Зміст № 8 (358) серпень 2016 року
ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Володимир ПАРСЯК, Олена ЖУКОВА
КОНСТРУКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА СУДНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА: ПІДСТАВИ ДЛЯ ОПТИМІЗМУ Є
4
Volodymyr PARSYAK, Olena ZHUKOVA
SHIPBUILDING DESIGNING PREPRODUCTION: THERE IS REASON FOR OPTIMISM

Світлана ГРІНЕВСЬКА
СОЦІАЛЬНІ РЕСУРСИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
13
Svitlana GRINEVSKA
SOCIAL RESOURCES OF THE REGION’S DEVELOPMENT IN TERMS OF DECENTRALIZATION

Тейюб АЛИЕВ, Шамс АЛИЕВА
СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПО ВИДАМ СОБСТВЕННОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА
21
Teyyub ALIYEV, Shams ALIYEVA
STRUCTURE OF LABOUR FORCE BY TYPES OF PROPERTY IN THE INDUSTRY OF AZERBAIJAN

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ
LAND RELATIONS


Ірина НОВАКОВСЬКА
ЕФЕКТИВНІСТЬ МІСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ
24
Iryna NOVAKOVS’KA
EFFECTIVENESS OF URBAN LAND USE: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES AND EVALUATION METHODS

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
NATURE MANAGEMENT


Ірина ДОВГА
ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК ЗА СКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ВОДНІ ОБ’ЄКТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
30
Iryna DOVHA
ECOLOGICAL TAX ON DISCHARGING POLLUTANTS INTO WATER OBJECTS: THEORETICAL ASPECT

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT


Людмила ГОЦУЛЯК
ДЕРЖАВНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА: ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
33
Liudmyla GOTSULIAK
STATE INVESTMENT POLICY: GOALS AND OBJECTIVES UNDER THE CONDITIONS OF FORMATION OF AN INNOVATIVE ECONOMY

Олексій ПАРХОМЕНКО
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-ЗНАННЄВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ФОРМУВАННІ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
37
Oleksiy PARKHOMENKO
IMPACT OF INFORMATION AND KNOWLEDGE-BASED INNOVATIVE SYSTEM IN COURSE OF POST-INDUSTRIAL ECONOMY FORMATION

Анастасія РАЧИНСЬКА
ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ – СТРАТЕГІЧНЕ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
41
Anastasiya RACHYNS’KA
RENEWAL OF ROLLING STOCK IS A STRATEGIC GOAL OF RAILWAYS


Друкувати