• 0
Державно-приватне партнерство як базова інституціональна передумова капіталізації природних ресурсів в умовах децентралізації

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК БАЗОВА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ПЕРЕДУМОВА КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A BASIC INSTITUTIONAL PRECONDITION FOR CAPITALIZATION OF NATURAL RESOURCES IN TERMS OF DECENTRALIZATION

Василь ГОЛЯН,

доктор економічних наук, професор,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Vasyl’ GOLYAN,
Doctor of Economics, Professor,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Методологічні підходи до оцінки рівня фінансіалізації регіональних господарських систем

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСІАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE LEVEL OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS’ FINANCIALIZATION

Микола БУТКО,

доктор економічних наук,
Чернігівський національний технологічний університет

Mykola BUTKO,
Doctor of Economics,
Chernihiv National Technological University

Ольга ТРЕЙТЯК,
аспірант,
Чернігівський національний технологічний університет

Ol’ha TREYTYAK,
Post-graduate student,
Chernihiv National Technological University
Детальніше
  • 0
Інституціональні засади формування регіональної земельної політики

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF FORMING THE REGIONAL LAND POLICY

Зоряна РИЖОК,

здобувач,
Львівський національний аграрний університет

Zoryana RYZHOK,
PhD student
L’viv National Agrarian University
Детальніше
  • 0
Регулювання зрушень у структурі сільськогосподарських угідь: інституціональні засади

РЕГУЛЮВАННЯ ЗРУШЕНЬ У СТРУКТУРІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ

REGULATION OF CHANGES IN THE STRUCTURE OF FARM LANDS: INSTITUTIONAL BASES

Антоніна ГОРДІЙЧУК,

кандидат економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Antonina HORDIYCHUK,
Ph.D. in Economics,
Lutsk National Technical University
Детальніше
  • 0
Методология интегрированного риск-менеджмента в морских торговых портах

МЕТОДОЛОГИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В МОРСКИХ ТОРГОВЫХ ПОРТАХ

METHODOLOGY OF INTEGRATED RISK MANAGEMENT AT COMMERCIAL SEAPORTS

Ирина НЕННО,

кандидат экономических наук,
Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова

Irina NENNO,
Ph.D. in Economics,
Odessa I. I. Mechnikov National University
Детальніше
  • 0
Класифікація ризиків підприємницької діяльності промислових підприємств

КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

RISK CLASSIFICATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES’ BUSINESS ACTIVITIES

Ірина ПЕДЬКО,

кандидат економічних наук,
Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеса

Iryna PED’KO,
Ph.D. in Economics,
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture
Детальніше
  • 0
Оцінка ефективності пільг із податку на доходи фізичних осіб в Україні

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПІЛЬГ ІЗ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF INDIVIDUAL INCOME TAX PRIVILEGES IN UKRAINE

Ліна ЗАДОРОЖНЯ,

Національний університет державної податкової служби України, Ірпінь

Lina ZADOROZHNIA,
National University of State Tax Service of Ukraine, Irpin’
Детальніше
  • 0
Кластерна політика Норвегії

КЛАСТЕРНА ПОЛІТИКА НОРВЕГІЇ

NORWEGIAN CLUSTER POLICY

Анатолій ЩЕРБАК,

кандидат економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Anatoliy SHCHERBAK,
Ph.D. in Economics,
Odessa National Economic University
Детальніше