• 0
Антимонопольний комітет видав дозволи на купівлю 100% в "Новій пошті"
Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив двом громадянам України придбати за 50% в ТОВ “Нова пошта” – найбільшому недержавному операторі ринку поштової логістики.
Детальніше
  • 0
Василь Голян: як не допустити чергового обвалу української економіки
На жаль за період реформування національної економіки, починаючи з 1991 року і дотепер, в Україні не сформувалась ефективна модель макроекономічного регулювання, яка дала б можливість при виборі магістральних напрямів ринкової трансформації врахувати повною мірою виробничо-технічні, природно-ресурсні та соціальні особливості функціонування господарського комплексу. Нинішній стан національної економіки демонструє хибність комплексу реформаційних заходів, які застосовувалися в практиці діяльності українських урядів, що не дало можливості отримати позитивний ефект на кшталт тих результатів ринкових трансформацій, які мали місце в Польщі, Чехії та Угорщині.
Детальніше
  • 0
Василь Голян: заборона експорту необробленої деревини активізує розвиток малого бізнесу
Україна відноситься до групи малолісних країн Європи, що не є наслідком об’єктивних природно-кліматичних умов відтворення лісоресурсного потенціалу, а зумовлено відсутністю виваженої державної політики стимулювання процесів заліснення, що є характерним для більшості країн Європейського Союзу.
Детальніше
  • 0
Монетарна політика як елемент суспільного договору: логіко-історичний аналіз

МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ: ЛОГІКО-ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ

MONETARY POLICY AS PART OF SOCIAL CONTRACT: THE LOGICAL AND HISTORICAL ANALYSIS

Тетяна КРИЧЕВСЬКА,

кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Tetiana KRYCHEVSKA,
Ph.D. in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Оцінка якості українського інституційного середовища в системі Індексу глобальної конкурентоспроможності

ОЦІНКА ЯКОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ ІНДЕКСУ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

QUALITY RATING OF UKRAINIAN INSTITUTIONAL ENVIRONMENT IN THE SYSTEM OF THE GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX

Тетяна СТРОЙКО,

доктор економічних наук,
Миколаївський національний університет імені В.Сухомлинського

Tetiana STROYKO,
Doctor of Economics,
Mykolaiv National University named after V.Sukhomlynskiy

Дмитро ДУШЕЙКО,
Миколаївський національний університет імені В.Сухомлинського

Dmytro DUSHEYKO,
Mykolaiv National University named after V.Sukhomlynskiy
Детальніше
  • 0
Телепортація соціально-економічної відповідальності держави в Україні

ТЕЛЕПОРТАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

TELEPORTATION OF SOCIO-ECONOMIC RESPONSIBILITY OF THE STATE IN UKRAINE

Інна КРЮКОВА,

кандидат економічних наук,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Inna KRIUKOVA,
Ph.D. in Economіcs,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

Сергій ПРИЙМУК,

кандидат історичних наук,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Serhiy PRYIMUK,
Ph.D. in Historical Sciences,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv
Детальніше
  • 0
Вплив глобалізації на трансформацію зовнішньоторговельних зв’язків України

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ

THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE TRANSFORMATION OF FOREIGN TRADE RELATIONS OF UKRAINE

Світлана РАДЗІЄВСЬКА,

кандидат економічних наук, кандидат філологічних наук,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Svitlana RADZIYEVSKA,
Ph.D. in Economics, Ph.D. in Philology,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv
Детальніше
  • 0
Податкові ефекти від євроінтеграційного розвитку економіки України

ПОДАТКОВІ ЕФЕКТИ ВІД ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

TAX EFFECTS FROM EUROPEAN INTEGRATION DEVELOPMENT OF UKRAINIAN ECONOMY

Едуард РОМАНЮТА,

аспірант,
Тернопільський національний економічний університет

Eduard ROMANYUTA,
Postgraduate student,
Ternopil National Economy University
Детальніше
  • 0
Фінансова надійність банківської установи та методи її оцінки

ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ ТА МЕТОДИ ЇЇ ОЦІНКИ

BANKING INSTITUTION’S FINANCIAL RELIABILITY AND METHODS OF ITS MEASURING

Наталія КУЦЬ,

здобувач кафедри менеджменту банківської діяльності,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Nataliya KUTS’,
External Ph.D. student of Banking Management Department,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Детальніше
  • 0
Удосконалення методики оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

IMPROVEMENT OF THE TECHNIQUE OF RURAL LANDS ASSESSMENT IN UKRAINE

Антон ТРЕТЯК,

доктор економічних наук,
член-кореспондент НААН України, директор ННІ економіки та екології природокористування, Київ

Anton TRETIAK,
Doctor of Economics,
Corresponding member of the NAAS of Ukraine, Director of the Teaching and Research Institute for Economics and Ecology of Nature Management, Kyiv

Валентина ТРЕТЯК,
доктор економічних наук,
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Київ

Valentyna TRETIAK,
Doctor of Economics,
State and Ecological Academy of Post Graduate Education and management, Kyiv

Олександра КОВАЛИШИН,
кандидат економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Oleksandra KOVALYSHYN,
Ph.D. in Economics,
L’viv National Agrarian University

Наталія ТРЕТЯК,

кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Nataliya TRETIAK,
Ph.D. in Economics,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше