Стан та перспективи розвитку сільських територій Центрального регіону України

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

CONDITION AND PROSPECTS OF RURAL TERRITORIES DEVELOPMENT IN UKRAINE’S CENTRAL REGION

Олександр ЯЦЕНКО
,
кандидат економічних наук,
Черкаський державний технологічний університет

Oleksandr YATSENKO,
PhD Economics,
Cherkasy State Technological University

У статті розглянуто сучасний стан та проблеми розвитку сільських територій України, а також виявлено основні чинники впливу на формування й використання виробничого та соціального потенціалу українського села в умовах ринкових трансформацій, визначено основні напрями державної політики для вирішення існуючих проблем.

The article deals with modern state and problems of the development of Ukraine’s rural territories as well as basic factors of the influence on the formation and use of production and social potential of Ukrainian village in the conditions of market transformations. Basic directions of state policy for solving the existing problems are also determined.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали