• 0
Михайло Хвесик: самодостатні територіальні громади – центри миру

МИХАЙЛО ХВЕСИК: САМОДОСТАТНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ – ЦЕНТРИ МИРУ

MYKHAYLO KHVESYK: SELF-SUFFICIENT TERRITORIAL COMMUNITIES ARE THE CENTERS OF PIECE

Михайло ХВЕСИК,

академік НААН України,
доктор економічних наук, професор,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Mykhaylo KHVESYK,
Academician of the NAAS of Ukraine,
Doctor of Economics, Professor,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Централізація і концентрація – ключовий напрям удосконалення маркетингової освіти в Україні

ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ І КОНЦЕНТРАЦІЯ – КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

DECENTRALIZATION AND CONCENTRATION IS A MAIN DIRECTION TO IMPROVE THE MARKETING EDUCATION IN UKRAINE

Михайло ОКЛАНДЕР,

доктор економічних наук, професор,
віце-президент Української асоціації маркетингу, завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету

Mykhailo OKLANDER,
Doctor of Economics, Professor,
Vice-President of the Ukrainian Association of Marketing, Head of Department of Marketing Odessa National Polytechnic University
Детальніше
  • 0
Фіскальне регулювання природокористування: перспективи модернізації

ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

FISCAL REGULATION OF NATURE MANAGEMENT: UPGRADING PROSPECTS

Сергій ГАСАНОВ,

кандидат економічних наук, доцент, заслужений економіст України,
директор Науково-дослідного фінансового інституту Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, Київ

Sergii GASANOV,
Ph.D. in Economics, docent, Honoured economist of Ukraine,
Director of the Financial Research Institute of the Academy of Financial Management of the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv

Василь ГОЛЯН,
доктор економічних наук, професор,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Vasyl’ GOLYAN,
Doctor of Economics, Professor,
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv
Детальніше
  • 0
Стратегічний організаційно-управлінський дизайн соціально-економічних точок розвитку суспільства

СТРАТЕГІЧНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ДИЗАЙН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТОЧОК РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

A STRATEGICAL ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL DESIGN OF SOCIAL AND ECONOMIC POINTS OF SOCIETY DEVELOPMENT

Володимир ШЕДЯКОВ,

доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук

Volodymyr SHEDYAKOV,
Doctor of Sociology, Ph.D. in Economics
Детальніше
  • 0
Емпіричне дослідження детермінант світових цін на сировинні товари, ролі курсової позиції долара та впливу валютно-цінових глобальних чинників на економіку України

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕТЕРМІНАНТ СВІТОВИХ ЦІН НА СИРОВИННІ ТОВАРИ, РОЛІ КУРСОВОЇ ПОЗИЦІЇ ДОЛАРА ТА ВПЛИВУ ВАЛЮТНО-ЦІНОВИХ ГЛОБАЛЬНИХ ЧИННИКІВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

EMPIRICAL STUDY OF THE DETERMINANTS OF RAW MATERIALS GLOBAL PRICES, THE ROLE OF DOLLAR’S EXCHANGE RATE AND THE INFLUENCE OF EXCHANGE AND MONETARY GLOBAL FACTORS UPON UKRAINIAN ECONOMY

Тетяна БОГДАН,

доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, київ

Tetyana BOHDAN,
doctor of economics,
Institute for economics and Forecasting, Ukrainian NAS, kyiv
Детальніше
  • 0
Тенденції розвитку муніципальної боргової політики в Україні

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

TRENDS OF MUNICIPAL DEBT POLICY DEVELOPMENT

Наталія СИНЮТКА,

Національний університет «Львівська політехніка»

Nataliya SYNYUTKA,
Lviv Polytechnic National University
Детальніше
  • 0
Класифікація аукціонів цінних паперів

КЛАСИФІКАЦІЯ АУКЦІОНІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

CLASSIFICATION OF SECURITIES AUCTIONS

Олександр КІКОТЬ,

Дніпродзержинський технологічний коледж Дніпродзержинського державного технічного університету

Oleksandr KIKOT’,
Dneprodzerzhinsk College of Technologies of Dneprodzerzhinsk State Technical University
Детальніше