Розвиток біологічного землеробства та забезпечення органічного виробництва сільськогосподарської продукції

РОЗВИТОК БІОЛОГІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

DEVELOPMENT OF BIOLOGICAL FARMING AND IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS’ ORGANIC MANUFACTURING

Наталія БУГА
,
кандидат економічних наук,
Первомайський політехнічний інститут

Nataliya BUGA,
PhD in Economics,
Pervomajskiy Polytechnic Institute

Неля КУЛИК,
Національний науковий центр Інституту механізації і електрифікації сільського господарства

Nelya KULYK,
National Scientific Centre of the Institute for Agriculture Engineering and Electrification

Любов ЗУЯКОВА,
Національний науковий центр Інституту механізації і електрифікації сільського господарства

Lyubov ZUYAKOVA,
National Scientific Centre of the Institute for Agriculture Engineering and Electrification

У дослідженні висвітлено проблеми розвитку біологічного землеробства та забезпечення органічного виробництва сільськогосподарської продукції. Розглянуто системи формування науково-технічного й виробничого забезпечення виконання державних програм і законів України з комплексної біологізації. Встановлено, що одним з напрямів успішної реалізації цілей органічного виробництва є створення екологічно безпечних промислових біотехнологій та обладнання для виробництва й застосування препаратів біологічного захисту рослин. Визначено регіональну структуру мережі біовиробництва та розроблено типовий проект біолабораторії з виробництва ентомофагів. Акцентовано увагу на необхідності розробки та впровадження нової моделі розвитку аграрного сектору економіки України, що передбачає поєднання інтересів споживачів і виробників сільськогосподарської продукції, збереження навколишнього середовища та покращення екологічної ситуації.

The article highlights the problem of biological farming and implementation of agricultural products’ organic manufacturing. We considered the formation of scientific, technical and manufacturing software implementation of government programs and laws of Ukraine on complex biologization. It is established that one of the successful areas of implementation the objectives of organic production is the creation of environmentally friendly industrial biotechnology and equipment for the production and use of biological plant protection agents. It is emphasized on the need to develop and implement a new model of development of agrarian sector of Ukraine, which involves combining the interests of consumers and agricultural producers, environmental protection and its improvement.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали