Розвиток біологічного землеробства та забезпечення органічного виробництва сільськогосподарської продукції

РОЗВИТОК БІОЛОГІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

DEVELOPMENT OF BIOLOGICAL FARMING AND IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS’ ORGANIC MANUFACTURING

Наталія БУГА
,
кандидат економічних наук,
Первомайський політехнічний інститут

Nataliya BUGA,
PhD in Economics,
Pervomajskiy Polytechnic Institute

Неля КУЛИК,
Національний науковий центр Інституту механізації і електрифікації сільського господарства

Nelya KULYK,
National Scientific Centre of the Institute for Agriculture Engineering and Electrification

Любов ЗУЯКОВА,
Національний науковий центр Інституту механізації і електрифікації сільського господарства

Lyubov ZUYAKOVA,
National Scientific Centre of the Institute for Agriculture Engineering and Electrification

У дослідженні висвітлено проблеми розвитку біологічного землеробства та забезпечення органічного виробництва сільськогосподарської продукції. Розглянуто системи формування науково-технічного й виробничого забезпечення виконання державних програм і законів України з комплексної біологізації. Встановлено, що одним з напрямів успішної реалізації цілей органічного виробництва є створення екологічно безпечних промислових біотехнологій та обладнання для виробництва й застосування препаратів біологічного захисту рослин. Визначено регіональну структуру мережі біовиробництва та розроблено типовий проект біолабораторії з виробництва ентомофагів. Акцентовано увагу на необхідності розробки та впровадження нової моделі розвитку аграрного сектору економіки України, що передбачає поєднання інтересів споживачів і виробників сільськогосподарської продукції, збереження навколишнього середовища та покращення екологічної ситуації.

The article highlights the problem of biological farming and implementation of agricultural products’ organic manufacturing. We considered the formation of scientific, technical and manufacturing software implementation of government programs and laws of Ukraine on complex biologization. It is established that one of the successful areas of implementation the objectives of organic production is the creation of environmentally friendly industrial biotechnology and equipment for the production and use of biological plant protection agents. It is emphasized on the need to develop and implement a new model of development of agrarian sector of Ukraine, which involves combining the interests of consumers and agricultural producers, environmental protection and its improvement.
Детальніше
Синергетична методологія оцінки результативності розвитку регіонально-аграрного сектора економіки України

СИНЕРГЕТИЧНА МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНО-АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

SYNERGETIC METHODOLOGY OF ASSESSMENT THE DEVELOPMENT’S EFFECTIVENESS OF REGIONALAGRICULTURAL FIELD OF UKRAINIAN ECONOMY

Світлана СУДОМИР
,
кандидат економічних наук,
відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

Svitlana SUDOMYR,
PhD in Economics,
Separated subdivisions of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine «Berezhanskiy Agricultural Institute»

Розроблені формули: синергетичного ефекту від одночасного впровадження всіх видів потенціалів; кількісного зростання соціально-економічного розвитку регіону; рівня сформованості потенціалу регіону; результативності регіональної діяльності; інтегрального індексу розвитку регіону. Запропоновані основні зміни: в біологічному; організаційному; техніко-технологічному; соціальному та економічному потенціалах, які в своїй комплексній збалансованості створюватимуть передумови для забезпечення потенційних обсягів виробництва сільськогосподарської продукції як основної складової синергетичного ефекту діяльності підприємства. Встановлено, що оцінку результативності регіональної діяльності рекомендується здійснювати на основі використання моделі багатофакторного аналізу. Зіставлення фактичних результативних показників з розрахунковими дає можливість визначити ефективність управлінських дій щодо забезпечення конкурентоспроможності діяльності регіону як системи і, зокрема, аграрного сектора економіки.

The author develops following formulas: synergistic effect of the simultaneous implementation of all potentials, quantitative growth of socio-economic development of the region, the level of region’s potential, the effectiveness of regional activities, and integral index of regional development. The author proposes major changes in the biological, organizational, technological, social and economic potential, which in its comprehensive balance create the preconditions for providing the potential agricultural production as a major component of the company’s synergistic effect. It is established that the assessment of the regional activity is recommended on the basis of multivariate analysis model. By comparing actual performance indicators with calculated values it makes it possible to determine the effectiveness of management actions to ensure the competitiveness of the region as a system, and in particular the agricultural sector.
Детальніше
Розвиток бурякоцукрового підкомплексу АПК Російської Федерації: український вимір

