ РЕГІОНІВ

MODERNIZATION OF PRODUCTIVE FORCES AS DETERMINANT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF PROBLEMATIC REGIONS


Сергій ШКАРЛЕТ,
доктор економічних наук,
заслужений діяч науки і техніки України, ректор Чернігівського державного технологічного університету

Serhiy SHKARLET,
Doctor of Economics,
Professor, Honoured worker of Science and Technique of Ukraine, Rector of Сhernihiv State Technological University

Валерій ІЛЬЧУК,
доктор економічних наук,
завідувач кафедри фінансів Чернігівського державного технологічного університету

Valeriy ILCHUK,
Doctor of Economics,
Head of the Department of Finance, Сhernihiv State Technological University

Ірина ЛИСЕНКО,
асистент кафедри фінансів
Чернігівського державного технологічного університету

Iryna LYSENKO
,
Assistant at the Department of Finance,
Сhernihiv State Technological University
Детальніше
  • 0
Інституційні засади модернізації податкової системи України

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

THE INSTITUTIONAL BASIS OF THE UKRAINIAN TAX SYSTEM’S MODERNIZATION


Микола БУТКО,
доктор економічних наук,
Чернігівський державний технологічний університет

Mykola BUTKO,
Doctor of Economics,
Chernigiv State Technological University

Ігор МІНІН,
начальник відділу ДПІ у м. Чернігові ДПС

Igor MININ,
Head of the Department of the State Tax Inspection in the city Chernigiv of the State Tax Service
Детальніше
  • 0
Некоторые необоснованные положения концепции условных товарных отношений внутри промышленных предприятий

НЕКОТОРЫЕ НЕОБОСНОВАННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ УСЛОВНЫХ ТОВАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВНУТРИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

SOME UNFOUNDED REGULATIONS OF CONDITIONAL COMMODITY RELATIONS CONCEPTION IN INDUSTRIAL ENTERPRISES


Борис ВАЛУЕВ,
доктор экономических наук,
Одесский институт финансов
УДУФМТ

Borys VALUYEV,
Doctor of Economics,
Odessa Institute of Finance
of USUFIT

Юрій ВАЛУЄВ,
доктор экономических наук,
Одесса

Yuri VALUEV,
Doctor of Economics,
Odessa
Детальніше
  • 0
Практичне застосування удосконаленої методики розрахунку рівня економічної ефективності кредитування банками інноваційних проектів

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ УДОСКОНАЛЕНОЇ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТУВАННЯ БАНКАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

PRACTICAL APPLICATION OF IMPROVED METHOD OF ECONOMIC EFFICIENCY LEVEL ESTIMATION OF BANK CREDITING OF INNOVATIVE PROJECTS


Олександр ФАЙЧУК,
кандидат економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Oleksandr FAYCHUK,
PhD in Economics,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Ольга ФАЙЧУК.
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Olga FAYCHUK,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 17
Теоретичні аспекти сутності депозитних ризиків у банківській діяльності

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ДЕПОЗИТНИХ РИЗИКІВ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

THEORETICAL ASPECTS OF DEPOSIT RISKS’ ESSENCE IN BANKING ACTIVITY


Ірина Д’ЯКОНОВА,
доктор економічних наук,
Українська академія банківської справи Національного банку України, Суми

Iryna DIAKONOVA,
Doctor of Economics,
Ukrainian Academy of Banking, of the National Bank of Ukraine, Sumy

Асіят ШЕЛЮК,
аспірант,
Українська академія банківської справи Національного банку України, Суми

Asiyat SHELYUK
,
Post-graduate student,
Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine, Sumy
Детальніше
  • 0
Інтеграція математичного інструментарію в рейтингове моделювання банків

ІНТЕГРАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ В РЕЙТИНГОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ БАНКІВ

INTEGRATION OF MATHEMATICAL TOOLS IN BANKS’ MODELLING RATING


Дмитро СТАЩУК,
аспірант,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Dmytro STASHCHUK,
Post-graduate student,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Детальніше
  • 0
ІРО та зміна параметрів фінансової комунікації в постемісійній стратегії розвитку вітчизняних підприємств

ІРО ТА ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ ФІНАНСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ПОСТЕМІСІЙНІЙ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

IPO AND CHANGE OF FINANCIAL COMMUNICATION PARAMETERS IN THE POSTEMISSION DEVELOPMENT STRATEGY OF DOMESTIC ENTERPRISES


Ольга СМИРНА
,
Криворізький економічний інститут
ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Olga SMYRNA,
Kryvyi Rih Economic Institute
of the Kryvyi Rih National University
Детальніше
  • 0
Економічний зміст поняття національної економіки та її структури в умовах економічної нестабільності

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ СТРУКТУРИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

ECONOMIC CONTENT OF THE NATIONAL ECONOMY DEFINITION AND ITS STRUCTURE IN CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY


Алла СТАРОСТІНА,
доктор економічних наук,
Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Alla STAROSTINA,
Doctor of Economics,
Taras Shevchenko National University of Kyiv

Емілія ПРУШКІВСЬКА,
кандидат економічних наук,
докторант Київського національного університету ім. Т. Шевченка

Emiliya PRUSHKIVSKA,
PhD in Economics,
person working for doctor's degree of the Taras Shevchenko National Uuniversity of Kyiv
Детальніше
  • 0
Індикація рівня корпоративної культури осередків вітчизняної вищої освіти

ІНДИКАЦІЯ РІВНЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСЕРЕДКІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

INDICATION OF THE LEVEL OF CORPORATIVE CULTURE OF THE CENTERS OF DOMESTIC HIGHER EDUCATION


Володимир ПАРСЯК,
доктор економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Volodymyr PARSYAK,
Doctor of Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Ірина ДРАГОМИРОВА
,
кандидат економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Irina DRAGOMYROVA,
PhD in Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv
Детальніше
  • 0
Аналіз та перспективи відображення фінансової діяльності в національних статистичних класифікаціях

АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВІДОБРАЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНИХ СТАТИСТИЧНИХ КЛАСИФІКАЦІЯХ

ANALYSIS AND PROSPECTS OF REFLECTION FINANCIAL ACTIVITY IN NATIONAL STATISTICAL CLASSIFICATIONS


Людмила МОМОТЮК,
кандидат економічних наук,
Національна академія статистики, обліку та аудиту, Київ

Lyudmyla MOMOTYUK,
PhD in Economics,
National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, Kyiv
Детальніше