Інвестування сільськогосподарських підприємств Миколаївщини потребує вдосконалення

ІНВЕСТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВЩИНИ ПОТРЕБУЄ ВДОСКОНАЛЕННЯ

THE AGRICULTURAL ENTERPRISES’ INVESTMENT OF MYKOLAYIV REGION REQUIRES THE IMPROVEMENT

Алла БУРКОВСЬКА
,
кандидат економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Alla BURKOVS’KA,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Іван БУРКОВСЬКИЙ,
кандидат технічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Ivan BURKOVS’KY,
PhD Technics,
Mykolayiv State Agrarian University

У статті висвітлено сучасний стан, виявлено існуючі недоліки та напрями вдосконалення інвестиційної діяльності аграрного сектора економіки Миколаївської області.

Investment management of Mykolayiv region’s agrarian economic sector: the current state is revealed; the existing shortcomings and improvement directions are found out.
Детальніше
Відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки регіону

ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

RESOURCE POTENTIAL’S REPRODUCTION OF THE REGION’S ECONOMY’S AGRARIAN SECTOR

Ольга ВИШНЕВСЬКА
,
доктор економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Olga VYSHNEVS’KA,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Ольга ЛІТВАК,
Миколаївський державний аграрний університет

Olga LITVAK,
Mykolayiv State Agrarian University

У статті розглянуто питання сутності та складових ресурсного потенціалу підприємств аграрного сектора з урахуванням регіональних особливостей. Обґрунтовано вплив асиміляційного потенціалу на ефективність використання і відтворення ресурсного потенціалу. Представлено індикатори ресурсозбереження аграрного сектора економіки регіону.

The essence issue and components of the enterprises’ resource potential of the agricultural sector inclusive of a regional perspective are observed in the article It is grounded the influence of carrying capacity on the efficiency of reproduction and use of the resource potential. It is presented the conservation of resources indicators of the agricultural sector in the region.
Детальніше
Запаси і баланс гумусу як критерії вартісної оцінки земель сільськогосподарського призначення

ЗАПАСИ І БАЛАНС ГУМУСУ ЯК КРИТЕРІЇ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

HUMUS’ RESERVES AND BALANCE AS THE CRITERIA OF EQUITY EVALUATION OF AGRICULTURAL LANDS

Тетяна ПОРУДЄЄВА
,
кандидат економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Tetyana PORUDEYEVA,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Обґрунтовано необхідність контролю запасів гумусу і його балансу з відображенням їх у вартісних величинах як важливих і невід’ємних складових елементів грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, а також у розрахунках еколого-економічного ефекту землекористування.

It is grounded the necessity of controlling of humus’ reserves and balance with its reflection in worthy values as the important and inalienable components of agricultural lands’ pecuniary valuation and also in ecological-economic land tenure calculations.
Детальніше
Регіональні тенденції розвитку виробництва овочів

РЕГІОНАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ОВОЧІВ

REGIONAL TENDENCIES OF VEGETABLES’ PRODUCING DEVELOPMENT

Тетяна СТРОЙКО
,
кандидат економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Tetyana STROYKO,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Ірина ЛЕСІК,
Миколаївський державний аграрний університет

Iryna LESIK,
Mykolayiv State Agrarian University

У статті розглянуто сучасний стан овочівництва, формування сільськогосподарських зон та їх спеціалізація. А також проблемні питання, розв’язання яких дозволить максимально інтенсифікувати виробництво й наситити внутрішній i зовнішній ринок продовольства.

The article reviews the current vegetable growing’s state, the agricultural zones ‘formation and their specialization. As well as problems, the solution of which will make possibility to intensify production and to saturate domestic and foreign provision market.
Детальніше
Проблеми інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

INNOVATIVE DEVELOPMENT’S PROBLEMS OF THE FOOD PROCESSING INDUSTRY

Ірина ЗОЛОТИХ
,
кандидат економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Iryna ZOLOTYKH,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Проаналізовано стан інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості. Вивчено практику зарубіжних країн в інноваційній сфері, визначено основні напрями з освоєння досягнень науки і техніки на підприємствах даної галузі.

The state of innovative activity of food industry enterprises is analysed. The foreign countries’ practice is studied in an innovative sphere and the basic directions of science and technic achievements’ mastering are determined in enterprises of given field.
Детальніше
Роль та особливості застосування адаптивного моделювання в процесі управління ресурсами аграрних підприємств

РОЛЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АДАПТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

THE ROLE AND APPLICATION PECULIARITIES OF ADAPTIVE MODELING IN THE MANAGEMENT PROCESS OF AGRARIAN ENTERPRISES’ RESOURCES

Ірина БАНЄВА
,
кандидат економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Iryna BANYEVA,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

У статті розглянуто та проаналізовано теоретичні й методологічні положення, прикладні рекомендації щодо адаптивного моделювання в системі стратегічного управління ресурсами аграрних підприємств з метою їх адаптації до нестабільних умов ринкового середовища. Запропоновано вдосконалення механізму стратегічного управління ресурсами аграрних підприємств за рахунок адаптивного моделювання їхніх стратегічних можливостей задля підвищення довгострокових конкурентних переваг на галузевому ринку.

In work it is considered and theoretical and methodological positions are analysed, applied recommendations in relation to the adaptive design in the system of strategic management by the resources of agrarian enterprises with the purpose of their adaptation to the unstable terms of market environment. The perfection is offered of mechanism of strategic management by the resources of agrarian enterprises due to the adaptive design of their strategic possibilities for the sake of rise of long-term competitive edges at the industry market.
Детальніше
Методичні підходи до оцінки стану матеріально-технічної бази фермерських господарств

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТАНУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION THE FARM ENTERPRISE’S TECHNOLOGICAL BASIS

Оксана БЕЛЕВЯТ
,
кандидат економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Oksana BELEVYAT,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Юлія ЧЕБАН,
Миколаївський державний аграрний університет

Yuliya CHEBAN,
Mykolayiv State Agrarian University

Викладено основні методичні підходи до оцінки стану матеріально-технічної бази фермерських господарств. Розглянуто основні складові матеріально-технічної бази фермерського господарства.

It is described the methodological approaches to evaluation the farm enterprise’s technological basis. It is also taken a view of main components of the farm enterprise’s technological basis.
Детальніше