РОЗВИТОК БУРЯКОЦУКРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР

DEVELOPMENT OF THE BEET-SUGAR SUBCOMPLEX OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE RUSSIAN FEDERATION: UKRAINIAN DIMENSION

Сергій ПЕТРУХА
,
Інститут післядипломної освіти Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», Київ

Sergiy PETRUKHA,
Institute of the Postgraduate Education of the State Educational-Scientific Establishment «The Academy of Financial Management», Kyiv

Ніна ПЕТРУХА,
Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», Київ

Nina PETRUKHA,
Scientific-Research Financial Institute of the State Educational-Scientific Establishment «The Academy of Financial Management», Kyiv

Костянтин КУНИЦЬКИЙ,
аспірант,
Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», Київ

Kostyantyn KUNYTSKY,
Postgraduate student,
Scientific-Research Financial Institute of the State EducationalScientific Establishment «The Academy of Financial Management», Kyiv

У статті ретроспективно досліджено вектори розвитку бурякоцукрового підкомплексу аграрно-промислового комплексу Російської Федерації крізь призму історичного аналізу становлення ринкових механізмів господарювання та нового етапу в зовнішньоекономічному векторі розвитку України: розпорядженням Кабінету Міністрів України «Питання укладання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони» від 21 листопада 2013 року № 905-р призупинено процес набуття Україною асоційованого членства в Європейському Союзі з одночасним відновленням активного діалогу з Російською Федерацією та іншими країнами Митного союзу і державами – членами Співдружності Незалежних Держав. Визначено наслідки реалізації галузевої цільової програми «Розвиток бурякоцукрового підкомплексу Росії на 2010-2012 роки» та методично обґрунтовано пропозиції щодо цільових орієнтирів у траєкторіях розвитку бурякоцукрового підкомплексу Російської Федерації на найближчі 2 роки з урахуванням українських геополітичних перспектив.

The paper retrospectively investigates development vectors of the beet-sugar sub complex of the agro-industrial complex of the Russian Federation in the light of historical analysis of the formation of market management mechanisms and new stage of foreign economic development vector of Ukraine – the process of gaining associate membership in the European Union was suspended by the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On issues of the Association Agreement between Ukraine, European Union, European Atomic Energy Community and their Member States” № 905, 21 November, 2013, while restoring active dialogue with Russian Federation and other countries of the Customs Union and Member States of the Commonwealth of Independent States.
Consequences of implementation of sectorial-target program “Development of beet-sugar sub complex of Russian Federation for 2010-2012” and methodically grounded proposals for benchmarks to trajectories of development of beet-sugar sub complex of the Russian Federation for the next 2 years with regard to Ukrainian geopolitical perspectives are defined.
Детальніше
Формування стратегічних альянсів на базі цукрових заводів: інституціональні засади та методологічне забезпечення

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ НА БАЗІ ЦУКРОВИХ ЗАВОДІВ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

FORMING STRATEGIC ALLIANCES ON THE SUGAR MILLS BASE: INSTITUTIONAL FRAMEWORK AND METHODOLOGICAL SUPPORT

Леся СТЕШЕНКО
,
кандидат економічних наук,
Національний університет харчових технологій, Київ

Lesya STESHENKO,
PhD in Economics,
National University of Food Technologies, Kyiv

Стратегічні альянси є ефективною формою інтеграції суб’єктів господарювання, оскільки забезпечують централізацію лише окремих сторін виробничо-господарської діяльності і залишають за підприємствами автономність щодо вибору постачальників сировини та споживачів готової продукції. Найбільш прийнятні умови для поширення стратегічних альянсів склалися в бурякоцукровому підкомплексі Волинської області, адже в цьому регіоні, на відміну від інших областей, у кризові роки збереглися всі підприємства, що здійснювали переробку бурякосировини.

Стратегічний альянс дозволить цукровим заводам об’єднати зусилля щодо виходу на ринки інших країн (Польща, Білорусь, країни Прибалтики), розподілити ризик понесення збитків унаслідок незнання специфіки нового ринку, надмірного тиску місцевих компаній і наявності перешкод у формі протекціоністських заходів з боку регіональних економічних об’єднань та окремих країн. Об’єднання цукрових підприємств у стратегічний альянс створить додаткові бар’єри для їх поглинання корпоративними структурами з диверсифікованим бізнесом і зробить їх інноваційним ядром даного об’єднання, яке виступатиме відправним пунктом розвитку суміжних галузей.

