• 0
Круїзний туризм в Україні: тенденції та перспективи розвитку

КРУЇЗНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

CRUISE TOURISM IN UKRAINE: TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Ірина АНТОНЕНКО,

доктор економічних наук,
Київський національний торговельно-економічний університет

Iryna ANTONENKO,
Doctor of Economics,
Kyiv National University of Trade and Economics

Ірина МЕЛЬНИК,

кандидат економічних наук,
Київський університет туризму, економіки і права

Iryna MEL’NYK,
Ph.D. in Economics,
Kyiv University of Tourism, Economics and Law
Детальніше
  • 0
Продуктивність вагона – комплексний показник використання вантажних вагонів ПАТ «Укрзалізниця»

ПРОДУКТИВНІСТЬ ВАГОНА – КОМПЛЕКСНИЙ ПОКАЗНИК ВИКОРИСТАННЯ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

PRODUCTIVITY OF A RAILWAY CAR AS A COMPLEX INDICATOR OF USING JSK “UKRZALIZNYTSIA” FREIGHT CARS

Георгій ЕЙТУТІС,

доктор економічних наук,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Heorhiy EYTUTIS,
Doctor of Economics,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

Олексій ЗІЦЬ,
аспірант,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Oleksiy ZITS’,
Postgraduate student,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv
Детальніше
  • 0
Тенденції розвитку системи рефінансування банків України

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ УКРАЇНИ

TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN BANKS’ REFINANCING SYSTEM

Володимир ШЕВЧУК,

аспірант кафедри менеджменту банківської діяльності,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Volodymyr SHEVCHUK,

Postgraduate student of the Banking activity management department,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Детальніше
  • 0
Діагностика соціальної результативності національної сфери рекреації та туризму

ДІАГНОСТИКА СОЦІАЛЬНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СФЕРИ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ

DIAGNOSTICS OF SOCIAL PERFORMANCE OF THE NATIONAL FIELD OF RECREATION AND TOURISM

Тетяна КОТЕНКО,

Інститут демографії і соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, Київ

Tetyana KOTENKO,
Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Засоби визначення ефективності від створення й реалізації наукоємної продукції

ЗАСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІД СТВОРЕННЯ Й РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОЄМНОЇ ПРОДУКЦІЇ

MEANS OF DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF HIGH TECHNOLOGY PRODUCTS

Анатолій ЯКОВЛЄВ,

доктор економічних наук, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри економіки та маркетингу,
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Anatoliy YAKOVLEV,

Doctor of Economics, Honoured Worker of the National Education of Ukraine, Economics and Marketing department chairman,
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
Детальніше
  • 0
Безпека атмосферного повітря як складова екологічної безпеки прикордонних регіонів Західної України

БЕЗПЕКА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ЯК СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

SAFETY OF AIR AS A COMPONENT OF THE ENVIRONMENTAL SECURITY OF THE BORDER REGIONS OF WESTERN UKRAINE

Володимир БОЙКО,

ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Volodymyr BOYKO,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше