Моніторинг підтоплення меліорованих земель Волині з використанням даних ДЗЗ для попередження негативних еколого-економічних наслідків

МОНІТОРИНГ ПІДТОПЛЕННЯ МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ВОЛИНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ДАНИХ ДЗЗ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ

FLOODING MONITORING OFVOLYN REGION RECLAIMED LANDS USING REMOTE SENSING DATA FORNEGATIVE ECOLOGICAL AND ECONOMIC CONSEQUENCES PREVENTION

Ніна ЛІЩУК
,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Nina LISHCHUK,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Визначено обсяги підтоплення меліорованих земель Волинської області у весняний період із використанням методики, що дозволяє мінімізувати витрати на моніторинг земель сільськогосподарського призначення. Проведено економічну оцінку потенційних збитків. Встановлено основні фактори ризику підтоплення та запропоновано запобіжні заходи.

It is determined the area of flooding of Volyn region reclaimed lands during spring period using the method allowing to reduce the cost of agricultural land monitoring. Economic evaluation of potential losses is carried out. It is defined main risk factors for flooding and precautions are suggested.
Детальніше
Крива Кузнеця: погляд з позиції екологічної сертифікації виробництва

КРИВА КУЗНЕЦЯ: ПОГЛЯД З ПОЗИЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИфІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

KUZNETS CURVE: ECOLOGICAL PRODUCTION CERTIFICATION POSITION ASPECT

Олександр ЧАЙКІН
,
Житомирський національний агроекологічний університет

Oleksandr TCHAYKIN,
Zhytomyr National Agroecological University

Досліджено можливість застосування кривої Кузнеця для обґрунтування залежності зростання економічного добробуту та зменшення навантаження на навколишнє природне середовище. Продемонстровано взаємозв’язок між зростанням доходів на душу населення та кількістю екологічно сертифікованих виробництв. Практично застосовано еколого-економічну інтерпретацію кривої Кузнеця з позиції екологічно сертифікованого виробництва в Україні.

The possibility of the Kuznets curve use to justify the relation of economic well-being and reduction of the environmental load has been studied. The relationship between the growth of per capita income and the number of environmentally certified production has been demonstrated. Ecological and economic Kuznets curve interpretation from the environmentally certified production position in Ukraine has been practically applied.
Environmental Kuznets curve can be used as a methodological tool for the factors that influence the development of environmentally certified production study, the relationship between the growth of per capita income and the number of environmentally certified production representation. For ecological and economic curve interpretation of the environmentally certified production position a number of factors should be taken into account: historically determined level of welfare, especially the economic and political situation, industrial and technological structure, the degree and type of contamination areas and others.
Based on the interpretation of the Kuznets curve, it can be pointed that when a country took the sustainable development direction, in the early stages of implementation and promotion of cleaner production, the number of certified enterprises is growing rapidly. Over time, the number of paying customers who are more demanding and are committed to purchase environmentally friendly product increases. The presence of environmental certificate becomes necessary technical rule for a market entrance that causes the positive impact on the environment.
Gradual and steady long run growth of key economic indicators in Ukraine will lead to an automatic increase of the environmentally certified production number and reduce negative impacts on the environment. Thus, from Kuznets curve positions environmentally certified production in Ukraine can be applied, but only in case of the evolutionary development of the economy, the stable market environment and the supportive policy environment.
Детальніше
Інституціональні аспекти екологізації сільськогосподарського землекористування в Україні

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

INSTITUTIONAL ASPECTS OF ECOLOGIZATION OF AGRICULTURAL LAND USE IN UKRAINE

Михайло СТУПЕНЬ
,
доктор економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Mykhaylo STUPEN’,
Doctor of Economics,
Lviv National Agrarian University

Любомир КАЗЬМІР,
Інститут регіональних досліджень НАН України, Львів

Lyubomyr KAZ’MIR,
Institute of Regional Studies, NAS of Ukraine, Lviv

Проаналізовано специфіку організаційно-економічного забезпечення екологізації сільськогосподарського землекористування в Україні в умовах масштабних інституційних трансформацій. Обґрунтовано пріоритетність проектування інституціонального середовища при розробці інструментальної бази регіональної земельної політики, що випливає з об’єктивної необхідності модернізації всієї системи управління землекористуванням в умовах постсоціалістичної трансформації економіки. Особливу увагу зосереджено на ключових заходах щодо екологічної модернізації системи землевпорядкування на локальному та внутрішньогосподарському рівнях.

The specific of the organizational and economic providing of ecologization of agricultural land use in Ukraine in the conditions of scale institutional transformations is analysed. Priority of planning of institutional environment at development of instrumental base of the regional land policy which follows from the objective necessity of modernization of all land-use management system in the conditions of post-socialism transformation of economy is grounded. Special attention is concentrated on key measures on ecological modernization of the system of organization of land use on local level.
Детальніше
Комплексна економічна оцінка земельно-господарських систем

КОМПЛЕКСНА ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

COMPREHENSIVE ECONOMIC ASSESSMENT OF LAND AND ECONOMIC SYSTEMS

Оксана СТУПЕНЬ
,
Львівський національний аграрний університет

Oksana STUPEN’,
Lviv National Agrarian University

У статті розроблено концептуальні засади оцінювання рівня капіталізації земельно-господарських систем за умов несформованих ринкових механізмів. Особливу увагу приділено методичному підходу, що базується на оцінці потенційних доходів земельно-господарських систем. Здійснено кореляційно-регресійний аналіз факторів, що впливають на формування доходів земельно-господарських систем України. Запропоновано методи врахування інноваційного потенціалу при здійсненні оцінки рівня капіталізації суб’єктів господарювання в аграрній сфері.

In the article the conceptual bases of evaluation of capitalization of land and economic systems in conditions of immature market mechanisms are worked out. The particular attention is paid to the methodological approach, based on an assessment of potential income of land and economic systems. Correlation and regression analysis of factors influencing the revenue of land and economic systems of Ukraine is made. Methods of incorporation of innovative capacity in assessing the level of capitalization of businesses in the agricultural sector are proposed.
Детальніше
Оцінка еколого-економічної ефективності використання сільськогосподарських земель за енергетичною поживністю продукції

ОЦІНКА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ЗА ЕНЕРГЕТИЧНОЮ ПОЖИВНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ

EVALUATION OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF AGRICULTURAL LAND BY PRODUCTION’S FEEDING VALUE

Олександра ГУЛЬКО
,
Львівський національний аграрний університет

Oleksandra HULKO,
Lviv National Agrarian University

У статті доведено необ’єктивність застосування для оцінки еколого-економічної ефективності використання земель лише вартісних показників. Визначено узагальнюючий критерій оцінки еколого-економічної ефективності використання земель сільськогосподарського призначення. Розглянуто методику оцінки еколого-економічної ефективності використання сільськогосподарських земель за енергетичною поживністю продукції. Проведено кореляційно-регресійний аналіз за усередненими показниками діяльності аграрних товаровиробників України з метою визначення вагомості факторів впливу на еколого-економічну ефективність використання земель. Обґрунтовано практичну значимість оцінки еколого-економічної ефективності використання сільськогосподарських земель за енергетичною поживністю продукції.

The article proves bias of only cost indicators application for assessment of ecological and economic efficiency of lands. It is defined the resumptive criterion for assessing ecological and economic efficiency of agricultural lands. The methodology of assessment of environmental and economic efficiency of agricultural land use by production’s feeding value. The correlation and regression analysis by averages indices of agricultural Ukrainian producers is carried out to determine the factors influencing the ecological and economic efficiency of land using. It is grounded the practical significance of ecological and economic efficiency assessment of agricultural land by production’s feeding value.
Детальніше
Світ врятує марикультура

СВІТ ВРЯТУЄ МАРИКУЛЬТУРА

MARICULTURE WILL SAVE THE WORLD

Інна ІРТИЩЕВА
,
доктор економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Inna IRTYSHCHEVA,
Doctor of Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Наталія ПОТАПЕНКО,
Миколаївська область

Nataliya POTAPENKO,
Mykolaiv region

У статті проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку марикультури в Україні та світі. Доведено, що актуальним завданням України як морської держави є забезпечення оптимального і сталого функціонування морегосподарського комплексу, діяльність якого пов’язана з використанням мінеральних, енергетичних і біологічних ресурсів. Обґрунтовано, що марикультура потребує підтримки на законодавчому рівні, а також необхідна лізингова підтримка, можливість оренди територій під плантації на досить тривалий термін.

The article analyses the current state and perspectives of development of mariculture in Ukraine and worldwide. It is proved that an urgent task for Ukraine as a sea state is insurance optimal and sustainable functioning of seaeconomic complex, activity of which is connected with use of mineral, energy, and biological resources. It is grounded that mariculture needs support at the legislative level, as well as leasing support, possibility to rent areas for plantations for a quite long time.
Детальніше
Регулювання рекреаційного підприємництва в зоні осушувальних меліорацій: перспективні напрями вдосконалення суб’єктно-об’єктних відносин

РЕГУЛЮВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗОНІ ОСУШУВАЛЬНИХ МЕЛІОРАЦІЙ: ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СУБ’ЄКТНО-ОБ’ЄКТНИХ ВІДНОСИН

RECREATIONAL BUSINESS MANAGEMENT IN DRAINAGE MELIORATIONS AREAS: LONG-TERM DIRECTIONS OF SUBJECT-OBJECT RELATIONS IMPROVEMENT

Ольга ДЯЧУК
,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Olga DYACHUK,
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

У статті розкриваються проблемні моменти активізації рекреаційного підприємництва в зоні осушувальних меліорацій. Природна ренатуралізація розглядається як вагомий чинник нарощення природно-ресурсного потенціалу для розбудови рекреаційної інфраструктури. З метою залучення додаткових інвестицій у рекреаційну сферу та забезпечення інтегрованого управління природними ресурсами запропоновано систему регулювання рекреаційного підприємництва в зоні осушувальних меліорацій, суб’єктами якої виступають органи управління природними ресурсами та охорони довкілля, органи місцевого самоврядування та регіональної виконавчої влади, фінансово-кредитні структури. З метою підвищення рівня концентрації інвестиційних ресурсів, необхідних для розбудови індустрії туризму та санаторно-курортного господарства, обґрунтовується доцільність об’єднання інституціональних суб’єктів рекреаційного підприємництва, інших суб’єктів природоексплуатаційної діяльності в інтегровані підприємницькі структури.

The main problems of recreational business intensification in drainage meliorations areas are revealed. Renaturalization is considered as an important factor of natural and resource potential’s increasing to build up the recreational infrastructure. In order to attract additional investments to recreational field and ensuring of natural resources integrated control it is offered a system of recreational business management in drainage meliorations lands, the subjects of which are the natural resources and environmental protection regulatory bodies, self-governing and regional executive power authorities, and financial and credit structures. With the aim of level increase of investment resources concentration required for tourism and sanatorium-resort development, it is grounded the expediency of recreational business institutional subjects and other nature using subjects merging into integrated enterprising structures.
Детальніше