Strategic alliances are an effective form of integration for businesses, as they provide only the centralization of individual aspects of the economic activities and enterprises retain autonomy regarding the choice of suppliers and consumers of finished products. The most favourable conditions for the spread of strategic alliances formed in sugar beet sub complex of Volyn region, because in this region, unlike other areas in the crisis years all of firms processing beet raw material have survived.

The strategic alliance will allow sugar factories to join efforts to enter the markets of other countries (Poland, Belarus, and Baltic countries) to distribute the risk of losses due to ignorance of the specifics of the new market, excessive pressure from local companies and the presence of obstacles in the form of protectionist measures by regional economic associations and individual countries. Merging of sugar enterprises in strategic alliance will create additional barriers to their uptake by corporate entities with diversified businesses and make them innovative core of the association, which will act as the starting point for the development of related industries.
Детальніше
Пріоритетні напрями активізації природоохоронної діяльності кооперативних утворень

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВНИХ УТВОРЕНЬ

PRIORITY DIRECTIONS OF NATURE PROTECTION ACTIVITIES OF COOPS

Сергій КУШНІР
,
кандидат економічних наук,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Sergiy KUSHNIR,
PhD in Economics,
National University of Water Management and Nature Recourses Use, Rivne

У статті запропоновано створювати сільськогосподарські кооперативи природоохоронного спрямування. Метою створення таких кооперативів є отримання природоохоронного ефекту, щоб зробити більш доступними екологічні блага та умови природокористування для всіх громадян і суб’єктів господарської діяльності відповідних сільських населених пунктів. Сільськогосподарський кооператив природоохоронного спрямування також виступає однією з найбільш оптимальних форм реконструкції гідротехнічних споруд меліоративних систем у зоні осушення.

In the article it is suggested to create eco-oriented agricultural coops. The aim of their creation is to get nature protection effect in order to make environmental assets and environmental management accessible for all citizens and market participants. The eco-oriented agricultural coop is also one of the most optimal forms of reconstruction the reclamation works in the drainage regions.
Детальніше
Щодо особливостей динаміки розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні

ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

ABOUT PECULIARITIES OF AGRICULTURAL PRODUCTION DEVELOPMENT DYNAMICS IN UKRAINE

Ігор САЧОВСЬКИЙ
,
кандидат економічних наук,
Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника

Igor SACHOVSKY,
PhD in Economics,
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Розглянуто динаміку розвитку агропромислового виробництва за останні роки як в цілому по Україні, так і в розрізі основних, найважливіших видів землекористування, зокрема господарств населення і сільськогосподарських підприємств, а також її специфіка в кожній із зазначених форм господарювання.

The dynamics of the agro-industrial production in recent years, both in Ukraine as a whole and by major, major types of nature management, including farms and agricultural enterprises and its specificity in each of these forms are considered.
Детальніше
Подолання кризових явищ у молочному скотарстві: пріоритети державної підтримки та регіональні особливості

ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ: ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

OVERCOMING THE CRISIS IN DAIRY CATTLE: PRIORITIES OF STATE SUPPORT AND REGIONAL FEATURES

Тарас БОЖИДАРНІК
,
доктор економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Taras BOZHYDARNIK,
Doctor of Economics,
Lutsk National Technical University

Визначено пріоритети подолання кризових явищ в економічній, соціальній та технічній підсистемах молочного скотарства. Розроблено комплекс заходів, що дадуть можливість поступово нарощувати інвестиційний потенціал розширеного відтворення молочного стада та підвищувати рівень капіталізації виробництва сирого молока. Нарощення поголів’я корів і реструктуризація матеріально-технічної бази молочного скотарства має передбачати реінжиніринг бізнес-процесів у сферах кормовиробництва, ветеринарного забезпечення та техніко-технологічного облаштування розвитку молочного скотарства, а також
у селекційно-племінній роботі.

Priorities of overcoming the crisis in the economic, social and technical subsystems of dairy cattle are defined. A set of measures that will enable to gradually increase the investment potential of expanded reproduction of the dairy herd and increase capitalization of raw milk is developed. The increase of the number of cows and the restructuring of logistics dairy cattle should include re-engineering of business processes in the areas of fodder, veterinary support and technical and technological improvement of dairy cattle, and in the selection and breeding.
Детальніше