Фінансові аспекти становлення аграрного підприємництва в зоні осушувальних меліорацій
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗОНІ ОСУШУВАЛЬНИХ МЕЛІОРАЦІЙ

FINANCIAL ASPECTS OF AGRARIAN ENTREPRENEURSHIP FORMATION IN THE DRAINAGE RECLAMATIONS AREA

Сергій Кузьменко,

аспірант,
Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», Київ

Serhiy Kuz’menko,
postgraduate student,
Scientific-research Financial Institute of the State Educational Scientific Establishment «The Academy of Financial Management», Kyiv

Михайло Бєляк,
аспірант,
Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», Київ

Mykhailo Bieliak,
Postgraduate student,
Scientific-research Financial Institute of the State Educational Scientific Establisment «The Academy of Financial Management», Kyiv

У статі розглядаються актуальні проблеми використання сільськогосподарських угідь в зоні осушення. Аналізується ситуація, пов’язана з використанням та відновленням внутрішньогосподарських мереж гідротехнічних споруд як необхідної інфраструктурної складової забезпечення високопродуктивного сільськогосподарського виробництва в зоні осушувальних меліорацій. Проведено ретроспективний аналіз динаміки площі осушених сільськогосподарських угідь, які перебувають у користуванні сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано доцільність запровадження угод державно-приватного партнерства як ефективної форми фінансового забезпечення відновлення меліоративних систем, розширення площі агролісомеліоративних робіт та забезпечення регульованої ренатуралізації осушених сільськогосподарських угідь. Запропоновано механізм фінансової підтримки процесів агролісомеліорації та заліснення малопродуктивних угідь на основі імплементації позитивного європейського досвіду.

The article deals with the pressing problems of using agricultural lands in reclamation areas. The usage and restoration of interfarm networks of hydrotechnical constructions as an imperative infrastructural component to ensure highly efficient agricultural production in drainage reclamation areas are analyzed. The retrospective analysis of the dynamics of drainage reclamation lands’ area used by agricultural enterprises is provided. The expediency to implement public-private partnership agreements as an effective form of financial support for restoration of reclamation systems, expanding the area of agroforestryimproving works and ensuring regulated renaturalization of reclaimed agricultural lands, is grounded. The mechanism of financial support for the processes of agroforestryimproving works and afforestation of low-yield lands based on implementation of best European practices is suggested.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали