Проблеми формування організаційно-економічних основ розвитку системи трансферу екотехнологій в Україні

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ОСНОВ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ТРАНСФЕРУ ЕКОТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

THE PROBLEMS OF FORMATION THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC BASES OF THE TRANSFER SYSTEM’S DEVELOPMENT OF ECOTECHNOLOGIES IN UKRAINE

В’ячеслав СТЕПАНОВ
,
доктор економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Vyacheslav STEPANOV,
PhD Economics,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa

Вікторія БУТЕНКО,
асистент,
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Viсtoriya BUTENKO,
Assistant,
Odessa I.I.Mechnikov National University

У статті розглядаються постановочні питання методологічних основ і методичних підходів щодо формування системи трансферу екологічно чистих технологій. Особлива увага приділяється проблемі створення організаційно-економічного базису вітчизняної системи трансферу екотехнологій.

The article deals with the issue of the methodological foundations and methodological approaches to the formation of transfer eco-friendly technologies. Special attention is paid to the creation of organizational and economic basis of the national transfer system of ecotechnologies.
Детальніше
Регионально-отраслевое стратегирование: предметное поле, проблемы и перспективные подходы к решению

РЕГИОНАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОЕ СТРАТЕГИРОВАНИЕ: ПРЕДМЕТНОЕ ПОЛЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ

THE REGIONAL-BRANCH STRATEGIZING: SUBJECT FIELD, PROBLEMS AND APPROACH ES TO SOLVING

Оксана ФЕСЕНКО
,
кандидат экономических наук,
Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, Одеса

Oksana FESENKO,
PhD Economics,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa

В статье рассматриваются особенности процесса стратегирования в случае его использования для интегрированного управления регионом и отдельной отраслью экономики. Проблематика изучена на примере рыбохозяйственного комплекса Одесского региона. Предложены базовые контуры приложения системной парадигмы экономики к процессу регионально-отраслевого стратегического управления.

The article deals with strategizing features if this process is used for the integrated region and branch management. Problems were studied by the example of the Fisheries Industry in Odessa region. The author shows the application of system economics approaches to the of regional-branch strategizing.
Детальніше
Оцінка рівня розвитку соціально-економічної системи України

ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEM OF UKRAINE

Марія ДИХА
,
кандидат економічних наук,
Хмельницький національний університет

Mariya DYKHA,
PhD Economics,
Khmelnytskyi National University

У статті охарактеризовано етапи соціально-економічного розвитку держави. Здійснено оцінку реального рівня соціально-економічного розвитку на основі показника, результати розрахунку якого засвідчують необхідність докорінної модернізації соціально-економічної системи України.

The article describes the stages of social and economic development. The estimation of the actual level of socio-economic development on the basis of measurement results of calculations which indicate the need for radical modernization of socio-economic system of Ukraine.
Детальніше
Маркетингові технології стратегічного екологічного управління сучасним підприємством: методи та інструментарій впровадження

МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ: МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВПРОВАДЖЕННЯ

MARKETING TECHNOLOGIES OF STRATEGIC ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF MODERN ENTERPRISE: METHODS AND TOOLS OF IMPLEMENTATION

Наталя АНДРЄЄВА
,
доктор економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Natalya ANDREYEVA,
PhD Economics,
Institute of Market Problems and Economical and Environmental Researches of Ukrainian NAS, Odessa

Олена МАРТИНЮК,
кандидат економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Olena MARTYNYUK,
PhD Economics,
Institute of Market Problems and Economical and Environmental Researches of Ukrainian NAS, Odessa

У статті на основі системного розуміння стратегічного екологічного управління сформовані науково-методичні основи використання маркетингових технологій та інструментарію в діяльності сучасних підприємств.

In the article on the basis of a systematic understanding of strategic environmental management it is formed scientific and methodological fundamentals of marketing technologies and tools in the operation of modern enterprises.
Детальніше
Національна система стратегічних маркетингових досліджень науково-технологічного розвитку

НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ

NATIONAL SYSTEM OF STRATEGIC MARKETING RESEARCHES OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

Оксана ЯШКІНА
,
кандидат економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Oksana YASHKINA,
PhD Economics,
Odessa National Economic University

У статті розглянуто концепцію, структуру та цілі формування національної системи стратегічних маркетингових досліджень науково-технологічного розвитку. За результатами аналізу дієвості механізмів інноваційного розвитку пропонується збільшення напрямів стратегічних маркетингових досліджень. Доведено, що для успішного формування системи пріоритетних напрямів інноваційного розвитку необхідно сформувати систему стратегічних маркетингових досліджень науково-технологічного розвитку на всіх інституційних рівнях: держави, регіонів, галузей та підприємств.

The paper considers the concept, structure and goals of forming a national system of strategic marketing for scientific and technological development. The analysis of the effectiveness of innovative mechanisms offers an increase in areas of strategic marketing research. It is proved that the successful formation of the priority directions of innovative development depends on a formation of a system of strategic marketing research scientific and technological development at all institutional levels: states, regions, industries and enterprises.
Детальніше
Міжнародна інвестиційна позиція й баланс поточних операцій країни: аналіз взаємозв’язків

МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЗИЦІЯ Й БАЛАНС ПОТОЧНИХ ОПЕРАЦІЙ КРАЇНИ: АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ

THE INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION AND COUNTRY’S CURRENT ACCOUNT BALANCE: INTERRELATIONSHIPS ANALYSIS

Олександр БОЗУЛЕНКО
,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Oleksandr BOZULENKO,
Chernivtsi Trade and Economics Institute of Kiev National Trade and Economics University

Розглядається взаємозв’язок між балансом платежів і міжнародною інвестиційною позицією (МІП) країн. Доведено, що для розвинених країн у період 2005-2011 років баланс щодо поточних операцій вже не є визначальним чинником розвитку їх міжнародних інвестиційних позицій. Цей феномен пояснюється вартісними змінами міжнародних вимог і зобов’язань, які не реєструються в балансі платежів. Пропонується алгоритм класифікації країн за співвідношеннями між кумулятивними чистими інвестиційними позиціями й кумулятивними сальдо балансів поточних операцій. Розроблено методику прогнозування змін чистої МІП країни залежно від її сальдо балансу поточних операціях (на прикладі Німеччини).

Interdependence between balance of payments and country international investment position (MIP) is examined. It is pointed that for the developed countries in the period of 2005 –2011 balance on current operations already is not the determinative of development of their international investment positions. This phenomenon is explained by the cost changes of international requirements and obligations which are not registered in balance of payments. The algorithm of classification of countries is offered between the cumulative net investment positions and cumulative balances of current operations. The method of the net MIP country changes forecasting is developed depending on its balance of on current operations (by way of example of Germany).
Детальніше
О результатах трансформации отношений собственности в Азербайджане

О РЕЗУЛЬТАТАХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

ABOUT RESULTS OF TRANSFORMATION THE PROPERTY RELATIONS IN AZERBAIJAN

Садат АБДУЛЛАЕВА
,
Баку

Sadat ABDULLAYEVA,
Baku

В статье рассматриваются существующие подходы к разгосударствлению и приватизации. Приводятся этапы и механизмы осуществления приватизации в Азербайджане. Анализируются показатели, характеризующие процесс приватизации в стране, а также доля производства в ВВП и доля занятых в государственном и негосударственном секторах экономики. Освещаются результаты приватизации и отмечаются отрасли, подлежащие приватизации в перспективе.

The article examines existing approaches to denationalization and privatization. The stages and mechanisms of privatization in Azerbaijan are given. The indicators characterizing the process of privatization in the country, share of production in GDP and employed in governmental and non-governmental sectors of economy. The results of privatization are given and it is marked the sectors being privatized in the long term.
Детальніше