Публічні фінанси у контексті генези та еволюції понятійно-категоріального апарату фінансової науки
ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ У КОНТЕКСТІ ГЕНЕЗИ ТА ЕВОЛЮЦІЇ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ

PUBLIC FINANCES IN THE CONTEXT OF THE GENESIS AND EVOLUTION OF CONCEPTUAL AND CATEGORICAL APPARATUS OF FINANCIAL SCIENCE

Світлана БОЙКО,

кандидат економічних наук,
Білоцерківський інститут економіки та управління

Svitlana BOYKO,
Ph.D. in Economics,
Bila Tserkva Institute of Economics and Management

У статті проведено теоретичний аналіз особливостей та суперечностей трактування категорії «публічні фінанси» в контексті генези та еволюції понятійно-категоріального апарату фінансової науки.
Виокремлено три періоди еволюції понятійно-категоріального апарату фінансової науки відповідно до закономірності та особливостей її розвитку в Україні: наявність та поширеність категорії «публічні фінанси» у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.; зникнення у ХХ ст. внаслідок ідеологізації фінансів відповідно до положень марксистсько-ленінського вчення та необхідність ренесансу на сучасному етапі розвитку фінансів і фінансової науки.
Побудовано теоретичну конструкцію публічних фінансів, елементами якої визначено публічний інтерес, публічні потреби, публічні блага, публічні доходи, публічні видатки, публічний кредит.

In the article the theoretical analysis of the peculiarities and contradictions of interpretation of the “public finances” category in the context of the genesis and evolution of conceptual and categorical apparatus of financial sciences is conducted.
It is identified three stages of evolution of the conceptual and categorical apparatus of financial science according to the laws and peculiarities of its development in Ukraine: the presence and prevalence of the «public finances» category in the second half of XIX to the beginning XX century; its disappearance in XX century as a result of ideologization of finances according to Marx and Lenin’s doctrine and the need of renaissance at the present stage of the financial development and the financial science.
The theoretical structure of public finances the elements of which are public interest, public needs, public welfare, public revenues, public expenditures and public credit is elaborated.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали